Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

MER FORMÅLSTJENLIG: – Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet mot denne store og sammensatte gruppen, kan det være mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud etter modell av barneombudet, mener Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Arkivfoto

MER FORMÅLSTJENLIG: – Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet mot denne store og sammensatte gruppen, kan det være mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud etter modell av barneombudet, mener Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Arkivfoto

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper

– Nå ønsker regjeringen at vi som pasient- og brukerombud skal prioritere eldre. En slik prioritering er det Stortinget som må gjøre. Noe annet vil røre ved vår uavhengighet, mener Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus.

Annons:

Tirsdag gjorde VG det kjent at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 vil bevilge fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud.

Samme dag som budsjettlekkasjen kom, sendte regjeringen forslaget om et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud ut på høring, med høringsfrist 2. januar 2019. Det foreslås at et slikt nasjonalt ombud skal lokaliseres i ett av fylkene, og at alle dagens 15 pasient- og brukerombuder skifter navn til eldre-, pasient- og brukerombud.

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, reagerer på forslaget.

– Det er flere grunner til at jeg er kritisk. For det første er gruppen eldre er noe langt mer enn en gruppe pasienter og omsorgstrengende mennesker, og dagens pasient- og brukerombud har som oppgave å ta hånd om alle pasienter og omsorgstrengende, inkludert de eldre, sier Anne-Lise Kristensen til Dagens Medisin.

Uttrykker forundring
Hun forteller at Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har drøftet regjeringens forslag med blant andre flere brukerorganisasjoner, fagforeninger, Pensjonistforbundet og Ungdomsråd på sykehusene.

– Alle har gitt uttrykk for forundring over forslaget om å innlemme eldreombudet i Pasient- og brukerombudsordningen, og de er bekymret for om det vil redusere andre pasient- og brukergruppers forståelse av at vi også er deres ombud. Dagens pasient- og brukerombudsordning er faglig uavhengig og skal være der for alle landets innbyggere.

– Nå ønsker regjeringen at vi, som pasient- og brukerombud, skal prioritere eldre. En slik prioritering er det Stortinget som må gjøre, noe annet vil røre ved vår uavhengighet. Vil våre stortingspolitikere virkelig det? Jeg vil være ombud for alle innbyggerne i Oslo og Akershus uten at navnet forfordeler enkelte grupper, uttaler Kristensen.

Ikke negativ til eldreombud
Hun understreker at hun generelt er positiv til et eldreombud.

– Regjeringen har nylig lansert rapporten «Leve hele livet». Det å leve er så mye mer enn å være pasient eller bruker. Dette taler for et eget eldreombud med mandat på alle samfunnsområder. Så skal vi pasient- og brukerombudene selvfølgelig dele våre erfaringer på helsetjenestefeltet med eldreombudet. På lik linje med at vi samarbeider med elev- og lærlingeombud, barneombud, mobbeombud og andre, kommenterer Kristensen – og tilføyer:

– Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet mot denne store og sammensatte gruppen, kan det være mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, etter modell av barneombudet. Oppgaven til eldreombudet vil da være å se de store linjene innenfor arbeidslivet, pensjon, transport, bolig, samfunnsdeltakelse og kommunikasjon. Det ville representere noe nytt og være en reell satsing.

Innlemmer tannhelsetjenesten
Alle landets pasient- og brukerombud mottar årlig 15.000 henvendelser.

– Mange av henvendelsene kommer fra eldre og ikke minst deres pårørende. Vi jobber for å hjelpe alle, også blant andre rusavhengige, personer med psykiske lidelser eller alvorlig syke som trenger omfattende hjelp i hverdagen. Og langt flere enn de som faktisk oppsøker oss, kunne hatt glede av vår hjelp, sier Kristensen.

Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset til helse- og omsorgstjenester fra stat og kommune, og det foreslås å innlemme den offentlige tannhelsetjenesten. Det er Kristensen svært fornøyd med.

– Tenner er en del av kroppen, og god tannhelse må ses i sammenheng med helsa for øvrig, sier hun.    

Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på at den nye ordningen skal være klar i løpet av annet halvår i 2019.

Kommentarer

 • pst 06.10.2018 12.44.17

  Om ombudet nå vil måtte i større grad prioritere eldre, kan kanskje forsvares. I denne nevnte gruppen befinner gjerne de aller svakeste av oss og som ofte i liten grad har egen stemme og dermed ikke blir tatt hensyn til (også i forhold til lovverk). Disse menn og kvinner (i alle profesjoner) som skal høre og ivareta denne gruppens interesser gjør ofte dette i utilstrekkelig grad, noe som betyr at denne gruppen bokstavelig og reelt blir overkjørt. Ja,,, og dette skjer i alle ledd i tilbydersystemet....

 • Lege 05.10.2018 14.58.44

  En ny instans for å rette opp feilene som skjer ved at tilsynsordninger ikke fungerer og aktivt kortsluttes med trenering? Eldre blir lurt inn på sykehjem, døra klapper igjen bak dem. De holdes tilbake og er uten mulighet til å komme hjem igjen. Om det ikke passer kommunen å ivareta dem i hjemmet, blir de institusjonalisert. Klagesaker for slike forhold utvannes og treneres. Etter noen års saksbehandling er den gamle død og det er ikke aktuelt å gjøre om vedtaket. Stor skam. En Helsemaskot kjøper seg hver dag plass i media med budsjettlekkasjer som skal rette opp konsekvensene av vanstyre.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!