FOR FÅ: Vi utdanner for få psykiatere i forhold til behovet, mener Thor Severinsen, overlege ved Sykehuset Telemark og FVT for Overlegeforeningen i Helse Sør-Øst.

Foto: Jørn Ertsaas, Sykehuset Telemark HF

– Vi utdanner for få psykiatere i forhold til behovet

Overlegeforeningen mener det må langt flere LIS-stillinger til for å få opp rekrutteringen av psykiatere i norske sykehus. – Manglende satsing kan gi en for dårlig helsetjeneste, advarer tillitsvalgt.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Thor Severinsen, overlege ved Sykehuset Telemark og foretakstillitsvagt for Overlegeforeningen sendte i fjor ut en spørreundersøkelse til tillitsvalgte i Helse Sør-Øst om hvor mange ubesatte psykiaterstillinger de ulike sykehusene hadde per da.

– Flere sykehus har mellom 10 og 25 ubesatte stillinger, det utgjorde da mellom 30 og 50 prosent av psykiaterne, forteller han til Dagens Medisin.

Må utdanne flere
De regionale helseforetakene har et sørge for-ansvar, men ikke et krav til hvor mange spesialiser det skal være innen de ulike fagområdene.

– Også sykehusene har et krav på seg til å ha nok spesialister, men økonomien begrenser dem i å øke utdanningen. De regner ut antall stillinger i forhold til ordinær pasientbehandling og vaktarbeid, men det å ta inn et ekstra antall LIS-stillinger, det tar man seg ikke råd til, sier han videre.

Les hva Helse- og omsorgsdepartementet svarer her. 

Severinsen peker på en stor mangel på psykiatere i hele landet når han argumenterer for flere utdanningsstillinger i psykiatri.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Dette har utviklet seg over lang tid, men man har gjort lite for å bøte på det. Hos oss måtte vi fram med utestemmen for å få to nye LIS, men det er altfor lite til at det monner, sier han og minner om:

Hos oss måtte vi fram med utestemmen for å få to nye LIS, men det er altfor lite til at det monner Thor Severinsen, overlege Sykehuset Telemark og FTV Overlegeforeningen

– Vi må få fylt opp ubesatte psykiaterstillinger, men samtidig ta høyde for at en stor gruppe av norske psykiatere kommer til å bli pensjonister i løpet av en femårsperiode.

Severinsen har heller ingen grunn til å tro at det blir færre pasienter i årene som kommer.

– Det er i så måte heller ingenting som tyder på at det blir flere, men vi har mange pasienter i dag og store oppgaver å løse. I tillegg til større forventninger i pakkeforløpene, der det er et krav om at pasientene skal vurderes av spesialist. 

Kan få store konsekvenser
Severinsen forteller om gode søkere til LIS-stillingene ved Sykehuset Telemark, men sier:

– Vi utdanner for få i forhold til behovet. Sykehuset Telemark er jo kjent for å ha en god spesialistutdanning, så det store problemet er ikke rekrutteringen til utdanningsstillingene. Problemet er at vi på sikt ikke vil ha nok stillinger til å møteutdanningsbehovet.

Konsekvensene av å ikke ta grep nå, kan bli mange og alvorlige, frykter Severinsen.

– For det første vil vi stå igjen med en spesialisthelsetjeneste som ikke er god nok. Det er mange flinke faggrupper i psykiatrien, men må ha en viss andel psykiatere for å stå for de vurderingene vi har ansvar for og drive den behandlingen vi må gjøre. Dersom få spesialister må dekke opp for ubesatte stillinger, kan jobben bli for belastende slik at de slutter.

Som Dagens Medisin har omtalt tidligere, har også psykiateryrket med årene fått store krav til rapportering, paragrafvurderinger og annet administrativt arbeid.

– De aller fleste psykiatere er mest interessert i pasientbehandling og faget har fått en uheldig dreining som ikke er fullt så attraktiv. Men heldigvis er faget fortsatt så spennende at det ikke hindrer folk i å ønske å bli spesialister, sier han, men legger til:

– Det jeg kanskje frykter mest, er en dreining fra offentlig til privat sektor, at noen velger bort sykehus til fordel for privat sektor.

Står ikke på barrikadene
Helse- og omsorgsminister Bent Høies gylne regel sier at det skal være større vekst i psykiatri enn i somatikk og har vært en klar målsetning fra politikerne til sykehusene. Et oppdrag ingen har klart å oppfylle, riktignok.

– Når de økonomiske rammene er så trange, klarer ikke sykehusene oppfylle prioriteringsregelen. Men uten den, hadde det nok vært enda verre. De psykisk syke pasientene står ikke på barrikadene og krever mer behandling. De er helt avhengige av at politikerne gjør det for dem.

Resultatene fra spørreundersøkelsen har Severinsen brukt som utgangspunkt for å ta opp saken, både med Helse Sør-Øst, Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), for å be om ekstra tiltak for å bedre situasjonen.

– Det har kommet noen setninger i noen planer, men det har ikke ført til noe tydelig eller konkret. Det er jo sykehusene som må opprette nye stillinger, men de har ikke fått noen ekstra penger eller krav til det. Sykehusene står på sin side under et sterkt økonomisk press, så noe ekstra har de ikke råd til. Her må det ekstra bevilgninger til, målrettede, i et oppdrag der det kommer tydelig fram at spesialistutdanningen må økes.

Finnes ikke nasjonal oversikt
Dagens Medisin har gjort et forsøk på å finne ut hvor mange vakante psykiaterstillinger det er i de andre helseforetakene. Samtlige RHF-er erkjenner en generell mangel på spesialister, men det finnes ikke noen oversikt.

– I møte med departementet i fjor høst, etterlyste vi en bedre oversikt over hvor mange psykiatere som får ut og hvor mange vi tror at vi trenger, samt en alderssammensetning, slikt at vi bedre kan sy sammen spesialistutdanningen, sier Anne-Karin Rime, som er leder i Overlegeforeningen.

HOD opplyser til Dagens Medisin at de har gitt de de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en analyse/framskrivning av befolkningens fremtidige behov for psykiske helsetjenester i samarbeid med Folkehelseinstituttet, KS og andre relevante aktører.

– Det er helt uforståelig og uakseptabelt at vi ikke har oversikt over vakante stillinger. Nå må det skje en endring, og klar prioritering,  for å innfri politiske løfter om å styrke psykisk helsevern. Flere utdanningsstillinger og reell vekst på kompetanse er en grunnleggende forutsetning, kommenterer Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. 

Powered by Labrador CMS