Foto:
Foto:

Sparer 355 millioner på å fjerne diagnoselisten ved fysioterapi

Fysioterapi kan bli dyrere for pasienter som i dag fritas for egenandel ved at de har en sykdom som står på diagnoselisten. Helseministeren mener forslaget vil gi en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Jeg mener at dette forslaget bidrar til en riktigere prioritering, og gir en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene. Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sender mandag ut på høring et forslag om avvikling av sykdomslisten ved fysioterapi samt forslag om innføring av automatisk tilsendt frikort.

I dag omfatter denne sykdomslisten (diagnoselisten) nesten 100 ulike diagnoser, som alle gir fritak for egenandel ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen.

Nå vil HOD fjerne listen for å bidra til bedre prioritering og ressursbruk og for å redusere risikoen for overbehandling.

Utgjør 80 prosent
I høringsforslaget vises det til at dagens ordningen fremstår urettferdig for diagnosegrupper som ikke er innlemmet på listen, og at dette i dag blant annet gjelder en stor gruppe muskel- og skjelettlidelser.

Departementet skriver også i høringsforslaget at sykdomslisten kan bidra til feilprioriteringer og at det er en risiko for overbehandling eller unødvendig fysioterapibehandling når skjermingsordningen med egenandelsfritak er knyttet til diagnose.

Skjermingsordningen utgjorde i fjor over 80 prosent av de totale refusjonskostnadene til fysioterapi, som var 1,9 milliarder kroner.

Isolert sett vil en innføring av egenandeler for personer over 16 år, som tidligere var omfattet av sykdomsliten, gi folketrygden en besparelse for cirka 355 millioner kroner.

«Mer rettferdig fordeling»
Helseminister Bent Høie er overbevist om at endringen vil føre til en bedre fordeling av helsetjenestene:

– Jeg mener at dette forslaget bidrar til en riktigere prioritering, og gir en mer rettferdig fordeling av helsetjenestene. Mange, blant annet 9000 barn under 16 år, vil slippe egenandel og bli skjermet. I tillegg er automatiseringen en stor forenkling for pasientene som slipper å samle på kvitteringer. Opp mot 17.000 personer med krav på refusjon sender ikke dette inn i dag – det forteller oss at det er tungvint, uttaler Bent Høie til Dagens Medisin.

Senker egenandelstak 2
I fjor fikk om lag 236.000 personer over 16 år fritak for egenandel hos fysioterapeut, begrunnet i at de hadde en sykdom som var oppført på diagnoselisten.

Forslaget om å fjerne diagnoselisten vil føre til dyrere behandling for pasienter som i dag får dekket egenandelen gjennom å omfattes av diagnoselisten – dersom de ikke når egenandelstak 2., som gir rett til såkalt frikort.

Egenandelstaket foreslås samtidig redusert fra 2670 kroner til cirka 2000 kroner, for å begrense merutgiftene til dem som mister fritaket.

Disse skjermes fortsatt
Som ved dagens ordning, blir enkelte grupper fremdeles skjermet, det vil si at de slipper å betale egenandel. Disse vil fortsatt være barn og unge opptil fylte 16 år, personer med yrkesskade.

I tillegg beholdes egenandelstak 2, som innebærer at når dette taket er nådd, er det fritak for egenandel.

Skjerming ut fra inntekt har vært diskutert, men departementet finner det ikke formålstjenlig å innføre.

Automatiserer frikort
Forslaget som HOD nå sender på høring omfatter også innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2.

Departementet foreslår blant annet et pålegg om elektronisk innsending av egenandelsopplysninger for alle behandlere og virksomheter som yter tjenester omfattet av egenandelstak 1 og 2.

Omleggingen med elektronisk innsending av data fra tjenesteytere samt automatisk utsendelse av frikort til pasientene, gir ifølge HOD grunnlag for effektivisering av ressursbruken i helseforvaltningen.

Antallet frikort anslås å øke fra dagens nivå på om lag 45.000 til cirka 300.000.

Økte utgifter for fysioterapeutene
Ifølge HOD vil den økte saksmengden til Helfo kunne håndteres med eksisterende bemanning når ordningen med elektronisk innsending er helt på plass.

Selv om Helfo får mindre administrasjon ved at sykdomslisten bortfallet, vil saksinngangen samtidig øke fordi det må etableres en oppgjørsordning mellom kommunene og Helfo.

Endringen vil innebære økte kostnader for fysioterapeutene, knyttet til blant annet kjøp av programvare og tilkobling til Norsk Helsenett.

Ifølge HOD dreier deg seg om 15.000-25.000 kroner per år per praksis samt engangsutgift på om lang 20.000 kroner for oppkobling.

Powered by Labrador CMS