Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Bør SMILE-studien tillegges vekt?

Hvem skal ta ansvaret når barn og ungdom blir farlig feilbehandlet? Hvor er etikken i det å forske på og behandle syke barn med metoder der det er kjent at bivirkningene kan være svært skadelige?

Publisert: 2017-09-27 — 06.02
Denne artikkelen er over fire år gammel.

DAGENS MEDISIN HAR publisert tre artikler om SMILE-studien, den som skulle bekrefte at Lightning Process (LP), et mentalt treningsprogram, kunne kurere barn med ME. Les her, her og her.

LP er blant annet basert på nevrolingvistisk programmering, som av de fleste anses som pseudovitenskap. Studien er ledet av den omdiskuterte Esther Crawley, og det er blant annet satt spørsmålstegn ved etikken i å utsette barn for udokumenterte behandlingsmetoder med potensielt skadelige bivirkninger.

Lederen av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, Ingrid B. Helland, anser resultatene av studien som «veldig spennende», og det stilles spørsmål om metoden vil bli vurdert tatt inn som en del av behandlingen i det offentlige helsevesenet.

VITENSKAPELIG METODE. Spørsmålet bør heller være: Er dette en studie som det i det hele tatt bør tillegges vekt? Og hvilken pasientgruppe er det forsket på? Det er forsket på en liten gruppe pasienter som var mildt/moderat syke og de mye kritiserte NICE-retningslinjene er brukt som inklusjonskriterer.

NICE, som nå er under oppdatering, anbefaler utmattelse med tre måneders varighet før diagnosen kan settes, men utelukker ikke symptomer som angst eller depresjon. Studiedeltakerne er dermed ikke en heterogen gruppe, og det er usikkert om alle lider av ME. I Norge er det Canada-kriteriene som gjelder, og psykiske plager skal utelukkes før diagnosen kan stilles.

PREMISSENE. Videre bør det vurderes om det i det hele tatt kan forskes på LP. Det ligger i premissene for «prosessen»; deltakerne må på forhånd signere på at de ikke skal stille kritiske spørsmål ved metoden, de må fortelle seg selv og andre at de har blitt friske, selve teknikken går ut på «å slutte å gjøre sykdom», deltakerne lærer at de selv er ansvarlig for å ha ME, de velger selv å ha ME, men kan velge et liv uten ME hvis de vil. Etter endt kurs må deltakerne skrive under på en kontrakt på at de er friske.

Det er også kjent at de som ikke opplever bedring, blir beskyldt for å gjøre metoden feil eller å ikke være motivert nok.

Les også: Lightning Process mangler evidens

KONSEKVENSER OG ANSVAR. Helland anser det som «betryggende at bare én i LP-gruppen ble verre». Noen vil mene at dette alene er grunn nok til å stanse videre bruk av metoden på ME-pasienter. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) rapporterer at metoden ikke er ufarlig, og det er kjent at en norsk 13-åring forsøkte å ta livet sitt etter LP-kurs.

Helland burde også sette spørsmålstegn ved at den fysiske funksjonen ble verre hos ni av de andre deltakerne. Hva slags behandling har de fått?

Mange barn og unge som har vært til ME-utredning ved Rikshospitalets barneavdeling, rapporterer at de har blitt sykere som en direkte konsekvens av oppholdet.

Hvem skal ta ansvaret når barn og ungdom blir farlig feilbehandlet? Hvor er etikken i det å forske på og behandle syke barn med metoder der det er kjent at bivirkningene kan være svært skadelige?

PRIMUS NON NOCERE. Ved å vurdere Lightning Process som behandling, reduseres ME-pasienters lidelser til et spørsmål om viljestyrke.

Forskning med psykosomatisk tilnærming har fått brorparten av forskningsmidlene, og behandling med kognitiv terapi og gradert trening har vært forsøkt de siste 30 år uten nevneverdige resultater.

Hvorfor stilles det ikke like strenge krav til vitenskapelig metode og evidens på forskning på ME-pasienter som for andre pasientgrupper? Hvis man skal finne kurativ behandling, må det nødvendigvis forskes på rett pasientgruppe med rette diagnosekriterier, og et minstekrav til forskningen må være at man har objektive og etterprøvbare utfall.

Les også: Hvordan kan vi bruke PACE-studien?

