FORSVARER PRAKSIS I VEST: - Når det er store prisforskjeller mellom medikamenter som er vurdert som mulig marginalt forskjellige når det gjelder nytte, så spiller pris en rolle her som for alle andre valg mellom medikamenter, sier fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest. Arkivfoto: Per Corneliussen Foto:

Fagdirektør forsvarer bruk av ikke-godkjent MS-medisin

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest ser ingen grunn til å gripe inn mot utstrakt bruk av «off label»-medisin ved Haukeland Universitetssjukehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

MS-fagmiljøet i Norge er splittet i synet på bruk av legemidler utenfor indikasjon, slik Dagens Medisin har skrevet. På Haukeland universitetssjukehus behandles nå over 200 MS-pasienter med rituksimab (MabThera), en medisin som ikke er godkjent for MS. Leger ved Oslo universitetssykehus og Drammen sykehus bruker denne medisinen bare unntaksvis, og er sterkt kritisk til den systematiske «off label»-bruken på Vestlandet.

Les også: Biogen trakk forskningsstøtte

Legene mener at ustrakt bruk off label-bruk undergraver LIS-systemet hvor legemidler rangeres etter beste og billigste alternativ, samt at det er problematisk når det oppstår forskjeller i hvilke legemiddelbruk som tas i bruk forskjellige steder i landet. Det er fagdirektørene i de regionale helseforetakene som er ansvarlig for at sykehusene følger opp LIS-avtalene.

– Full tillit til vurderingene
Fagdirektøren i Helse Vest forsvarer bruken av rituksimab i MS-behandlingen på Haukeland Universitetssjukehus.

– Jeg har fullt tillit til de faglige vurderingene som er gjort i denne saken på Haukeland. Jeg ser ikke noen grunn til å gripe inn, sier Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest.

– Det viktigste når man skal avgjøre hvilket medikament pasientene skal ha, er hva som foreligger av vitenskapelig dokumentasjon og registerdata for medikamentet. Rituksimab er et gammel medikament, hvor det foreligger omfattende dokumentasjon ved flere andre sykdommer enn MS, og hvor bivirkningene er velkjente, sier han.

Stor prisforskjell
Selv om rituksimab ikke har markedsføringstillatelse for MS, så mener Schem dette er mindre problematisk.

– Når et legemiddel mangler markedsføringstillatelse (MT), så er det viktig å skille mellom der årsaken er at det er et nytt legemiddel der det er lite erfaring, versus at det for et medikament brukt i lang tid ikke foreligger MT fordi en leverandør av kommersielle grunner heller ønsker bruk av et annet legemiddel, som i dette tilfellet.

Det er legemiddelselskapet Roche som har utviklet både rituksimab og det nye MS-medisinen okrelizumab (Ocrevus). Dette er en videreutvikling av riktuksimab, der én viktig forskjell er prisen; det nye medikamentet er om lag ti ganger så dyrt. Roche har bare søkt om markedsføringstillatelse for okrelizumab i MS-behandling. Rituksimab er også betydelig billigere enn de allerede godkjente MS-medisinene.

– Ikke så bekymringsfullt
– Ser du at det er et problem med ulik behandling når MS-pasienter i Bergen og Oslo får ulik tilgang på medikamenter?

– Jeg er primært ansvarlig for det som skjer i min region og har full tillit til vurderingene som er gjort der. Når det er store prisforskjeller mellom medikamenter som er vurdert som mulig marginalt forskjellige når det gjelder nytte, så spiller pris en rolle her som for alle andre valg mellom medikamenter. Det er ønskelig å få lik praksis, men om det gjøres ulike behandlingsvalg som likevel gir likeverdig behandling, så er ikke det så bekymringsfullt, sier Schem, som ikke vil svare bekreftende på om de andre sykehusene bør endre praksis for å tilpasse seg Haukeland.

– Det jeg vil være bekymret for er konsekvensene for andre pasientgrupper hvis man bruker store ekstra beløp til nye MS-medisiner, uten at det er dokumentert et rimelig forhold mellom disse utgifter og en bedre klinisk effekt.

Han mener det vil være en fordel å «harmonisere praksisen», og peker på at pris alltid må inngå i medikamentvalgene.

– I en tid med stadig dyrere legemidler er vi nødt til å ta stilling til bruk av velprøvde medikamenter der leverandøren av kommersielle grunner ikke søker MT. Vi kan ikke først si nei til nyttige medikamenter for sykdom A på grunn for høy pris, og så la være å ta hensyn til pris ved valg mellom ulike medikamenter for sykdom B.

Helsedirektoratet viser til Bestillerforum
Dagens Medisin har spurt Helsedirektoratet hvordan de ser at praksisen med bruk av rituksimab ved MS varierer sterkt mellom regionene. Seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen i Helsedirektoratet opplyser i en e-post til Dagens Medisin at de avventer beslutningen fra Nye metoder.

– Sykehusinnkjøp HFs rådgivende spesialistgruppe innen MS har sendt forslag til Nye metoder om metodevurdering av Rituksimab ved aktiv inflammatorisk MS. Dette er i tråd med anbefalinger gitt i Nasjonal faglig retningslinje Helsedirektoratet avventer Nye metoders beslutning, skriver Larsen.

Powered by Labrador CMS