PASIENTENES BESTE: Vi kommer ikke for å ta jobbene deres, det verken kan eller ønsker vi å gjøre. Vi kommer for å jobbe sammen med dere til pasientens beste, skriver masterstudentene Serina Dybesland og Michelle Stephens.

Spesialist i allmennsykepleie, venn eller fiende?

Kjære leger, vi kommer for å jobbe sammen med dere til pasientens beste.

Publisert
Serina Dybesland

I et samfunn med fastlegekrise, mangel på sykepleiere og økt behov for kompetanse i kommunen eksisterer spesialister i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS). Hvordan kan vi bruke denne kompetansen på best mulig måte, og bli sett på som venn og ikke fiende?

Helsevesenet står overfor store utfordringer. Det blir flere pasienter med flere sammensatte og komplekse sykdommer med økt behov for helsehjelp (Helsedirektoratet, 2021). Disse pasientene er avhengig av at det er nok kompetanse tilgjengelig slik at de kan få god og trygg behandling i eget eller i nærheten av hjemmet (Helsedirektoratet, 2021). En AKS kan arbeide i alle tjenester og nivå i kommunen. Vi besitter en spesialkompetanse som gjør at vi kan yte helsehjelp til pasienter med somatisk, psykiske eller rusrelaterte utfordringer. Vi har inngående kunnskap innen sykdomslære og farmakologi. Vi kan utføre systematiske kliniske helseundersøkelser og gjøre helhetlige vurderinger og følge opp pasienter i alle aldre. Vi kan og fungere som koordinatorer, veiledere, som faglig støtte og vi jobber helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende.

Tar sykepleie til neste nivå

Kjære leger! Vi har kommet for å bli.

AKS ser mer og tar sykepleie til neste nivå. For eksempel kan vi med vår breddekompetanse foreta grundige legemiddelgjennomganger og faglig begrunne forslag til endring sammen med lege og farmasøyt. Vi kan avlaste legene ved å foreta kliniske undersøkelser og komme med vurderinger og forslag til tiltak. Med andre ord, flere av kompetanseområdene til en lege og en AKS overlapper hverandre. Men sammen kan vi se helheten av pasientens behov for helsetjenester og oppfølging.

Michelle Stephens

Vi er ikke leger, og det ønsker vi heller ikke å være. Vi er spesialister i avansert klinisk allmennsykepleie, og det tar minimum 7 år å fullføre utdanningsforløpet. Vi må gjennomføre en grunnutdanning på bachelornivå som tar 3 år, vi må ha minimum 2 år relevant klinisk praksis og et karaktersnitt på C eller mer for å i det hele tatt være kvalifisert til å søke masterforløp i AKS, som tar 2 år å fullføre på heltid.

Skal ikke ta legenes jobber

Et godt samarbeid kan lønne seg på mange måter. Blant annet vil det forbedre den helhetlige pasientomsorgen. Det vil gi fastlegene mer tid til å møte økte krav om konsultasjoner, gi bedre pasientflyt og økonomiske fordeler med blant annet reduserte helsekostnader og mulighet for å se flere pasienter i løpet av en dag.

Det herjer debatt og mange meninger om AKS. Mye av dette gjelder kompetanse, rollefordeling og utydelige grenser mellom ansvarsfordeling. Det er ikke lenge siden Ole Henrik Krat Bjørkholt som tidligere har vært fastlege og statssekretær uttalte at AKS var en dårlig idè og at det ikke fantes behov for slike «minileger». Vi kommer ikke for å ta jobbene deres, det verken kan eller ønsker vi å gjøre. Vi kommer for å jobbe sammen med dere til pasientens beste. Men for at det skal bli mulig krever det at vi har gjensidig tillit og respekt for hverandres utdanning, erfaring, yrke og kompetanse.

Kjære leger! Vi har kommet for å bli, og vi gleder oss til å samarbeide med dere.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS