Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SYKEHUSENE: De 1,35 milliarder kronene til sykehusene er basert på en aktivitetsvekst på 1,7 prosent. Arkivfoto

SYKEHUSENE: De 1,35 milliarder kronene til sykehusene er basert på en aktivitetsvekst på 1,7 prosent. Arkivfoto

Her er de viktigste helseprioriteringene

Dette er regjeringens hovedprioriteringer innen helse og omsorg.

 

Annons:

Forslaget til statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem klokken 10.00 i formiddag.  Her er det regjeringen løfter frem som hovedprioriteringer innen helse og omsorg, sammenlignet med saldert budsjett 2018:

Aktivitetsvekst sykehus: 1,35 milliarder kroner, basert på en vekst på 1,7 prosent.

Les hva Kjersti Toppe og Ingvil Kjerkol mener om budsjettet her Les også kommentarene fra legepresident Marit Hermansen: – Blir svært stramt for sykehusene nå

Helseplattformen: 575 millioner kroner.

Sykehusprosjekter investeringer: 495 millioner kroner. Det foreslås totalt 5,6 milliarder kroner i lån til sykehusinvesteringer. I 2019 planlegger helseforetakene å investere for mer enn 13 milliarder kroner i norske sykehus. Dette gjelder både nybygg, oppgradering av bygg og innkjøp av medisinskteknisk utstyr og IKT. Finansiering er sikret til nye sykehus i Narvik og Hammerfest, samt til universitetslokaler ved nye Stavanger universitetssjukehus.

Opptrappingsplanen for rus: 281 millioner kroner (ikke Helse- og omsorgsdepartementet budsjett). Beløpet innebærer en økning i kommunenes frie inntekter på 200 millioner kroner for å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet. I tillegg foreslås det 11 millioner kroner til en pilot for avrusning i fengsel, 20 millioner kroner til flere tiltaksplasser i Nav, og 50 millioner kroner øremerket til utleieboligtilskudd.

Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd: 130,8 millioner kroner. Det foreslås det å legge til rette for ytterligere 1500 plasser og en samlet tilsagnsramme på 2,6 milliarder kroner. Det foreslås at 50 prosent av tilsagnsrammen i 2019 skal gå til ren netto tilvekst. Det resterende tilsagnsbeløpet skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser. I revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 2018 ble tilsagnsrammen økt med henholdsvis 1.300 plasser og 700 plasser sammenliknet med tilsagnsrammene i vedtatte budsjetter for disse årene.

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene: 111,8 millioner kroner. Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020. 

Opptrappingsplan habilitering- og rehabilitering: 100 millioner kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Etablering av Norsk Helsearkiv på Tynset: 84,7 millioner kroner 

Videreføre og videreutvikle nasjonale e-helseløsninger: 77,4 millioner kroner

Kompletterende tiltak for ELTE-studenter: 66 millioner kroner

Modernisert folkeregister: 60 millioner kroner 

450 flere dagaktivitetsplasser for hjemmeboende med demens: 50 millioner kroner. Regjeringen foreslår å opprette 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens. Samtidig økes tilskuddssatsen som kommunene får til å etablere nye plasser fra 30 prosent til 50 prosent. Det foreslås i alt 348 millioner kroner til å dekke videreføring av plasser og opprettelse av nye dagaktivitetsplasser i 2019. Fra 1. januar 2020 blir dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens en lovpålagt oppgave for kommunene.

Rekruttering av psykologer i kommunene: 50 millioner kroner. Dette er et tiltak i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Samlet foreslås det å bevilge 205 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene. Økningen på 50 millioner kroner tilsvarer om lag 125 nye årsverk.

Eldrereformen «Leve hele livet»: 48 millioner kroner 

Ny spesialistutdanning i allmennmedisin: 46 millioner kroner 

Helseanalyseplattformen: 40 millioner kroner. Les egen sak her. 

Rett til dekning av reise- og opphold for barn som pårørende: 25 millioner kroner

Rekruttering av fastleger: 25 millioner kroner 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep: 23 millioner kroner. Regjeringen styrker arbeidet mot vold og overgrep med 67 millioner kroner i 2019. Av disse skal 19 millioner kroner brukes til å etablere et landsdekkende tilbud for å hindre at personer som er dømt for seksuallovbrudd begår nye overgrep. Styrkingen er i tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

Utvidet varselordning og tilsyn med IKT i helse- og omsorgstjenestene: 20 millioner kroner 

Barnevaksinasjonsprogrammet: 18 millioner kroner 

Styrking av kontrollkommisjonene: 12,3, millioner kroner 

Folkehelseprogrammet: 10 millioner kroner. Det settes av 82 millioner kroner til Program for folkehelsearbeid i kommunene, som er en styrking på 10 millioner kroner. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge er prioriterte målgrupper.

Styrking av tilbudet til pasienter med tannlegeskrekk: 10 millioner kroner 

Persontilpasset medisin: 6 millioner kroner 

Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft: 6 millioner kroner 

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund: 5,6 millioner kroner 

Individuell jobbstøtte: 5 millioner kroner. Som en del av regjeringens inkluderingsdugnad styrkes ordningen Individuell jobbstøtte med til sammen 55 millioner kroner. Av disse går 5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Individuell jobbstøtte ser rettet mot unge med psykiske helse- og/eller rusproblemer.

Langtidsstudie av overlevende etter 22. juli, til Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS): 4,5 millioner kroner 

Etablering av Nasjonalt eldre-, pasient og brukerombud: 4 millioner kroner. Les Pasient- og bruker ombudet i Oslo og Akershus sin kritikk her.

Økt aldersgrense fore egenandelsfritak i BUP og PUT: 2,5 millioner kroner. Fritaksgrensen for egenandeler ved ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) foreslås hevet fra 18 år til 23 år, og fra 23 til 30 år for pasienter ved psykiatriske ungdomsteam (PUT).

Utvikling av et oppslagsverk i legemiddelbehandling av barn: 1,8 millioner kroner

 

 

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!