ENDRER: Beregningsmodellen som brukes ved bygging av nye sykehus er nå under revidering. Den får mye av skylden for at sykehusene aldri ender opp som det de var planlagt.
ENDRER: Beregningsmodellen som brukes ved bygging av nye sykehus er nå under revidering. Den får mye av skylden for at sykehusene aldri ender opp som det de var planlagt.

Nye sykehus blir for små - Sykehusbygg skal revidere modellen som brukes

En optimistisk fremskrivingsmodell kan være årsaken til at sykehus etter sykehus blir for lite. Nå ser Sykehusbygg på modellen.

Publisert

Legeforeningen og Akademikerne har hver for seg fått laget rapporter som viser at det bygges sykehus som er for små i Norge.

Minst 20 byggeprosjekter ved landets sykehus er planlagt, vedtatt igangsatt eller under bygging, til en samlet pris på rundt 100 milliarder kroner.

Rapportene går gjennom sykehusene som er bygget etter helseforetaksreformen i 2002 og viser at de gjennomgående bygges for små.

Legeforeningens rapport viser blant annet at Nye Hammerfest sykehus, som er under bygging, blir for lite.

Rapportene peker på flere årsaker til det.

  • De ansattes innspill ikke blir lyttet til i tilstrekkelig grad i planleggingsfasen.
  • Den siste årsaken rapporten peker på, er modellen Sykehusbygg bruker for å beregne hvor stort et sykehus må bygges, kalt framskrivingsmodellen.

Modell som bare nesten kan spå

Framskrivingsmodellen sier noe om forventet pasientutvikling i nedslagsfeltet, og mulighetene for effektivisering.

Modellen skal oppdateres, og dette arbeidet er det de regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Sør-Øst RHF, som har ansvar for.

Sykehusbygg deltar i dette utviklingsarbeidet, som startet like før jul i 2022.

Kritikken mot modellen i rapportene er at den er for optimistisk med tanke på hvor mange pasienter som vil ha behov for helsetjenester og hvor lenge de vil ha behov for å være på sykehuset. Ifølge rapporten er det lagt inn en forventning om at behandlingsmetoder skal effektiviseres og føre til redusert behandlingstid i år fremover.

Den tar ifølge rapporten heller ikke høyde for geografiske forskjeller. I tett befolkede områder kan pasienter komme raskt hjem etter et inngrep, fordi det er god mulighet til å komme raskt tilbake til sykehuset om det skulle oppstå komplikasjoner. Men det kan være vanskelig i områder der pasientene bor langt unna sykehuset, og har lang reisevei.

Utvikling i endring

Marte Lauvsnes, sjef for avdeling for Rådgiving og tidligfase i Sykehusbygg, forklarer at Sykehusbygg har et forvaltningsansvar for modellen, og tilpasser modellen til bruk i det enkelte prosjekt.

– Det er behov for å gjennomgå fremskrivingsmodellens kvalitative endringsfaktorer på grunn av at det er ti år siden den ble etablert, og i løpet av disse årene har utviklingen i forebygging, medisinsk behandling, tjenestetilbud og oppgavedeling endret seg, sier Lauvsnes.

Utviklingen i forebygging, medisinsk behandling, tjenestetilbud og oppgavedeling er endret i løpet av disse årene

Marte Lauvsnes

En balansegang

Hun viser til at det er en balansegang mellom å bygge for lite og å bygge for stort, og at det også er eksempler på sykehus som ble for store på noen områder.

– St. Olavs hospital er bygget med flere senger, og samtidig færre poliklinikkrom og dagplasser, enn det var behov for. Det er dyrt å bygge for stort, og gir store avstander. Vi ønsker selvsagt verken å bygge for lite eller for stort, sier Marte Lauvsnes.

Powered by Labrador CMS