Sykehus brøt loven overfor MS-pasient

Fylkeslege Petter Schou slår fast Oslo universitetssykehus brøt spesialisthelseloven, da sykehuset ga MS-pasient motstridende informasjon om autolog stamcelletransplantasjon. Sykehuset tar dette alvorlig.

Publisert

Les også: Fikk nok et avslag om kostnadsdekning

MS-pasient Hanna Vesterager klaget i fjor til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over at Oslo universitetssykehus (OUS) avslo hennes søknad om å få dekket sine kostnader etter gjennomført autolog stamcelletransplantasjon ved Karolinska Universitetssjukhuset.

Nå reagerer fylkeslege Petter Schou hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus på at Oslo universitetssykehus ga henne motstridende informasjon, ikke minst om nytten av denne behandlingen.

– Pasienten settes i en vanskelig situasjon når hun får ulike beskjeder fra to avdelinger i samme sykehus, som dermed ikke gir henne fullgod og samordnet informasjon, sier Schou til Dagens Medisin.

Les ogsåHenviser MS-pasient til Helse Sør-Øst

Brudd på lov om spesialisthelsetjeneste
Schou sier at Fylkesmannen ikke finner grunnlag for å sette til side den rettighetsvurderingen som er gjort ved sykehusets avdeling for blodsykdommer, men han slår fast at sykehuset har brutt spesialisthelsetjenesteloven, fordi pasienten fikk motstridende informasjon om hva slags behandling hun har krav på.

Under behandlingen av Vesteragers klage, fikk også fylkeslegen ulike svar fra de to avdelingene.

– De må i alle fall være enige seg imellom om hvilken informasjon pasienten får, sier Schou.

Han understreker at pasienten har krav på å få den informasjonen som er nødvendig for å ivareta sine rettigheter, blant annet når det gjelder retten til nødvendig helsehjelp og retten til behandling i utlandet.

Les også: Etterlyser MS-svar fra statsråden

Motstridende beskjeder
Schou gjør et poeng av at pasienten i denne saken har fått beskjeder eller signaler som kan oppfattes som motstridende fra to forskjellige avdelinger innenfor ett og samme sykehus.

Nevrologisk avdeling la vekt på at stamcellebehandling er den eneste muligheten for at denne pasienten skal bli bedre, for selv om den er ansett som utprøvende, er den etablert som aktuell ved denne indikasjonen. Ifølge avdeling for blodsykdommer er det imidlertid tale om en såpass utprøvende behandling at den dermed er usikker.

– Det kan virke forvirrende eller misvisende for pasienten når hun får ulike signaler om hvilken behandling hun har krav på. Sykehuset må derfor ha klare retningslinjer på hvem som skal foreta slike rettighetsvurderinger, fremholder fylkeslegen, som mener at Vesterager bør rette sitt krav om dekning av sine utgifter til Helse Sør-Øst.

Les også: Stamcelletransplantasjon: Jobber med et tilbud i Norge

– Tar dette alvorlig
Medisinsk direktør Einar Hysing ved Oslo universitetssykehus sier til Dagens Medisin at sykehuset tar fylkeslegens tilbakemelding om motstridende informasjon alvorlig.

– Vi ser at det kan oppleves vanskelig når en pasient får ulike tilbakemeldinger fra ulike fagmiljøer. Sykehuset skal oppleves trygt og samstemt, og da har vi en vanskelig, men viktig jobb å gjøre i de tilfeller der forskjellige fagmiljøer har forskjellige faglig vurdering av en behandling, sier han.

Han legger til at Oslo universitetssykehus har forståelse for Hanna Vesteragers situasjon , og at man er glad for at hun er blitt bedre.

På spørsmål om hvordan OUS i lys av fylkeslegens brev nå vurderer Vesteragers anmodning om å få dekket sine behandlingskostnader i Sverige, viser Hysing til det regionale utenlandskontoret som forvalter regelverk og søknader om slik kompensasjon.

Les også: MS: Stamcelletransplantasjon kan bidra til helbredelse

Viser på ny til Klagenemnda
I Helse Sør-Øst har fagdirektør Alice Beathe Andersgaard ansvar for denne saken. Nylig avslo hun Hanna Vesteragers anmodning om likevel å få dekket sine kostnader ved å bli stamcelletransplantert i Sverige. På vegne av det regionale helseforetaket fastslo hun i april at Helse Sør-Øst ikke kan overprøve Klagenemnda vurderinger.

– I lys av de nye opplysningene fra Fylkesmannens som påpeker at OUS har begått lovbrudd i denne saken: Hvordan vurderer Helse Sør-Øst nå Vesteragers anmodning om å få dekket sine kostnader?

– Helse Sør-Øst RHF har ikke og skal ikke ha kompetanse til å vurdere behandlingstilbud til den enkelte pasient. Klagenemnda for behandling i utlandet er den instans som er satt til å vurdere søknader som er avslått av vårt utenlandskontor. Når søknaden har vært behandlet der og ikke blitt innvilget, har heller ikke vi noe grunnlag for å innvilge den omsøkte behandling, sier hun til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS