KUNNSKAP – OG ÅRSAKER: – Fordi unge vet mye om egen situasjon og årsaker til egne kost- og aktivitetsvaner, bør de involveres i forebygging av overvekt og fedme, mener kronikkforfatterne.

Ungdom må få bli med på å utvikle tiltak som kan forebygge overvekt

Fedme er økende globalt og i Norge. Involvering av ungdom i utviklingen av tiltakene som skal forebygge overvekt blant unge, er en forutsetning for å lykkes. For at involveringen skal være meningsfull og reell, må den ivareta ungdoms integritet, rettigheter og personvern.

Publisert Sist oppdatert
Alfred Mestad Rønnestad,
Isaac Elstad Røssnes
Isabelle Sylvie Budin Ljøsne

Kronikk: Alfred Mestad Rønnestad, prosjektmedarbeider i Press – Redd Barna Ungdom
Isaac Elstad Røssnes, leder i Press – Redd Barna Ungdom
Isabelle Sylvie Budin Ljøsne, seniorrådgiver ved Avdeling for mattrygghet i Folkehelseinstituttet (FHI)
Kaja Lund-Iversen, prosjektkoordinator for CO-CREATE og seniorrådgiver ved Avdeling for forskningsadministrativ støtte (FAS) i FHI
Arnfinn Helleve, leder for Senter for evaluering av folkehelsetiltak i FHI
Knut-Inge Klepp, områdedirektør i FHI

DET ER ALVORLIG at stadig flere unge utvikler og lever med overvekt og fedme. Verdens helseorganisasjon (WHO) omtaler fedme hos barn og unge som vår tids største helsetrussel. For ungdom selv er det ikke nødvendigvis tanken på at fedme øker risiko for alvorlige kroniske sykdommer senere i livet som gir størst bekymring, men forhold som er tilknyttet kroppspress, markedsføring i sosiale medier og motstridende informasjon om hva som er en sunn livsstil.

Samtidig vet unge mye om egen situasjon og om hva som er årsaker til egne kost- og aktivitetsvaner. Involvering av unge er derfor nødvendig for å forebygge overvekt og fedme.

MENINGSFULL MEDVIRKNING. I EU-prosjektet CO-CREATE, som ledes av Folkehelseinstituttet, har ett av målene vært å undersøke hvordan ungdom kan involveres i arbeidet med å finne løsninger på problemer som angår dem selv. Ungdom fra fem europeiske land har vært involvert i prosjektet. Det er innovativt fordi det hittil har vært lite forskning på involvering av barn og unge i det forebyggende folkehelsearbeidet, i motsetning til forskning på involvering av barn og unge som pasienter eller pårørende.

Enten det gjelder medvirkning i helseforskning eller politikkutforming i praksis, må de unges rettigheter, velvære og verdighet ivaretas

Fem års forskningssamarbeid har resultert i nye metoder og erfaringer om hvordan involvere og engasjere unge mennesker til å ta del i beslutninger som gjelder deres egen helse. Disse er nylig publisert i tidsskriftet Obesity Reviews.

Meningsfull medvirkning er mer enn retten til å få uttrykke seg. I et rettighetsperspektiv kan involvering av barn og unge forstås som retten til å uttrykke egne meninger og perspektiv.

Kaja Lund-Iversen

FEM PRINSIPPER. Denne rettigheten krever at også rammene og prosessene for involvering ivaretar barn og unges integritet og sosiale behov over tid. I CO-CREATE har vi forsøkt å benytte fem prinsipper for meningsfull medvirkning utviklet av Press:

Uavhengighet: Unge må selv få bestemme hva de synes er viktig og ta egne beslutninger.
Kompetanse: Unge er kunnskapsrike og eksperter på egen situasjon.
Representasjon: Unge skal selv velge hvem som skal representere dem.
Informasjon: Unge må sikres full tilgang på forståelig informasjon om emnene og prosessene de er en del av.
Kontinuitet: Deltakelse er en prosess, ikke en engangshendelse.

Arnfinn Helleve
Knut-Inge Klepp, områdedirektør i Folkehelseinstituttet

Enten det gjelder medvirkning i helseforskning eller politikkutforming i praksis, må ungdommenes rettigheter, velvære og verdighet ivaretas. En forskningsetisk søknad vil typisk inneholde beskrivelse av hvordan ungdoms mulige fordeler og ulemper ved å delta i forskningen skal håndteres, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å beskytte ungdom. Godkjent søknad og signert samtykkeskjema fra ungdommen vil likevel ikke være tilstrekkelig for å sikre meningsfull medvirkning.

STIGMA – OG RESPEKT. I CO-CREATE appliserte vi også flere etiske hensyn i samspillet med ungdom for å minimere risiko for skade og maksimere fordelene. Det handler om frivillig deltakelse, beskyttelse mot fedmestigma, respekt for de unges tid, datavern og konfidensialitet, maktbalanse og like muligheter til å delta.

Medvirkning ble løftet frem som ett av de grunnleggende prinsippene for folkehelsearbeid allerede i den første Folkehelsemeldingen i 2012. Involvering og meningsfull medvirkning av barn og ungdom er senere fremhevet som viktig både globalt og nasjonalt av ungdom selv.

Dette var også et gjennomgangstema under Folkehelsekonferansen 2022.

EN GOD START? Unge mennesker har rett til å bli involvert og engasjert i politikkutforming som er relatert til dem. I desember 2022 inviterte barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til et eget innspillmøte om barns rett til medvirkning. Hvordan myndighetene følger opp initiativet, er foreløpig uvisst, men det er en viktig begynnelse for å sikre barns rett i medvirkning framover.

Unge mennesker må få engasjere seg på måter som plasserer dem i kjernen av prosessen. Prinsippene og erfaringene fra CO-CREATE kan brukes aktivt i både forskning og av beslutningstakere. Våre erfaringer er å ta en åpen, etisk og selv-reflekterende tilnærming til arbeid med ungdom.

Medvirkning er viktig på alle politikkområder. Vi forventer at den nye folkehelsemeldingen er tydeligere og mer forpliktende på medvirkning av barn og unge og tiltak som skal bidra til å forebygge overvekt og fedme. Barn og ungdom må involveres i folkehelsepolitikk som angår dem.


Tilleggsopplysning: Artikkelforfatterne oppgir ikke andre interessekonflikter enn yrkesrollene de besitter. CO-CREATE er et EU-finansiert forskningsprosjekt koordinert av Folkehelseinstituttet, og hvor Press – Redd Barna Ungdom er en sentral samarbeidspartner.

Dagens Medisin, fra Kronikk- og debattseksjonen i 04-utgaven.

Powered by Labrador CMS