Innhenter erfaringer om medisinfri behandling

De regionale helseforetakene har fått 250.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet til nettverkssamlinger for de kliniske fagmiljøene og forskerne som arbeider med evalueringen av medikamentfri behandling i psykisk helsevern.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Alle regionale helseforetak (RHF) skulle innen 1. juni i fjor ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. Nå samles erfaringene fra de ulike tilbudene i landet.

RHF-ene har fått 250.000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet for å arrangere tre nettverkssamlinger for de kliniske fagmiljøene og forskerne som arbeider med evalueringen.

– Helseregionene har valgt å løse oppdraget svært ulikt. Det er begrenset med erfaring med medikamentfri behandling av alvorlig psykisk lidelse og det har derfor vært stor interesse for å møtes på tvers av regionene for å utveksle erfaringer, sier psykologspesialist og seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord, Jon Tomas Finnsson til Dagens Medisin.

Ønsket møteplass
Han sier at det kliniske fagmiljøet fagmiljøet og brukerorganisasjoner har ønsket et møtested for å utveksle kompetanse og felles erfaringer. Det var bakgrunnen for en felles nettverkssamling med deltakere fra ledelse og kliniske fagmiljø i alle helseregionene, de regionale helseforetakene og fra brukersiden.

Den første nettverkssamlingen ble gjennomført i regi av Helse Midt-Norge 7. september.

– Interessen for et faglig nettverk for medikamentfri behandling var stor, og det deltok 19 personer under den første samlingen. Det ble etterspurt flere samlinger, og det ble uttrykt behov for å kunne invitere inn flere deltakere, blant annet flere med brukererfaring. Nettverket har planlagt ytterligere to samlinger som skal avholdes i løpet av våren og høsten 2017.

– Hvem skal være med i nettverket?

– Det er ikke fastlagt hvem som vil delta siden dette ikke er et formelt organ, men et møtested for å utveksle erfaringer og en arena for faglige diskusjoner og læring. Målgruppen er fagpersoner, ledere, andre som arbeider med pasienttilbudet, forskere og brukerrepresentanter.

«Et forskningsløst eksperiment»
I Aftenpostens spalte Uviten 7. desember i fjor, skrev biologiprofessor Kristian Gundersen at tilbudet er et eksperiment. Han mener Høie burde ha lansert et forskningsprosjekt i stedet for «utrulling av en uprøvd behandling som rutine». Gundersen viser til at det knapt finnes forskning på medikamentfri behandling av alvorlige psykiske lidelser.

– Hva er din kommentar til kritikken?

– Flere av helseregionene arbeider med evalueringer. Helse Nord har gitt støtte til et forskningsprosjekt hvor en psykologspesialist skal gjennomføre følgeforskning på tilbudet ved UNN. Psykologspesialisten er i gang med å utarbeide forskningsprotokoll. Helseregionene har i fellesskap bestilt en nasjonal undersøkelse og beskrivelse fra Kompetansesenter for brukermedvirkning og tjenesteevaluering, som blant annet skal gjennomføre «bruker spør bruker»-undersøkelser, svarer Finnsson og legger til:

– Selv om det mangler forskningsmessig evidens for elementer i behandlingstilbudet, er det kjent at tro på behandling og motivasjon til behandling, har stor betydning for pasientens opplevelse av behandlingen – og for livskvalitet. Pasientene i de medikamentfrie enhetene skal få tilbud om ulike typer behandling, deriblant behandling som det er god forskningsmessig evidens for. Enheten vil i samarbeid med pasienten også tilby medisiner når det er nødvendig for å kunne gi forsvarlig behandling.

Første døgnenhet
Departementet har i første omgang stilt krav om å etablere fem egne enheter i landet. Det skal etableres to avdelinger i Helse Sør-Øst og én avdeling i de andre helseregionene. Tilbudet skal utformes i dialog med brukerorganisasjonene.

Helse Nord er først ute med å etablere en egen døgnpost for medisinfri behandling innen psykisk helsevern. I januar står seks sengeplasser i psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) klare til pasienter som vil ha medikamentfri behandling.

– Tilbudet svarer på et ønske og behov fra brukerne om medvirkning i egen behandling og hvor den enkeltes ressurser, og ikke problemer, skal være det sentrale. Behandlingsenheten har latt brukernes ønske om terapeutisk innhold veie tungt, men behandlingen blir basert på faglige forsvarlighetskriterier, forteller Finnsson.

Han viser til at det jobbes i alle helseregioner med å få tilbud på plass, og at mye allerede er på gang.

– Blant annet var Helse Bergen tidlig ute med å etablere medikamentfri pasientforløp. UNN er derimot det første sykehuset som har etablert en egen døgnpost for medisinfri behandling, sier Finnsson.

Powered by Labrador CMS