"UREALISTISK": Klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved OUS har ledet faggruppen som konkluderer med at det ikke er realistisk å implementere denne radiologiløsningen som en felles løsning i Helse Sør-Øst. Foto: Vidar Sandnes

Utredning slakter radiologi-løsningen

– Det viktigste i rapporten er å få lukket de alvorligste avvikene, både for OUS og Innlandet, sier leder for faggruppen som har utredet radiologisaken, Hans-Jørgen Smith, klinikkleder ved OUS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, avlyser Helse Sør-Øst hele innføringen av den regionale radiologiløsningen og avbestiller løsningen fra leverandøren, som følge av en konseptutredning som offentliggjøres denne uken.

«Svært lav tillit»
Utredningen, som er laget av en faggruppe nedsatt av Helse Sør-Øst, og ledet av klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved OUS, (se intervju med Smith nederst i saken) konkluderer med at det ikke er realistisk å implementere denne radiologiløsningen som en felles løsning i Helse Sør-Øst.
Den beskriver at løsningen, som først ble innført på Sykehuset Innlandet som var pilot, har skapt massive problemer, og har ført til kritiske pasientfeil.

Dette har medført at kirurgisk inngrep er blitt utført på feilaktig grunnlag Fra konseptutredningen om radiologiløsningen

– Tilliten til leverandøren og systemet, særlig innenfor RIS-området (radiologisk informasjonssystem, journ.anm), samt tro på gjennomføringsevne av en slik implementasjon blant fagpersonene i hele regionen er svært lav, heter det i rapporten.

«Truer pasientsikkerheten i svært stor grad»
Den beskriver erfaringene som Sykehuset Innlandet (SI) har gjort seg med radiologiløsningen. Den beskriver også erfaringer fra andre sykehus som har deler av løsningen i bruk.

En samlet faggruppe skriver også at de mener å kunne dokumentere at driftssituasjonen med radiologiløsningen i SI i «svært stor grad truer pasientsikkerheten».

 – Sykehuset Innlandet bruker svært mye tid og faglige ressurser på å forsøke å sikre at pasientkritiske feil ikke skjer, men sannsynligheten for at slike feil har skjedd og vil skje vurderes til å være svært stor, skriver faggruppen.

De beskriver følgende kritiske feil som skjedde ved sykehuset i fjor høst:

Et røntgensvar med beskrivelse og diagnosen brystkreft ligger i journalen til en annen kvinne som ikke har brystkreft, men som også hadde vært til samme type undersøkelse.

Cirka 800 røntgensvar ble berørt av feil versjonshåndtering i DIPS, og 665 svar med status endelig svar ble ikke synlige for klinikere i DIPS fordi det skjulte seg bak det foreløpige svaret.

Flere eldre mammografibilder har ikke vært tilgjengelige for sammenligning på grunn av migreringsfeil.

Det er sendt ut endelig røntgensvar uten pasientidentifikasjon og undersøkelsesdato.

Når en ansatt skulle lese henvisningen til den neste pasienten på dagsprogrammet, kom henvisingen til den forrige pasienten opp.

Flere 1 A hendelser (svært alvorlig feil, journ.anm) der RIS har vært nede og medført stans i arbeidet og i kommunikasjonen mellom DIPS og RIS. Dette har b.la ført til stopp i mottak av henvisninger i RIS og/eller radiologisvar i DIPS som igjen kan forsinke pasientutredning.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS); som har ulike radiologiløsninger på de ulike sykehusene sine, beskrives følgende konsekvenser for pasientsikkerheten:

Det er meldt en rekke uønskede pasienthendelser i sykehusets avvikssystem Achilles der systemårsaken er manglende felles RIS/PACS innad i Oslo.

Mange kreftpasientforløp omfatter flere lokaliteter i OUS, og den enkelte pasient har derfor bildediagnostiske undersøkelser lagret i ulike RIS/PACS. Dette har medført at kirurgisk inngrep er blitt utført på feilaktig grunnlag.

Todelingen av RIS/PACS har også ført til at kreftpasienter har fått feilaktig beskjed om progresjon ved kontroll av cellegiftbehandling, og gjennomgått unødvendige supplerende undersøkelser.

En pasient med utvidelse av hovedpulsåren fikk feilaktig beskjed om forverring av tilstanden og unødvendig vurdering av tiltak.

En pasientgruppe som er særlig utsatt for systemfeil grunnet ulike RIS/PACS, er syke nyfødte barn som av ulike grunner flyttes frem og tilbake mellom Ullebål og Rikshospitalet.

Et annet eksempel er at ortopeder for eksempel ikke har lett tilgang til preoperative undersøkelser når kirurgi skal planlegges.

 - Flere årsverk
Todelingen i OUS er også til hinder for effektiv drift, og rapporten beskriver hvordan merkantilt personell bruker flere årsverk på å overføre undersøkelser og historikk mellom systemene.  Radiografer må dobbeltsjekke i flere systemer når pasienten sist fikk intravenøs kontrast.

Andre sykehus i regionen har ulike deler av systemet, fra andre leverandører, også de beskriver problemer, men ikke i samme omfang som OUS og Sykehuset Innlandet.

 – En klok beslutning

Klinikkleder Hans-Jørgen Smith ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved OUS har ledet faggruppen som har utarbeidet rapporten.

 Han mener Helse Sør-Øst (HSØ) i hovedsak i sin beslutning tar til følge anbefalingene faggruppen har fremmet i rapporten, og uttaler at det er en klok beslutning.

 – Det viktigste i rapporten er å få lukket de alvorligste avvikene, både for OUS og Innlandet. Jeg tror nok vi kunne tenkt oss at OUS kunne bredde ut en eksisterende løsning, men det er ikke juridisk mulig, så vi må gå veien via denne nye anskaffelsen.
Oslo universitetssykehus gis nå i oppdrag å anskaffe et nytt system.

– Det ser også ut til at HSØ har tatt til følge vårt ønske om lokale anskaffelser av RIS/PACS ved at alle helseforetakene i HSØ skal kunne gjøre avrop når det passer dem på den løsningen som skal implementeres i OUS.

Han peker på at forventningene til løsningen har vist seg å være noe urealistiske:

– Det skulle være enkelt å rulle ut; 90 prosent skulle være klart med piloten og så skulle ti prosent tilpasses lokalt, og det viste seg å være noe urealistisk. Men at vi skal ha såpass standardisering at det skal være lett å kommunisere, det er vi helt enige om. Med hensyn til standardisering, er nok utfordringen innad i OUS større enn mellom de øvrige HF i Helse Sør-Øst, sier han.  

I den kommende anskaffelsen blir det viktig å sikre seg at leverandøren kan levere det de sier de kan, blant annet  ved relevante referansebesøk, sier Smith.
I faggruppens rapport er det fremhevet at man anbefaler samme leverandør til RIS og PACS:

– Det har å gjøre med at det optimale samvirket får man bare hvis man har samme leverandør. Disse løsningene utvikles over tid, og kanskje med ulik takt, og noe som passer sammen i dag, gjøre det kanskje ikke om tre år, dersom man har ulik leverandør av RIS og PACS. Jeg har også opplevd at leverandører har en tendens til å skylde på hverandre om noe går galt, sier Smith.

Powered by Labrador CMS