PARHESTER: Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe fremmet i 2018 forslag om å gå vekk fra hemmelighold av legemiddelpriser. Nå sitter de begge ved kongens bord. Her fotografert på Helsedagen i 2021 av Vidar Sandnes.

Foto:

Helseministeren vil ikke svare på hva hun synes om hemmelige priser

Helseministeren svarer ikke om hemmelige legemiddelpriser. Statssekretær Karl Kristian Bekeng uttaler derimot at det fra politisk hold jobbes for å sikre åpenhet ved innføring av nye legemidler i helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Sykehusinnkjøp HF skal i retten etter at legemiddelselskapet MSD begjærte midlertidig forføyning for å stoppe deler av årets onkologianbud. Grunnen er at enhetsprisen på MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.

Torfinn Aanes ledet Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) i mer enn tjue år. Han uttalte nylig til Dagens Medisin at han mener det er bortimot umulig å holde legemiddelpriser hemmelige.

Dette er saken:

Legemiddelindustrien (LMI) og NHO anklaget i mars Sykehusinnkjøp HF og samarbeidspartnere for at å ha offentliggjort hemmelige legemiddelpriser flere ganger. Sykehusinnkjøp la seg den gangen flate og beklaget hendelsene.Etter at Sykehusinnkjøp gjennomførte onkologianbudet for 2022, klaget legemiddelselskapet MSD i etterkant Sykehusinnkjøp HF inn for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Bakgrunnen for klagen var gjennomføringen av anbudet til tross for at enhetspris for MSDs legemiddel pembrolizumab (Keytruda) ble offentlig kjent.KOFA konkluderte den 22. september med at «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å gjennomføre en konkurranse i strid med prinsippet om likebehandling og konkurranse i lov om offentlige anskaffelser § 4. Bruddet medfører avlysningsplikt.»11. oktober offentliggjorde Sykehusinnkjøps direktør Bente Hayes og Helse Vest RHF-direktør Inger Cathrine Bryne at de går mot KOFAs avgjørelse og tildeler onkologianbudet.Få dager etter offentliggjorde MSD at de går til rettslige skritt og begjærer midlertidig forføyning for å stoppe Sykehusinnkjøps avgjørelse om å tildele anbudet.25. oktober  skrev Bente Hayes til Dagens Medisin at Sykehusinnkjøp HF har gitt dagens avtaleleverandører av kreftlegemidler beskjed om å forlenge nåværende avtaler for sammenligningsgrupper der MSDs begjæring hindrer ny tildelingsavtale.

– Det er så mange personer som har kunnskap om avtaleprisene. Det er tilgjengelig informasjon i apoteksystemene, grossister og mange på sykehusene har kjennskap til dem, uttalte han nylig til Dagens Medisin.

Aanes håper at man fra politisk hold vil se på dette på nytt.

Aktuelt: Tidligere LIS-leder mener man bør gå tilbake til åpne priser

Svarer ikke

Dagens Medisin har henvendt seg til helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med følgende spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol:

– Sykehusinnkjøp HF skal i retten på grunn av lekkasjer av legemiddelpriser. Hva er statsrådens kommentar til saken?

– Torfinn Aanes, tidligere leder i Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS), sier det er så godt som umulig å holde legemiddelpriser hemmelige, hva sier helseministeren til problemstillingen?

– Hvor går grensen med tanke på antall personer som vet om noe, før man ikke kan kalle noe hemmelig?

– Departementet kommenterer ikke pågående saker i rettsapparatet, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til Dagens Medisin.

Les også: Ønsker åpne anbudspriser for legemiddelleverandører

 

Ønsket åpenhet

Før hun ble statsråd fremmet Ingvild Kjerkol (Ap), sammen med Kjersti Toppe (Sp), forslag om å gå vekk fra hemmelighold av legemiddelpriser.

Det var tilbake i 2018. I mars 2019 ble det klart at forslaget om å sikre full åpenhet om legemiddelpriser i den offentlige helsetjenesten, samt åpenhet om enhetspriser i norske sykehus, ikke ble vedtatt.

Dagens Medisin har også spurt helseministeren om hun vil fremme forslaget på nytt. Heller ikke dette har helseministeren svart på.

– Jobber for å sikre åpenhet

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) skriver i et ytterligere svar på e-post at eventuelle politiske synspunkter på området avventes inntil videre.

Foto: Julie Kalveland.

– På generelt grunnlag arbeider vi på flere områder for å sikre åpenhet og bærekraft ved innføring av nye legemidler i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.

Bekeng skriver videre at politisk ledelse ikke har øvrige kommentarer til saken slik den står nå, fordi det er en pågående sak i rettsapparatet.

– Kan anses som forretningshemmelighet

Departementet viser ellers til at det er offentlighetsloven, forvaltningsloven og legemiddelloven som regulerer i hvilken grad legemiddelpriser kan unntas offentligheten. Det er § 13 i forvaltningsloven som fastslår taushetsplikt om forretningsforhold som vil være av konkurransemessig betydning å hemmiligholde av hensyn til den opplysningene angår, tilsvarende bestemmelse finnes i legemiddelloven § 30.

Videre skriver departementet at:

«Det er i praksis antatt at den konkrete enhetsprisen på et legemiddel i Norge kan være et forretningsforhold som kan være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Opplysninger om rabatter på legemidler kan etter en konkret vurdering, derfor være omfattet av bestemmelser om taushetsplikt i en periode.

Maksimalprisen på legemidler som finansieres av spesialisthelsetjenesten er offentlig. Rabatt, og ny pris som følger av denne, kan etter en konkret vurdering anses som forretningshemmelighet og unntas fra offentlighet. Innkjøper betaler da et lavere beløp enn maksimalprisen.

Alternativet til rabatter vil i mange tilfeller ikke være at offentlige myndigheter finansierer legemidlet til den maksimalprisen som er satt, men at det ikke gis offentlig finansiering, ev. i meget begrenset omfang.»

Powered by Labrador CMS