MIDLERTIDIG LØSNING: Kuvøsene som ble kjøpt inn av Helse Nord passer ikke inn i ambulanseflyene. Derfor måtte man bygge om et Widerøe-fly som har stått i beredskap siden mars. Nå er kontrakten sagt opp, men flyet kan bli en midlertidig løsning på EUs behov for smittetransport. 

Foto: Luftambulanseavdelingen/Universitetssykehuset Nord-Norge

Nytt håp for omstridt smittefly

Norge fikk oppdraget fra EU om å etablere et ambulansefly for transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer. Det kan bety at det mye omtalte «smitteflyet» fra Widerøe får bli i beredskap inntil ny løsning er på plass.  

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin skrev i juni, har EU forsterket og styrket sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

Norge fikk oppdraget fra EU og avtalen som er inngått innebærer at EU fullfinansierer tilbudet i perioden 2021-2026, en samlet ramme på cirka 60 millioner euro.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt de fire regionale helseforetakene (RHF) i oppdrag å etablere et permanent jetfly i tråd med spesifikasjoner i avtalen mellom Helsedirektoratet og EU.

Ledet av Luftambulansetjenesten
I møtet mellom de fire administrerende direktørene i helseregionene før jul, ble Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) gitt i oppdrag å lede et prosjekt, med bidrag fra ambulanseflymiljøene i alle de regionale helseforetakene, CBRNE-senteret ved Oslo univeritetssykehus (OUS) og Helsedirektoratet.

Prosjektgruppen skal blant annet utrede og anbefale anskaffelsesstrategi, estimere kostnader og avklare hvordan disse skal fordeles mellom EU og RHF-ene, samt utarbeide et faglig konsept og anbefale plassering av flyet, fremgår det av møtereferatet. 

Midlertidig løsning
Som Dagens Medisin omtalte i begynnelsen av desember, har det ombygde Widerøe-flyet, med EpiShuttle-kuvøser og mannskap, kostet 45 millioner kroner siden det sto i beredskap i mars. I perioden mars til og med oktober hadde det seks oppdrag.

I nevnte AD-møte ble det bestemt at kontrakten om at leie av et ombygd Dash-8 fly til transport av covid-19-pasienter skal sies opp.

– Vi anser at vi har tilfredsstillende kapasitet til slik transport i den aktuelle situasjonen», utdypet Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge til Dagens Medisin. 

Men i listen over hva prosjektgruppen skal utrede for rescEU-ressursen, fremgår det også at det også skal vurderes en eventuell midlertidig bruk av dagens innleide fly fra Widerøe for smittevern i EU-programmet frem til ny ressurs er på plass.

Må dekkes av EU
Det er bevilget fem millioner euro fra EU for første år av avtalen til å dekke forberedelser, trening, utgifter til anskaffelse av fly og medisinsk teknisk utstyr og lignende.

De administrerende direktørene forutsetter at kostnadene ved prosjektet dekkes av disse midlene.

Powered by Labrador CMS