UAKSEPTABELT. Det er uakseptabelt at Kompetansetjenestens leder omfavner SMILE-studien og anser den som «veldig spennende». Det er på tide at Kompetansetjenesten, som skal formidle kunnskap om ME, også vier oppmerksomhet til den norske multisenter-, dobbeltblindede og placebokontrollerte fase 3-studien på Rituximab, og andre studier der biologiske funn er gjort på ME-pasienter, som for eksempel endret tarmflora og forstyrrelser i metabolismen.

Les også: Haukeland-studier

Det er på tide å lytte til ME-foreningen og dens 4000 medlemmer, og til dem som har gjennomført Lightning Process under press fra leger og Nav, og blitt sykere og beskyldt for å mangle motivasjon og innsatsvilje – for så å bli fratatt sine rettigheter og i verste fall bli overlatt til barnevernet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lilli-Ann Gravingen 30.09.2017 12.53.24

  Saklig og informativt. Takk for at du deler.

 • R. Breivik 29.09.2017 08.23.09

  Veldig bra innlegg! Hva skal vi med et Kompetansesenter som de færreste av Me-pasientene IKKE har tillit til? Vi hadde i sin tid store forventninger til at sentret skulle bli et sted der man besittet oppdatert kunnskap og kompetanse som også hele landets helsepersonell kunne søke støtte og råd hos. I stedet har det blitt et sted, der gamle holdninger og hypoteser som virker hogget i stein,- en gang for alle. Stakkars nysyke, som blir møtt av et slikt hjelpeapparat. Vi som har vært syke i flere ti-år, vet hva vi snakker om. For ordens skyld vil jeg nevne at jeg her snakker om ME-syke( G.93.3) og ikke andre utmattelsestilstander som så altfor ofte havner i samme sekk. Det er på tide med et lederskifte ved Kompetansesentret. Vi ønsker helsepersonell som deltar på internasjonale Me-konferanser og holder seg oppdaterte på biomedisinsk forskning. Og velger lindrende behandling framfor behandling som gjør pasientene sykere. Verden går fremover, også hva gjelder forskning på ME.

 • Pårørende og forh.v helsearb 29.09.2017 02.14.18

  Takk til Nina Steinkopf som forklarer så godt hvorfor denne studien ikke er relevant for ME-syke. Når lederen for Den nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ ME nærmest uten forbehold er så positiv til denne studien viser at d.s er fullstendig i utakt med pasientenes erfaringer med LP. ME-pasienter og deres pårørende har gjennom de siste ti årene fortalt om i beste fall, manglende effekt, og i verste fall: kraftig forverring, av denne metoden. Dette kan hun da ikke være uvitende om? Godt er det da å vite at NHI i USA har bevilget nærmere 250 mill. kr til biomedisinsk forskning OG lagt klare føringer på at forskere, leger pasienter og aktivister skal samarbeide under disse studien. Her har kompetansetjenesten noe å lære kanskje?

 • Hanne Ramstad 28.09.2017 22.53.47

  Det oppleves iblant som å snakke til døve ører, når man utrykker bekymring over den behandling mange barn og unge med ME-diagnose får. Veldig sjelden det kommer svar på konkrete spørsmål. Jeg ramler ikke ned fra stolen jeg sitter på, om det samme skjer nå. Det ser ut som noen syns det er viktigere å lytte til de som har prøvd bl.a. Lightning Prosess og gradvis opptrening, og blitt friske, enn å lytte til de som har prøvd det samme og blitt sykere. Hvor ligger logikken i det? Når ansvarlige ved et kompetansesenter velger å se bort fra stadig økende kunnskap, vokst frem gjennom studier verden over, bør det – og må det – stilles spørsmålstegn ved «kompetansen».

 • Pårørende og forh.v helsearb. 28.09.2017 16.17.41

  Takk til Nina Steinkopf som tør å snakke om elefanten i rommet. At lederen for Den nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ ME nærmest uten forbehold er så positiv til denne studien viser at d.s er fullstendig på utakt med pasientenes erfaringer med LP. ME-pasienter og deres pårørende har gjennom de siste ti årene fortalt om i beste fall, manglende effekt, og i verste fall: kraftig forverring, av denne metoden. Dette kan hun da ikke være uvitende om? Atter en gang føler man seg sviktet av de som skulle hjelpe. Det er alvorlig når man som leder av en slik instutisjon ikke lytter til pasientene man er satt til å representere. Da er det utrolig godt å vite at NHI i USA akkurat nå har bevilget nærmere 250 mill. kr til biomedisinsk forskning OG med klare føringer om å samarbeide med pasienter og aktivister! Her har den norske kompetansetjenesten mye å lære. Vi må håpe det er vilje til å snu i tide.

