FORTSATT VALGFRITT: – Alle pasienter som har fått rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, kan fremdeles velge mellom ulike offentlige tilbud/sykehus i hele landet, og private tilbud som har avtale med et regionalt helseforetak, fastslår artikkelforfatteren.

Misforståelse om rett til å velge behandlingssted

Retten til å velge behandlingsted gjelder fortsatt, selv om ordningen med fritt behandlingsvalg ble avviklet ved årsskiftet. Det er uheldig at uriktig eller unyansert informasjon spres i befolkningen.

Publisert
Øystein Svendsen

PASIENT- OG BRUKEROMBUDET opplever en pågående misforståelse om at pasienter ikke kan benytte seg av muligheten til å velge hvor de ønsker behandling. Helt siden forslaget om å endre på lovbestemmelsene om Fritt behandlingsvalg så dagens lys våren 2022, har Pasient- og brukerombudet erfart at dette tolkes feil, både av pasienter, brukere, pårørende, ansatte i helse- og omsorgstjenestene og mediene

Når uriktig eller unyansert informasjon om temaet ser ut til å bli spredt blant befolkningen, blir ytterste konsekvens at pasienter ikke får ivaretatt retten til å velge behandlingssted. Flere av dem kontakter oss, men på langt nær alle.

KAN FREMDELES VELGE. Pasient- og brukerombudet vil at det ikke skal herske noen tvil om at retten til å velge behandlingsted fortsatt gjelder. Mer forklart: Når offentlig helse- og omsorgstjeneste selv ikke har nok plass eller mangler tilbud, kan de lage avtale om å kjøpe tjenesten fra private.

Alle pasienter som har fått rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, har derfor fremdeles mulighet til å velge mellom ulike offentlige tilbud/sykehus i hele landet, og private tilbud som har avtale med et regionalt helseforetak.

Oversikt over behandlingsstedene man kan velge mellom finnes på nettsidene til Helsenorge.

Når uriktig eller unyansert informasjon ser ut til å bli spredt blant befolkningen, blir ytterste konsekvens at pasienter ikke får ivaretatt retten til å velge behandlingssted

LOVFESTET RETT. Retten til fritt å velge behandlingsted, er sikret i pasient- og brukerrettighetsloven og i spesialisthelsetjenesteloven. Retten gjelder alle deler av behandlingsforløpet. Dette betyr for eksempel at utredning av pasientens helsetilstand kan skje et sted, og behandlingen ved en annen plass. Pasienten kan også velge å bytte behandlingssted etter at behandlingen er påbegynt.

I øyeblikkelig hjelp-situasjoner har pasienten ikke rett til å velge: Da er det viktigst å sikre at pasienten får nødvendig helsehjelp raskt. Men så snart øyeblikkelig hjelp-situasjonen er over, har pasienten rett til å velge behandlingssted – og kan velge å fortsette behandlingen et annet sted.

OVERGANGSORDNING. Pasienter som allerede har startet behandling hos en privat leverandør, godkjent av Helseøkonomiforvaltningen (Helfo), kan fortsette denne behandlingen inntil pasienten er ferdigbehandlet. Denne overgangsordningen varer ut 2023.

Å bruke retten til valg av behandlingssted innenfor samme helseregion, betyr ikke at egenandelen blir annerledes. Det er først ved valg av behandlingssted utenfor helseregionen pasienten hører til, at egenandelen vil bli høyere.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS