KUNNSKAP: Josefin Strandberg Eriksson, Torje Uggen og Claus Philip Åstrand har nettopp startet som leger i spesialisering (LIS1). De tror tredelt spesialiseringsløp vil gi dem verdifull kunnskap innen psykiatrien.

Foto: Vidar Sandnes

Starter tredelt LIS1-tjeneste: – En milepæl

– Vi er stolte over at vi nå kan tilby tredelt LIS1-tjeneste i Vestre Viken. Dette betyr at flere leger i spesialisering nå får en bredere kompetanse allerede i starten av sin spesialisering, sier fagansvarlig Anniken Riise Elnes i Vestre Viken HF.

42 nye leger fikk i sommer tilbud om å ta fatt på spesialiseringen i Vestre Viken. Ni av dem fikk ønsket om tredelt LIS1-tjeneste oppfylt.

Anniken Riise Elnes, utdanningskoordinerende overlege med fagansvar for LIS-utdanning Vestre Viken HF, håper tilbudet kan bidra til en bredere og mer attraktiv LIS1-tjeneste – og samtidig øke rekrutteringen til psykiatrifagene.

– Nå har vi jobbet frem et godt innhold for LIS1-legene som skal rotere til enten BUPA (Drammen) eller Voksenpsykiatrien (Blakstad).

Elnes sier at prosessen har vært spennende og lærerik.

– Vi er stolte over å kunne tilby tredelt LIS1-tjeneste. Dette betyr at flere leger i spesialisering nå får en bredere kompetanse allerede i starten av sin spesialisering. Samtidig vil flere fag få mulighet til å vise seg frem i en periode hvor legene bestemmer seg for retning i sin videre spesialisering (LIS3).

Elnes sier det er positivt at de har fått et styrket samarbeid på tvers av fag, og at de gleder seg til å samlokaliseres i nye Drammen sykehus i 2025.

Målet er, ifølge Elnes, å tilby en attraktiv LIS1-tjeneste av høy kvalitet som er i stand til å tilpasse seg befolkningen, arbeidstakerne og helsetjenestens behov.

– Vi innførte tredelt tjeneste for å bli mer fleksible for fremtidens arbeidstakere, og for å møte helsesektorens behov. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for LIS, og vi har en ambisjon og et mål om å tilby forutsigbare og gode utdanningsløp som gjør oss i stand til å rekruttere, videreutvikle og beholde leger gjennom et helt arbeidsliv.

– En milepæl for Vestre Viken, fastslår Elnes.

Grunnleggende legearbeid

Kunnskap og ferdigheter tilknyttet psykiske lidelser er en integrert del av alt legearbeid – uavhengig av hvor man jobber, mener Audun Welander-Vatn. Han er utdanningsansvarlig overlege ved Psykiatrisk avdeling på Blakstad.

– Ved fastlegekontoret, legevakta, kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling man vil møte pasienter med psykiske lidelser. Å kunne jobbe med det aspektet ved deres helse, er viktig, også som lege innenfor en annen spesialitet enn psykiatri.

Overlegen beskriver at legene kommer til å møte pasienter i akutte livskriser, med alvorlige psykoser og pasienter som ikke ønsker å leve lenger.

– Å ha ferdigheter og kunnskap knyttet til å håndtere pasientene i slike situasjonene, er helt sentralt.

Welander-Vatn mener at en tredelt turnustjeneste er i tråd med hva grunnleggende legearbeid dreier seg om: Å se hver enkelt pasient sin helsetilstand i et helhetsperspektiv, og kunne legge opp utredningen og behandlingen i lys av det.

Økt samarbeid

Den tredelte turnusen øker samarbeidet mellom de ulike spesialitetene og gir mulighet for mer samordnede tjenester til pasientene – hvor både den psykiske helsen og den kroppslige helsen ivaretas mer integrert, ifølge Welander-Vatn.

Han forklarer at de ønsker å kunne gi alle leger som skal starte sin legekarriere i Vestre Viken, en grunnleggende utdanning i psykiatri.

– Den tredelte tjenesten kan ses på som en del av et overordnet mål om å øke samarbeidet mellom de ulike legespesialitetene slik at pasientene får gode helhetlige tjenester.

I 2025 skal det nye sykehuset på Brakerøya stå klart og erstatte Drammen og Blakstad sykehus. Sykehuset kommer til å ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

– Vi skal samlokaliseres, og vi tenker at dette kommer til å gi en betydelig forbedring av de helsetjenestene vi kan tilby.

Risiko for langtidskomplikasjoner

Langtidsoppfølging av diabetes er et eksempel på behandlingsløp som kan legges opp ulikt – for eksempel dersom pasienten lider av en alvorlig psykoselidelse og ikke er i stand til å følge opp behandlingen over tid. Welander-Vatn påpeker at det i slike situasjoner kan være større risiko for langtidskomplikasjoner.

Alvorlige psykiske helseplager henger sammen med økt kroppslig sykelighet, i tillegg til at det kan føre til at man faller av behandling – og oppfølgingsprogrammer.

– Ved å ha mer kunnskap om psykiske lidelser og hvordan disse skal følges opp, kan man tilby mer individualiserte og optimale behandlingsopplegg også for pasienter med psykiske lidelser og samtidige kroppslige sykdommer.

Ønsket kompetanse

– Jeg har jobbet på Blakstad før, så jeg vet litt hva det innebærer å jobbe ved psykiatrisk avdeling, men jeg følte meg ikke helt ferdig med det, sier Josefin Strandberg Eriksson, dagen før hun og resten av legene skal ta fatt på spesialiseringsløpet.

Da Vestre Viken åpnet opp for tredelt turnus, så Eriksson dette som en mulighet til å lære mer om fagfeltet. Hun tror at fokuset på psykisk helse har økt – særlig blant den yngre generasjonen av leger.

– Før var psykisk og somatisk helse mer adskilt, men nå skjønner man at det henger mer sammen. Jeg tror veldig mange er enige i at det er viktig å øke forståelsen for psykiske lidelser – men dersom du ikke har jobbet i psykiatrien, tror jeg det vil være mer utfordrende å forstå, sier Eriksson.

Torje Uggen har, i likhet med Eriksson, valgt tredelt tjeneste. Dette gjorde han etter råd fra andre leger han hadde pratet med.

– Jeg har sett og hørt fra leger jeg kjenner i somatikken, at kompetanse innenfor psykiatri er noe de gjerne skulle ha hatt – og som de ergrer seg litt over at de aldri har fått. Uavhengig av om jeg skal bli psykiater eller ikke, vet jeg at jeg kommer til å få bruk for denne erfaringen, forteller Uggen.

Han mener at tredelt LIS1-tjeneste er en mer moderne måte å bygge opp legeutdanningen på.

– Ikke minst for å utnytte kapasiteten bedre i helsevesenet, tilføyer han.

Uggen påpeker at det er for få LIS1-plasser, og han mener at denne utfordringen har vært underprioritert.

– Dette er også en fin måte å få utdannet flere. Man utnytter kapasitet ved Blakstad sykehus i voksenpsykiatrien, og i barne- og ungdomspsykiatrien, slik at det blir plass til flere – og litt mindre trykk ved de medisinske og kirurgiske avdelingene.

– Seiler forbi uoppdaget

Sammenhengen mellom somatikk og psykiatri var ikke tema i særlig stor grad gjennom medisinstudiet, ifølge Uggen.

– Det har kanskje vært litt atskilt – psykiaterne har ansvar for sin undervisning, og indremedisinerne for sin. Dermed har det blitt litt oppstykket og delt.

Han peker på at i møte med pasienter som har sammensatte psykiske og fysiske lidelser, vil det kreve tverrfaglig samarbeid. Han trekker frem alvorlige spiseforstyrrelser som et eksempel.

– Økt samhandling mellom psykiatri og somatikk vil kanskje gjøre at man oppdager problemer raskere og tar dem på alvor – i stedet for at de seiler forbi uoppdaget fordi de ikke var «hovedproblemet».

– Det er litt symbolsk – og moderne – at psykiatrien og somatikken skal samles i et nytt sykehus, tilføyer Uggen, og viser til det nye sykehuset på Brakerøya.

Det finnes stereotypier, og forventninger, knyttet til hva det vil si å jobbe ved en psykiatrisk- eller kirurgisk avdeling, mener Claus Philip Åstrand, som også er lege i spesialisering.

– I en tredelt tjeneste får man se og oppleve med egne øyne hvordan det faktisk er å jobbe ved de ulike avdelingene, sier Åstrand.

Han tror den tredelte tjenesten kan bidra til at legene føler seg tryggere.

– For min del handlet det om at du får muligheten til å prøve de tre store grenene, og være desto tryggere når du skal ut i distriktstjeneste eller for eksempel ringe og konferere om en pasient – så er man mer kjent med sjargongen. Man forstår i større grad hva som er viktig å vektlegge. Dette er kunnskap som ville ha vært vanskeligere å opparbeide seg dersom man ikke har vært der selv.

Powered by Labrador CMS