UNNTAK: Det er lovfestet et «et tydelig unntak» fra taushetsplikten for Statens helsetilsyn, for å forhindre at  helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land.

 

Foto: Vidar Sandnes

Disse lovendringene på helsefeltet gjelder fra i dag

Nå er det lov til å gjøre oppslag i en pasientjournal for å kunne hjelpe en annen pasient. Dette er en av flere lovendringer på helsefeltet som trer i kraft i dag.  

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Fra og med 1. juli inntrer flere lov- og forskriftsendringer, melder regjeringen.

For eksempel får helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomitéer. Komitéenes sammensetning og oppgaver blir også lovregulert gjennom Lov om spesialisthelsetjenester og helsepersonelloven.

Det innføres samtidig et unntak fra taushetsplikten som åpner for at helsepersonell kan dele pasientopplysninger med medlemmene i en klinisk etikkomité.

Flere unntak fra taushetsplikten
I pasientjournalloven gjøres det justeringer som gjør det mulig å gjøre oppslag i en pasients journal i en konkret behandlingssituasjon for å yte helsehjelp til en annen pasient.

Det innføres også en ny lovhjemmel for etablering av et behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter, på tvers av virksomheter og en ny bestemmelse om utveksling av pasientopplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap.

I tillegg lovfestes det en begrenset adgang til å gjøres oppslag i en pasients journaler for å finne ut om opplysninger om pasienten kan egne seg for undervisning.

Kan varsle andre land
I helsepersonelloven lovfestes det også et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner, inkludert varsler, til myndigheter i andre land.

Dette for å forhindre at helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land.

Utvider varslingsplikten
Varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) ved alvorlige hendelser utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.

Dette inkluderer fra om med i dag også helsepersonell som tilbyr tannhelsetjenester

Varslingsplikten til Ukom gjelder nå også for tannleger.

Varslingsplikten til Ukom tilsvarer varslingsplikten til Statens helsetilsyn. Det er etablert en felles meldeportal slik at når det varsles via meldeportalen vil varselet gå både til Helsetilsynet og Ukom, meldes det på regjeringens nettsider.

Utvider bytteordning i apotek
I legemiddelloven og apotekloven gjøres det endringer som innebærer at ordningen med legemiddelbytte i apotek ikke lenger skal forbeholdes generiske og parallellimporterte legemidler.  Det betyr at det åpnes for at originale biologiske legemidler og deres biotilsvarende legemidler kan vurderes som byttbare, herunder at biotilsvarende legemidler til samme original (referanseprodukt) kan settes på byttelisten som byttbare med hverandre.

Honorarendringer
Det gjøres endringer i forskrifter med honorartakster for behandlere i Forskrift om forsøksordning med primærhelseteam. Honoraret justeres i samsvar med inngåtte avtaler. Dette gjelder forskrifter for takster til leger, fysioterapeuter, psykologer, jordmødre, logopeder, kiropraktorer og orptoptister.

Importforbud erstattes
Som en konsekvens av innføringen av den nye godkjenningsordningen for nye tobakks- og nikotinprodukter, er det foretatt flere endringer i tobakksregelverket. Endringene innebærer at dagens forbud mot import og salg av nye typer tobakks- og nikotinprodukter erstattes med en godkjenningsordning som vil forvaltes av Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS