NYE LEGEMIDLER GODKJENT: Fire nye kreftlegemidler er nå tilgjengelig for norske pasienter i den offentlige helsetjenesten. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:

Fire nye kreftmedisiner kan tas i bruk

Beslutningsforum godkjente fredag ny behandling av blant annet lungekreft, brystkreft og lymfekreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Hele åtte legemidler sto på sakslisten da Beslutningsforum møttes til sitt månedlige møte for å ta stilling til hvilke nye legemidler som skal tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

Beslutningsforum, som består av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, valgte å godkjenne seks nye legemidler. Fire av disse er til behandling av kreft, og i tillegg ble det sagt ja til nye legemidler for alvorlig plakkpsoriasis og astma.

– Noen av legemidlene er i grenseland for hva som er kostnadseffektivt, men alle er innenfor og vi valgte å si ja, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum.

Les også: Fortsatt ingen Spinraza-løsning

Nei til nivolumab
To legemidler fikk nei i dagens møte. Det gjelder blant annet nivolumab (Opdivo) til behandling av ikke-småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1.

– Kost- og effektanalyser viser at legemiddelet er for dyrt, sier Vorland, som forteller at legemiddelet ble avvist i 2016 av samme grunn.

Beslutningsforum sa også nei til at mepolizumab (Nucala) kan benyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma. De understreker at de vil gjøre en ny vurdering når anbud er gjennomført. Inntil videre skal legemiddelet Reslizumab (Cinqaero) brukes til denne pasientgruppen.

Legemidlene som fikk grønt lys er:

  • Atezolizumab (Tecentriq) til behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 positiv ikke-småcellet lungekreft - etter tidligere behandling med kjemoterapi. Det forutsettes at legemiddelet inngår i LIS-anbudet for PD-1 og PD-L1-hemmere, og at prisen blir lik eller lavere enn dagens pris på PD-1-hemmere.
  • Ribociclib (Kisqali) til behandling av førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft. Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn dagens anbudspris.
  • Brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon.
  • Obinutuzumab (Gazyvaro) til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi.
  • Reslizumab (Cinqaero) til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud, etter visse kriterier.
  • Dimetylfumarat (Skilarence) til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne som har behov for systemisk medisinsk behandling dersom det gis lik eller lavere pris i neste TNF-BIO-anbud enn dagens prisnivå.

Les mer på nyemetoder.no

Powered by Labrador CMS