PÅ BESØK: – Jeg er betrygget av presentasjonene jeg har fått i dag, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etter å ha fått høre om planene for Nye OUS torsdag. 

Foto: Vidar Sandnes

Helseministeren betrygget etter orientering om Nye OUS

Nye OUS anslås å komme til å koste over 37 milliarder kroner. Fredag vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

Publisert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol var torsdag på rundtur fra sykehus til sykehus i hovedstaden, fra Radiumhospitalet til den nye Storbylegevakten vegg i vegg med Aker sykehus. Målet for dagen var å få en orientering om arbeidet med prosjektet Nye Oslo universitetssykehus (OUS). 

Fredag formiddag vedtok styret i OUS forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, mot stemmene til ansattrepresentantene.

Arbeidet med rapporten har pågått fra januar 2021 til oktober i år. Den har vært vurdert i styret en gang tidligere i høst og vært luftet i Helse Sør-Øst-styret tidligere denne uken. Rapporten er viktig fordi den danner grunnlaget når Helse Sør-Øst skal ta stilling til investeringer i det nye storsykehuset den 16. desember. Da er prosessen kommet til punkt «B4» i Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Det er normalt siste mulige tidspunkt for å avlyse prosjektet.

Kraftig kritikk

Det har vært mye debatt rundt byggingen av Nye OUS, spesielt knyttet til planene om å legge ned Ullevål sykehus. I vår ble det klart at regjeringen ville benytte en statlig reguleringsplan for å få dagens planer gjennomført, til tross for at et flertall i Oslo kommunes bystyre hadde uttrykt motstand mot å legge ned sykehuset. En rekke tillitsvalgte gikk ut mot beslutningen.

Foretakstillitvalgt Anne Marit Wang Førland i Overlegeforeningen.  Foto: Privat

I løpet av høsten har det vært rettet kraftig kritikk mot spareplaner ved OUS. Sykehusene må selv spare over driften for å betale for nybygg. Tillitsvalgte ved sykehuset har ment at de planlagte innsparingene etter at sykehusene er klare, ikke er realistiske og at prosjektet vil gå utover andre byggeprosjekter i regionen.

Tidligere i høst sendte representanter for 14 fagforeninger ved sykehuset sendt inn en protokolltilførsel. Her skriver de at de mener at det «stadig er en rekke uavklarte forhold, og identifiserte mangler i prosjektet uten adekvat risiko- og konsekvensutredning».

– Vi er sterkt kritiske til gevinstrealiseringsarbeidet. Vi mener at gevinstene ikke nødvendigvis lar seg realisere, og at mange vil bli realisert før vi kommer inn i nye bygg, altså en dobbelføring, sa Anne Marit Wang Førland, styremedlem og foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen, til Dagens Medisin i forkant av styremøtet.

I protokolltilførselen fra forrige styremøte der Nye OUS var tema, skriver de tillitsvalgte:

«Den samlede risikoen knyttet til framdrift, økonomi og ivaretakelse av pasientbehandlingen og sykehusets øvrige lovpålagte oppgaver er formidabel. Utover erkjente mangler har høy risiko også sammenheng med uavklarte forhold, i tillegg til kostnadsøkning i prosjektet – til tross for at innholdet er redusert, manglende sannsynliggjøring av gevinster og bærekraft, samt vesentlig endrede rammebetingelser.

Det følger av dette at ansatte tilråder at prosjektet ikke bringes videre til B4 beslutning. Ansatte anmoder om at sykehuset iverksetter re-planlegging med vurdering av trinnvis utvikling av sykehuset i tråd med kravet oppstilt i prosjektmandatet, samt anmerkning i Helse Sør-Øst sin styresak 068-2022.»

– Vi mener at det er svært liten grunn til å tro at dette vil gå. Vi vil heller ha en trinnvis utbygning og ikke gjøre så mye samtidig som det nå legges opp til, mener Førland.

PÅ BESØK: Statsråd Ingvild Kjerkol (tredje fra venstre) fikk blant annet omvisning på Storbylegevakten som er under oppføring på Aker, sammen med blant andre administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst, tillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen (Norsk Sykepleierforbund) og Anne Marit Wang Førland (ikke på bildet). Foto: Vidar Sandnes

Anslår en kostnad på 37 mrd

I juni 2020 fastsatte Helse Sør-Øst-styret et økonomisk «styringsmål» for prosjektet, inkludert kostnader til universitetsarealer og ikke-byggnær IKT, på i overkant av 32 milliarder kroner.