 • Pårørende og forh.v. helesarb. 28.09.2017 15.09.36

  Takk til Nina Steinkopf som tør å snakke om elefanten i rommet. At lederen for Den nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ ME nærmest uten forbehold er så positiv til denne studien viser at d.s er fullstendig på utakt med pasientenes erfaringer med LP. ME-pasienter og deres pårørende har gjennom de siste ti årene fortalt om i beste fall, manglende effekt, og i verste fall: kraftig forverring, av denne metoden. Dette kan hun da ikke være uvitende om? Atter en gang føler man seg sviktet av de som skulle hjelpe. Det er alvorlig når man som leder av en slik instutisjon ikke lytter til pasientene man er satt til å representere. Det er alvorlig når man velger å ikke forholde seg til biomedisinsk forskning som eks. Rituximabstudien o.a, men i stedet velger å framsnakke en liten studie med dårlig design som overhodet ikke er relevant for ME-syke. Jeg skulle virkelig ønske Helland kunne forklare hvorfor det er slik.

 • Pårørende og forh.v helsearb. 28.09.2017 15.04.10

  Takk til Nina Steinkopf som tør å snakke om elefanten i rommet. At lederen for Den nasjonale kompetansetjenesten for CFS/ ME nærmest uten forbehold er så positiv til denne studien viser at d.s er fullstendig på utakt med pasientenes erfaringer med LP. ME-pasienter og deres pårørende har gjennom de siste ti årene fortalt om i beste fall, manglende effekt, og i verste fall: kraftig forverring, av denne metoden. Dette kan hun da ikke være uvitende om? Atter en gang føler man seg sviktet av de som skulle hjelpe. Det er alvorlig når man som leder av en slik instutisjon ikke lytter til pasientene man er satt til å representere. Det er alvorlig når man velger å ikke forholde seg til biomedisinsk forskning som eks. Rituximabstudien o.a, men i stedet velger å framsnakke en liten studie med dårlig design som overhodet ikke er relevant for ME-syke. Jeg skulle virkelig ønske Helland kunne forklare hvorfor det er slik.

 • Jan Hansen 27.09.2017 22.19.35

  Hvordan en studie som inkluderer pasienter med 3 måneders utmattelse og hodepine kan kalles en ME-studie av dr. Wyller og andre er for meg veldig snodig. Man får ikke resultater man kan stole på når man ikke blinder pasientene, samtidig som subjektive mål er det i hovedsak brukes. En slik sammensetning ville ikke vørt akseptert andre steder i medisinen. I Smile-studien ville kun 1/3 være med i studien etter å ha fått tilbud. Man har en kommersiell aktør som har en sterk egeninteresse, og forfatter av studien som har en sterk egeninteresse av et positivt resultat (som de fleste som utfører studier har). Vi må finne en annen form for å gjennomføre slike studier. Objektive mål må være et krav. Det må også stilles høyere krav til kontrollgruppe enn i denne studien. LP-pasientene fikk gruppeterapi. Det fikk ikke kontroll-gruppen. Når man så ser på resultatene kan man ikke gjøre mye annet enn å legge denne studien for utbrente barn i skuffen. Det er sløsing med humankapital.

 • Kjersti Holst 27.09.2017 18.50.24

  Tusen takk til Nina E. Steinkopf for å komme med et svært viktig innlegg om det å utsette barn for metoder, behandling og forskningsstudier uten tilstrekkelig hensyn til forskningsetikk. Vi vet alle at barn og unge er de mest sårbare blant oss, vi ønsker selvsagt at de skal bli friske, men ikke at de utsettes for potensielt farlige metoder. Jeg har selv tatt lightning process kurs i Norge, og ble kortvarig verre. Jeg har beskrevet metoden så saklig, ærlig og detaljert som jeg har kunnet. Og legger ved link til dem begge her. Det er viktig for alle å vite hva metoden konkret går ut på. http://kjerstiholst.blogspot.no/2011/11/lightning-processhva-jeg-tenkte-da-og.html http://kjerstiholst.blogspot.no/2011/11/lightning-process-tar-ikke-selv-ansvar.html

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!