INNSPILL: – Vi ønsker både å høre om hvor skoen trykker i tjenestene for å få dette til og om arbeidsmetoder og brukerinvolvering hos dem som har lykkes med å redusere bruken av tvang, uttaler Bent Høie. Foto: Arkiv

Foto:

Vil involvere tjenestene i arbeidet med ny tvangslov

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inviterer dem som blir berørt av de endringene som er foreslått av Tvangslovsutvalget til å komme med innspill.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

De berørte inviteres til å komme med innspill til hva som må til for å lykkes med innføring av et nytt regelverk for bruk av tvang.

– Lovendringene for bruk av tvang som Tvangslovutvalget har foreslått, vil få stor betydning for helse- og omsorgstjenesten og for pasienter og pårørende. Jeg vet at mange er bekymret for om tjenestene er godt nok forberedt på de omfattende endringene. Disse bekymringene har vi lyttet til. Vi skal ikke innføre lovendringer som tjenestene ikke klarer å følge opp. Utvalgets lovforslag krever forberedelser i tjenesten, og det skal vi ta oss tid til, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Høringen finner du her, høringsfrist er 8. november 2021.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) skriver at lovendringene har stor betydning for tjenestene, og at departementet vil gi helsetjenesten og andre som er berørt av endringene, mulighet til å komme med innspill til hva lovendringene vil bety for tjenestene og hvilke forutsetninger som må være på plass for å lykkes med innføring av en ny lov for bruk av tvang.

Spørsmål

HOD skriver at spørsmål det bes høringsinstansens vurdering av er blant annet:

 • Hvilke forutsetninger må oppfylles på kommunalt, regionalt og statlig nivå for å sikre en trygg og god gjennomføring av nytt regelverk?
 • Hvilke behov for opplæring, organisasjonsutvikling og andre kompetansetiltak ser tjenestene som følge av nytt regelverk?
 • Hvilke av de foreslåtte lovendringene kan gjennomføres uten vesentlige endringer i tjenestene?
 • Hvordan sikre ivaretakelse av pårørendes situasjon ved økt selvbestemmelse for pasientene?
 • Hvordan tilrettelegge for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med nytt regelverk?
 • Hva bør være på plass for å sikre at kommunen er i posisjon til å forebygge tvang med frivillige tiltak når kompetansen til å treffe vedtak om innleggelse og tilbakeholdelse med tvang i rusinstitusjon overføres fra fylkesnemndene og kommunene til spesialisthelsetjenesten?

– Endringene som Tvangslovutvalget har foreslått, vil få følger for hvordan tjenestene jobber og hvordan pasienter og pårørende involveres i behandlingen. Tvang skal bare brukes når det er helt nødvendig og når alle andre alternativer er prøvd. Vi ønsker både å høre om hvor skoen trykker i tjenestene for å få dette til og om arbeidsmetoder og brukerinvolvering hos dem som har lykkes med å redusere bruken av tvang, uttaler Bent Høie.

Veivalg

I pressemeldingen skriver HOD at regjeringen ikke har tatt stilling til hele Tvangslovsutvalgets forslag til lovendringer, men at det er tatt veivalg for det videre lovarbeidet og gir følgende eksempler:

 • Felles lov om bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.I dag er bruk av tvang hjemlet i fire ulike lovverk, noe som gjør det komplisert og uoversiktlig.
 • Et mer diagnosenøytralt regelverk. Oppmerksomheten rettes mot personens fungeringsnivå og behov, ikke diagnose.
 • Manglende beslutningskompetanse som gjennomgående vilkår for bruk av tvang.
 • Fortsatt særregler for tvangsbruk mot personer som utgjør en nærliggende fare for andres liv eller helse.
 • Ny felles ordning for overprøving og kontroll. Statsforvalterne og nye nemnder er sentrale kontrollorgan.
 • Snever adgang til å bruke elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten samtykke som livreddende tiltak.
 • Snever adgang til tvangsmedisinering.
 • Utfasing av bruk av mekaniske innretninger, som reimer og belteseng, i nødssituasjoner.
Powered by Labrador CMS