I forprosjektrapporten som nå foreligger er det anslått at byggingen av Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil koste i overkant av 36 milliarder kroner samlet, beregnet med prisnivået i januar 2021. Det presiseres at dette ikke inkluderer 1,5 milliarder kroner til ikke-byggnær IKT. 

Dette er et såkalt «P50»-estimat, det vil si at det er beregnet henholdsvis en 50 prosent sannsynlighet for at kostnadene blir lavere enn estimatet.

En ny beregning med juni 2022-kroner er prislappen på over 37 milliarder. I tillegg kommer kostnader for «ikke-byggnær IKT» på 1,6 milliarder kroner.

– Stort og komplekst prosjekt

Under sitt besøk på OUS torsdag fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol blant annet møte sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth og prosjektdirektør Just Ebbesen i Nye OUS, men også tre tillitsvalgte ved sykehuset. 

– Dette er et stort og komplekst prosjekt med mange gjensidige avhengigheter, rekkefølgen har betydning. Vi vet at det er risiko knyttet til dette prosjektet. Det har vi visst hele tiden. Derfor var det også fint å få et møte med tillitsvalgte. Det er klart at det må jobbes hardt med risikoavlastning for å få gjennomført dette, sa Kjerkol til Dagens Medisin.

– Vi har en kostnadssituasjon som forverres, fordi vi står i en økonomisk situasjon som kom brått på, som følge av krig og internasjonal påvirkning. Men jeg er betrygget med tanke på fremdrift i det som kommer til å bli krevende prosesser fremover.

– Hva sier du til tillitsvalgte som er bekymret for spareplanene fremover?

– De har en viktig rolle i dette prosjektet som målbærere for sine medlemmers innspill i ganske store endringsprosesser. Det er viktig at ledelse og tillitsvalgte jobber tett sammen. Sykehusbudsjettet til neste år som blir stramt, da er det viktig å prioritere. Da må man prioritere det viktigste. Det oppdragsbrevet helseregionene får av meg i januar skal reflektere realistiske forventninger til hva man kan gjøre, men vi skal gi gode forsvarlige helsetjenester til Oslos befolkning og resten av landet.

Statråden ville ikke gå nærmere inn på hva sykehusene kan vente seg av krav i det årlige oppdragsbrevet, men:

– Det må være forventninger som helseregionene kan innfri i en situasjon med dyrtid, hvor vi må sikre det som haster mest. Dette byggeprosjektet går som planlagt. Det blir krevende, men jeg mener det er viktig.

– Knapp tidsramme

Anne Marit Wang Førland var en av de tillitsvalgte som fikk møte ministeren torsdag. Hun var ikke imponert over hvor mye tid som var satt av til å snakke om planene.

– Nye OUS-prosjektet fikk 35 minutter til å presentere nye bygg. Oss tre tillitsvalgte, fikk til sammen ti minutter for å si hva vi mente om planene. Det var ikke mye tid til diskusjon innen den knappe tidsrammen.

– Ministeren viste til at planene har blitt behandlet i Stortinget flere ganger og at det er viktig med god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte. Så tok administrerende direktør ordet og sa at han kunne ha forståelse for våre synspunkter om at det er høy risiko i prosjektet, men at det er en høyere risiko ved ikke å bygge nytt.

– Men vi mener alle at vi trenger nye bygg, det er omfanget og måten det gjøres på som vi mener bør vurderes på ny.

Om behandlingen i OUS-styret fredag, sa Førland:

– Jeg tror dessverre at slaget er tapt. Jeg tror ikke jeg greier å snu OUS-styret.

Det viste seg å stemme. Hun øyner likevel et håp om kritiske røster i Helse Sør-Øst-styret når saken skal opp der i desember:

– Under det ekstraordinære møtet i Helse Sør-Øst på tirsdag virket det som at det var litt bekymring for om man vil greie å realisere gevinstene i prosjektet. Det er Helse Sør-Øst som må bruke pengene i sparegrisen til å «mellomfinansiere». Man kunne håpe på at de lar seg bevege på grunn av den store økonomiske risikoen. Vi får se, sa Førland. 

– Prosjektet går som planlagt

På spørsmål om planene om Nye Aker og Nye Rikshospitalet vil bli gjennomført, svarte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol torsdag ettermiddag:

– Stortinget har behandlet dette prosjektet i mange omganger. Det er et bredt flertall som ønsker å bygge nye sykehus i Oslo. Det går som planlagt. Så kan uforutsette ting skje som følge av den økonomiske situasjonen. Ingen så for seg en krig i Europa og Putins måte å bruke energi som våpen. Men jeg er betrygget av presentasjonene jeg har fått i dag, sier helseministeren. 

Powered by Labrador CMS