SIKRE INNGREP? – Arbeidet med pasientsikkerhet må styrkes og ses på som en mulighet, ikke som en salderingspost. Et pakkeforløp ved pasientskade bør iverksettes som et nasjonalt virkemiddel, foreslår artikkelforfatteren.

Vi må ivareta pasientsikkerheten

Vi er bekymret for at sykehusenes innsparingstiltak skal medføre dårligere kvalitet på helsetjenestene nå som økonomien strammer seg til – og at kvaliteten i økende grad vil variere etter hvor i landet du bor.

Publisert
Frank Andersen

SYKEHUSENE UTSETTES for en økonomisk krise og må foreta store innsparinger. Helsepersonellkommisjonen peker på at utfordringene vi står overfor, må løses med færre ansatte per pasient.

Vi i Pasientskadeforeningen ønsker å bli kjent med hvilke konsekvenser dette kan få for pasientsikkerheten.

BEKYMRINGSFULLT. I programmet NRK nyhetsmorgen 10. februar hørte vi at koordinerende pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik er bekymret for at sykehusenes innsparingstiltak skal medføre dårligere kvalitet på helsetjenestene, og at kvaliteten i økende grad kan variere alt etter hvor i landet du bor. Pasientskadeforeningen deler bekymringen.

Det er det all grunn til å la varsellampene blinke når sykehusene nå må foreta store budsjettkutt. Vi frykter at konsekvensen av dette kan bli en ytterligere økning av pasientskader. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovt å komme med mer penger til sykehusene i revidert statsbudsjett, noe vi er glade for. Likevel vil det være slik at sykehusene kommer til å ha stramme budsjetter i årene fremover, og må iverksette tøffe prioriteringer.

Sykehusenes innsparinger må ikke svekke pasientsikkerheten

ET SAMFUNNSPROBLEM. Pasientskadeforeningen er en ideell forening for og av pasienter som selv, eller ved at noen av våre pårørende, er utsatt for en skade i sitt møte med helsevesenet. Foreningen gir hjelp og støtte til de som er i samme situasjon. Vi har i flere år opplevd en økning av henvendelser om pasienter som er feilbehandlet, eller at det er mistanke om feilbehandling. Ofte hører vi om store forskjeller i helsetilbud og mangel på kunnskap om diagnoser. Vi får stadig tilbakemeldinger om svikt ved undersøkelser, lange ventelister, forsinkede kreftdiagnoser som plutselig blir oppdaget i sene stadier.

Pasientskader er et stort samfunnsproblem, og medfører først og fremst store konsekvenser for pasienter og deres pårørende. Det tar også store ressurser og kapasitet fra helsetjenesten. I 2022 søkte over 7000 personer om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og det ble betalt ut over én milliard kroner i erstatninger. Det er et omfattende omfang av pasientskader ved norske sykehus. I 2020 førte om lag 13 prosent av alle sykehusopphold i Norge til minst én pasientskade. Også allerede i dag er det variasjoner mellom sykehus og helseforetak.

Pasientskader medfører store konsekvenser for pasienter og deres pårørende – og tar også store ressurser og kapasitet fra helsetjenesten

SAMFUNNSGEVINST. Situasjonen vi som samfunn står overfor, krever at arbeidet med pasientsikkerhet styrkes – og ses på som en mulighet, ikke som en salderingspost.

En reduksjon av antallet pasientskader er samfunnsøkonomisk lønnsomt, ved at en reduserer belastningen på helsetjenesten gjennom blant annet færre innleggelser, legekonsultasjoner, legemidler og sykmeldinger. Dette vil også frigjøre tid som helsepersonell kan bruke på andre pasienter, og dermed også kortere ventetider for pasienter som skal ha annen behandling.

Aller viktigst; det vil spare pasienter og deres pårørendes for store lidelser – og også tap av menneskeliv.

KUNNSKAP – OG ERKJENNELSE. Et pakkeforløp ved pasientskade bør iverksettes som et nasjonalt virkemiddel. Pakkeforløpet skal ivareta trygg oppfølging etter skade, både erkjennelse av skade, medisinsk oppfølging, tidsnær journalføring, pårørende og helsepersonellets ivaretakelse. En slik prosess vil også tilrettelegge og gjøre en eventuell søknad om pasientskadeerstatning sikrere, enklere og mer effektiv.

Vi mener at mye av løsningen for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere og pårørende i helse- og omsorgstjenestene, ligger i erkjennelse og kunnskapsheving. Vi må erkjenne at det gjøres feil – og være villig til å lære av de feilene som er gjort. Én pasientskade er én for mye. Derfor må også anerkjennelsen av å prioritere arbeidet med pasientsikkerhet, høynes – både blant helsepersonell, myndigheter og politikere.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 03-utgaven.

Powered by Labrador CMS