Overlege Anne Dørum, som er styremedlem i Norsk forening for gynekologisk onkologi, reagerer sterkt på at det fra OUS'side kalles en glipp at sykehuset brukte nær tre år på å varsle Helsetilsynet om kvinnene som ble operert på feil grunnlag. Kvinnene ble ikke ikke varslet før det var gått ett år.  Foto: VIDAR SANDNES
Overlege Anne Dørum, som er styremedlem i Norsk forening for gynekologisk onkologi, reagerer sterkt på at det fra OUS'side kalles en glipp at sykehuset brukte nær tre år på å varsle Helsetilsynet om kvinnene som ble operert på feil grunnlag. Kvinnene ble ikke ikke varslet før det var gått ett år. Foto: VIDAR SANDNES

– Friske kvinner har blitt påført sykdom

– Jeg reagerte sterkt, særlig fordi den sene varslingen til Helsetilsynet ble karakterisert som «en glipp». 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dette sier overlege Anne Dørum ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet om håndteringen av saken, som ryster fagpersoner som Dagens Medisin snakker med:
21 kvinner har fått fjernet eggstokker og bryster, eller begge deler, på feilaktig grunnlag. Årsaken er en feiltolket genvariant. 

Varslet ikke ledelsen
Lederen for den ansvarlige avdelingen, Dag Undlien, varslet ikke Statens helsetilsyn om den alvorlige feilvurderingen, som ble oppdaget i august 2014, før i februar i år.
Nå kommer også det frem at det gikk over ett år før pasientene fikk vite hva som hadde skjedd. Undlien sier til Dagens Medisin at kvinnene ble informert i september 2015.
Det kommer også for dagen at heller ikke sykehusledelsen fikk vite hva som hadde skjedd før nå. 

Pasientene ble operert mellom 2002 og 2014. Ifølge OUS ble 13 av kvinnene operert andre steder i landet.

Saken granskes nå av Fylkeslegen i Oslo og Akershus, som har opprettet tilsynssak.

Reagerer på «glipp»

Undlien ved OUS har omtalt den sene varslingen som en «glipp», noe Anne Dørum sier at hun reagerer sterkt på:

– Dette er i så fall ikke en feil behandling av en sykdom, men det er friske kvinner man har påført sykdom ved å kastrere uten grunn og fjerne bryster.
– Det fører alvorlige konsekvenser med å fjerne eggstokker, idet kvinnen kommer i for tidlig overgangsalder og får tap av viktige hormoner, som igjen kan påvirke seksualliv uheldig, gi økt risiko for benskjørhet og økt risiko for hjertekarlidelser.
– Krevende
– Denne behandlingen er krevende selv for dem som har genfeil, men da er det et valg i forhold til å få alvorlig kreftsykdom i bryst og/eller eggstokker, sier Dørum.
Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag ettersom hun ikke har kjennskap til kvinnene eller har hatt befatning med de aktuelle operasjonene. 

Dag Undlien understreker nå overfor Dagens Medisin at han ved å omtale dette som en glipp, ikke mente å bagatellisere eller gjøre saken mindre alvorlig. 

Feil diagnose
– I praksis har disse kvinnene fått en feil diagnose: De var friske, men har nå sannsynligvis fått påført redusert livskvalitet. Så jeg håper samtalene med kvinnene håndteres av folk som kan dette, sier Dørum, som sitter i styret i Norsk forening for gynekologisk onkologi. 

Hun er opptatt av hva denne saken gjør med tilliten til helsevesenet.

– Når dette skjer med så mange over tid, synes det som at man ikke har hatt tilstrekkelig kvalitetssikring. Man må alltid sjekke at man til enhver tid benytter de muligheter man har for å kvalitetssikre når resultatene får så alvorlige konsekvenser.

Det er om lag 500 kvinner som får eggstokkreft hvert år i Norge, og 10–15 prosent har den arvelige typen.

– Men forekomsten har falt de siste årene, noe som muligens kan skyldes at vi på Radiumhospitalet har tilbudt kvinner med eggstokkreft BRCA1-2 testing fra sent på 1990-tallet, slik at vi har plukket opp døtre som har arvet genfeilen og gitt dem tilbud om medisinsk oppfølging og profylaktisk kirurgi, som blant annet betyr å fjerne eggstokker og bryster.

«Tviler sjelden»
Mangeårig brystkreftkirurg ved Oslo universitetssykehus Ullevål, seksjonsleder Ellen Schlichting, viser til at siden saken er til vurdering i Helsetilsynet, vil hun kommentere på generelt grunnlag.

– Mitt generelle inntrykk er at kvinner som har fått beskjed om at de har et arvelig brystkreftgen, sjelden er i tvil om at de vil igjennom et profylaktisk inngrep, sier Schlichting.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som ikke vil uttale seg om saken så lenge den ligger hos Fylkeslegen.
Fylkeslege Jan Petter Odden sier til Dagens Medisin at «saken er komplisert og vil kreve lang saksbehandlingstid», og at han derfor ikke kan uttale seg mer om den nå».

Slik redegjør Dag Undlien ved OUS for hvordan de varslet saken til egen ledelse:
«Klinikkledelsen ble skriftlig informert om saken i et foreløpig notat den 12. januar 2017, og informasjonen ble gitt videre i epost med foreløpig notat til administrerende direktør, viseadministrerende direktør og direktør for kvalitet og helsefag med klinikkleders vurderinger den 16. januar. Klinikkleder påpekte her at forholdet er varslingspliktig til tilsynsmyndighetene, og at dette nå vil bli fulgt opp.

Det var videre dialog mellom viseadministrerende direktør og klinikkleder den 17. januar, hvor klinikkleder vurderte at risikoen for videre feilklassifisering av denne varianten er fjernet, og pasientene var blitt ivaretatt. Klinikkleder ba avdelingen om å utarbeide et mer omfattende og endelig notat og registrere forholdet i sykehusets avvikssystem. Manglende varsling og registrering i avvikssystemet av en slik hendelse er i seg selv et alvorlig avvik, og forholdet har derfor blitt spesielt adressert av ledelsen gjennom allmøter i avdelingen», skriver Undlien.

Han legger til:
– God kontakt og løpende dialog mellom involverte fagmiljøer er avgjørende for god pasientbehandling, og vi har også sett at dette burde ha vært håndtert bedre i denne saken. Derfor ble dette forholdet også tatt opp med de ansatte, og vil bli fulgt opp. OUS har gjennomgått saken for å forsikre oss om at sykehusets rutiner for denne virksomheten er gode, sier OUS, som tilføyer at sykehuset avventer dette for å se om det trengs ytterligere tiltak.

Powered by Labrador CMS