– At disse medikamentene ikke kunne gjøres rede for, betyr ikke nødvendigvis at noen hadde stjålet dem. Revisjonen som ble gjennomført viste at det var store mangler ved regnskapene, sier UNN-ledelsen om medikament-svinnene ved sykehuset.  Foto: UNN
– At disse medikamentene ikke kunne gjøres rede for, betyr ikke nødvendigvis at noen hadde stjålet dem. Revisjonen som ble gjennomført viste at det var store mangler ved regnskapene, sier UNN-ledelsen om medikament-svinnene ved sykehuset. Foto: UNN

Uklart om medikamentsvinn-håndtering ved UNN

UNN mener forståelsen av interne prosedyrer og regnskapsrot ligger bak uklarhetene i håndteringen av to medikamentsvinn-saker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Avisen Nordlys skriver at ledere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har forklart at forståelsen av interne rutiner hindret melding til myndighetene, da en sykepleier stjal preparater piller fra på geriatrisk avdeling. Forholdet ble avslørt høsten 2014.  

Interne prosedyrer
Fra psykisk helse- og rusklinikken skal 2290 A- og B-preparater ha forsvunnet, også dette er forhold som kom for dagen i 2014.

Ingen av tilfellene ble varslet av UNN-ledelsen til helsemyndighetene, men de ansatte skal ha varslet fylkeslegen, skriver Nordlys.
UNN-ledere har forklart til avisen at de alvorlige sakene ikke ble meldt fordi de interne prosedyrene tilsa at sykehuset selv skulle gjøre grundige undersøkelser før fylkeslege og politi ble orientert om narkosvinn.
Nordlys skriver imidlertid at de skriftlige prosedyrene var klare: Politi og Helsetilsyn skulle varsles på et tidligst mulig tidspunkt, og Nordlys gjengir disse:

 «HR-senteret gjør politiet kjent med saken på et tidligst mulig tidspunkt og før anmeldelse er ferdig utarbeidet.»

«HR gir også Helsetilsynet forhåndsvarsel om saken og oppretter kontakt med instansen i en tidlig fase.», heter det i dokumentet.

Endret rutiner

I april i år skal UNN-ledere ha fortalt at rutinene var endret. På konkret spørsmål fra Nordlys om når, ble det opplyst at det hadde skjedd i februar 2016.
Da Nordlys-journalisten ba om innsyn i de skriftlige dokumentene som dokumenterer dette, fant han at først 31. mai, var rutinene endret – og etter at journalisten ba om innsyn.
Nordlys har gjennomgått begge dokumentene, gammel og ny prosedyre.

Endringen som nå er innført, innebærer at ansvaret for å melde saken til Helsetilsynet er overført fra personalavdelingen til klinikkledelsen.

Man har også fjernet pålegget om å «informere politiet på et tidligst mulig tidspunkt» I henhold til de nye prosedyrene skal ikke politiet bringes inn i saken før direktøren leverer en formell anmeldelse.

Dagens Medisin har spurt UNN om hvordan de ser på saken, og per epost svarer klinikksjef i Psykisk helse- og rusklinikken, Magnus Hald, følgende på våre spørsmål:

– Hvorfor varslet dere ikke tyveri av A- og B-preparater, narkotiske stoffer, til politiet?
– Slik vi har vurdert dette, er det ikke åpenbart at det handler om tyveri. At medikamentene ikke kunne gjøres rede for har vi i stor grad knyttet til regnskapsfeil. Altså feil og mangler med føring av regnskap for medisiner i 2013/2014 før man fikk på plass gode nok rutiner for føring av B-preparater. Gjeldende rutiner for dette og mer detaljert regnskapsføring ble innført først i 2013.Saken ligger nå til vurdering i Helsetilsynet og vi avventer deres konklusjon.

 – Vurderte dere faren for at stoffene kunne havne i omsetning (på gata)?

 – Vårt utgangspunkt var en intern farmasøytisk revisjon av hvordan rutiner og regnskapsføring på dette området ble fulgt opp. Revisjonen avklarte feil og mangler over tid på dette området og fokus var å få rettet opp i disse avvikene. 
– I en av sakene forsvant en svært stor mengde A- og B-preparater, 2290 piller, fra Psykisk helse og rusklinikken. Politiet er ennå ikke (1.juni) kontaktet av UNN. Hvorfor ikke?

– At disse medikamentene ikke kunne gjøres rede for, betyr ikke nødvendigvis at noen hadde stjålet dem. Revisjonen som ble gjennomført viste at det var store mangler ved regnskapene. Sannsynligvis er det mye av disse legemidlene som er brukt på vanlig måte, men på grunn av regnskapsmanglene kan man ikke gjøre rede for hvor de ble av.

Ikke kjent med Narkotikaforskriftens bestemmelse
– Narkotikaforskriften (§ 15) sier: at «Ved betydelig tap og svinn av narkotika, som tyveri, brannskade, vannskade eller brekkasje, skal virksomheten umiddelbart rapportere om dette til Statens legemiddelverk. Har dere rapportert tilfellene til Statens legemiddelverk?

– Denne bestemmelsen i Narkotikaforskriften fra 2013 var vi ikke kjent med. Medikamentsvinnet ble på denne bakgrunn ikke rapportert til Statens legemiddelverk, svarer Hald.

Kommunikasjonssjef i UNN, Hilde A. Pettersen svarer på følgende spørsmål:

– Hvorfor har dere tidligere oppgitt at rutiner og prosedyrer ble endret i februar 2016, slik Nordlys skriver, når dette ikke var sant?  

– Vi satte i gang arbeidet med å endre prosedyren i februar, men har vært upresis i måten vi har omtalt tidspunkt for endringen på. En prosedyreendring krever involvering av mange parter og er derfor ikke gjort i en rask vending i en stor organisasjon.

– Ser dere at det kan fremstå som juks å endre en prosedyre over natten, slik dere gjorde etter at Nordlys-journalisten hadde stilt spørsmål?

– Det er ikke riktig at prosedyren er endret over natten. Prosessen med å endre prosedyren har tatt tid blant annet fordi det er gjort grundige juridiske vurderinger med vekt på pasientsikkerhet og ivaretakelse av ansatte. Prosedyren ble publisert i kvalitetssikringssystemet etter at journalisten henvendte seg til UNN.

 – Bør være kjent i et helseforetak

Steinar Madsen, som er fagmedisinsk direktør i Statens Legemiddelverk, sier 2290 slike preparater er et forholdsvis stort svinn av narkotiske tabletter.

– Sykehuset har så vidt jeg forstår meldt saken til Helsetilsynet og Helsetilsynet vil vel vurdere om om sykehuset har fulgt gjeldende bestemmelse, sier Madsen, som stiller seg undrende til at sykehuset ikke kjenner bestemmelsene i Narkotikaforskriften:

– Regelen om at svinn av narkotika skal meldes til Statens legemiddelverk bør jo være kjent i et helseforetak. Det ville vært naturlig å kontakte Legemiddelverket for å høre om dette tilfellet faller inn under bestemmelsen om meldeplikt, sier Madsen.

Dagens Medisin setter pris på de gode debattene som føres i våre kommentarfelt.

Vi minner om at Dagens Medisin forbeholder seg retten til å fjerne innlegg som vi finner upassende.

Powered by Labrador CMS