KREFTBEHANDLING: Nivolumab (Opdivo) er godkjent for flere kreftbehandlinger, men det er opp til Beslutningsforum om den skal tas i bruk og på hvilke indikasjoner. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
KREFTBEHANDLING: Nivolumab (Opdivo) er godkjent for flere kreftbehandlinger, men det er opp til Beslutningsforum om den skal tas i bruk og på hvilke indikasjoner. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

SLV utreder nivolumab til undergruppe

BMS har bedt SLV gjøre en ny helseøkonomisk analyse der nivolumab bare tilbys pasienter med spesiell biomarkør.

Publisert

Samtidig som Beslutningsforum behandlet innføringen av nivolumab (Opdivo) til hele gruppen av pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) av typen ikke-plateepitelkarsinom (NSQ), arbeider Statens legemiddelverk allerede på en ny rapport med smalere indikasjon.

SLV skal da vurdere kostnadseffektiviteten ved å ta i bruk legemiddelet kun til pasienter med biomarkøren PD-L1, som i studier har vist seg å ha bedre effekt av behandlingen.

Da Beslutningsforum tidligere i høst aksepterte bruk av pembrolizumab (Keytruda) fra MSD var det nettopp under forutsetning av at denne biomarkøren var påvist.

– I lys av hva som skjedde med Keytruda har BMS endret strategi og sendt inn en ny dokumentasjonspakke som går på de pasientene som har biomarkør. BMS har skjønt at strategien til nå ikke har ført frem, sier Kristin Svanqvist, seksjonssjef i Statens legemiddelverk.  

BMS: Alle har effekt
– Når vi blir bedt om å levere dokumentasjon til metodevurdering, leverer vi med bakgrunn i indikasjon og studiedata. Vi har sett på alle lungekreftpasienter under ett, og har ikke selektert pasienter etter PD-L1-status i studiene. Dette blir en stor gruppe, med ulik effekt, sier Steinar Bustad, «Market Access Lead» i BMS om bakgrunnen for den opprinnelige strategien.

– Hvorfor har dere nå bestemt dere for å se på undergruppene?

– I utgangspunktet er våre data knyttet opp til at alle har effekt av behandlingen, uavhengig av PD-L1-status. Dette innebærer at flere enn de som er PD-L1-positive har god effekt av behandlingen. Når vi nå vet at norske myndigheter ikke vil finansiere behandling for alle og tidligere har godkjent behandling for de PD-L1-positive, synes vi det er viktig at SLV vurderer effekten for disse gruppene i våre studier, sier Bustad.

– Hvordan ser dere på at Beslutningsforum behandler hovedrapporten samtidig som SLV gjør metodevurdering på undergrupper?

– Vi synes det er veldig bra at dette følges opp, og vi jobber tett med SLV i denne vurderingen.

Klar om fire uker
Bestillerforum, som gir oppdrag til SLV, har bedt etaten om å prioritere arbeidet med den nye nivolumab-rapporten.

– Når er rapporten ferdig?

– Så fort som mulig, og i løpet av tre-fire uker, svarer Svanqvist.

Powered by Labrador CMS