FÅR KRITIKK: Helseminister Bent Høie (H) og Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, må tåle svært skarp kritikk fra Riksrevisjonen for manglende kontroll på IKT-prosjektene. Bildet er fra tidligere, under et besøk på Ahus. Arkvifoto.  Foto:
FÅR KRITIKK: Helseminister Bent Høie (H) og Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, må tåle svært skarp kritikk fra Riksrevisjonen for manglende kontroll på IKT-prosjektene. Bildet er fra tidligere, under et besøk på Ahus. Arkvifoto. Foto:

Helse Sør-Østs prestisjeprosjekt har kostet over 6,2 milliarder statlige kroner - får slakt av Riksrevisjonen

Store deler av prosjektet som hittil har kostet 6,2 milliarder kroner er strandet eller forsinket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Helse Sør-Østs prestisjeprosjekt, Digital fornying, har pågått siden 2010, og har kostet over 6,2 milliarder kroner statlige penger.

Prosjektet var først beregnet til å koste 5,5 millarder.

Ukjent kostand – lite kontroll
Nå ligger store deler av prosjektet brakk.  

Strategien skulle sikre at man fikk felles løsninger innen seks områder.

Gevinstene skulle hentes gjennom standardisering, færre systemer og enklere drift.  

Men flere av delprosjektene er enten stoppet, forsinket eller nedskalert. Dette gjelder særlig regionalt laboratoriedatasystem, virksomhetsstyring, infrastrukturmodernisering og reginalt radioolgisystem – altså fire av de seks prosjektene som var en del av «Digital fornying».

Riksrevisjonen kommer tirsdag med en svært negativ rapport om status for det fra Helse Sør-Østs side ambisiøse prosjektet.

Rapporten beskriver blant annet hvordan det ikke er mulig å få oversikt over kostnadene.

Det er også uklart om man vil greie å sluttføre prosjektene.

Les mer: Helse Sør-Øst forkaster omstridt radiologiløsning etter fem år, sju utsettelser og milliontap

– Burde informert Stortinget
At Stortinget ikke har fått informasjon om alle problemene underveis får også kritikk.

Riksrevisjonen peker på at det kun er gjennom enkeltsaker i media at Stortinget har fått innblikk i hva som skjer.
– Det er staten som har finansiert hele prosjektet, og Stortinget burde derfor blitt orientert om statusen for Digital fornying, mener Riksrevisjonen.
Dagens Medisin har kontaktet helseminister Bent Høie for en kommentar til saken.

Les mer: IKT-skandalen - Helse Sør-Øst bryter milliardkontrakt og kansellerer gigantprosjekt

Se alle Riksrevisjonens merknader her:

Riksrevisjonen merker seg at målene som har blitt satt for Digital fornying, ikke er nådd.
"Ikke klart bilde av sluttkostnaden"
Digital fornying besto opprinnelig av ulike programmer med klare program-mandater, definerte framdriftsplaner og kostnadsoverslag. Helse- og omsorgsdepartementet har ikke noe klart bilde av sluttkostnaden, og det synes uklart om ambisjonen i de opprinnelige programmene blir nådd.

"Ikke mulig å få oversikt over gevinster"
Det er heller ikke mulig å si noe om når de ulike satsingsområdene som skulle vært ferdig i 2017, er avsluttet, eller å få en oversikt over gevinster av det opprinnelige programmet. Hvor store merkostnader dette programmet, med de opprinnelige seks satsingsområdene, vil medføre, er uklart.

"Har kostet 6,2 milliarder"
De totale kostnadene for de regionale IKT-prosjektene som har vært del av Digital fornying fra 2010 til utgangen av 2017, er ifølge Helse Sør-Øst RHF på ca. 6,2 milliarder kroner. Riksrevisjonen viser til at det vil kreve ytterligere midler dersom målene for Digital fornying skal kunne nås.

"Departementets ansvar"
Riksrevisjonen vil påpeke at det er departementets ansvar å følge opp at målene som er fastsatt, nås, og merker seg at Helse Sør-Øst RHF ønsker tettere styring og oppfølging.

"Behov for tettere styring og oppfølging"
Regionen gjennomgår nå Digital fornying for å vurdere om det bør gjøres endringer for å redusere risiko og kompleksitet og skape en bedre forankring av IKT-prosjekter. Riksrevisjonen er enig i at det er behov for tettere styring og oppfølging, og at HelseSør-Øst RHF bør iverksette tiltak for å redusere risiko og kompleksitet i IKT-porteføljen.
"Stortinget kun orientert om enkelthendelser"
Stortinget ble informert om Digital fornying høsten 2013 og ble da blant annet opplyst om at programmet var kostnadsberegnet til 5,5 milliarder kroner.

Til tross for de vesentlige utfordringene som har oppstått underveis, er Stortinget i etterkant kun orientert om problemer i enkeltprosjekter eller enkelthendelser som er omtalt i media. Det betyr at Stortinget ikke har fått en samlet oversikt over status for Digital fornying i Helse Sør-Øst RHF.

"Fullfinansiert av staten"
Programmet er fullfinansiert av staten, og etter Riksrevisjonens vurdering synes verken ressursbruk eller virkemidler å ha vært effektive for å oppnå de forutsatte resultatene.

Målet for IKT-satsingen i den største helseregionen var at den skulle gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene somer involvert i pasientbehandlingen. Dette er også i tråd med Regjeringens ønske om åmodernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.

Riksrevisjonen mener derfor at Stortinget burde ha fått en samlet orientering omstatus for Digital fornying.

Helse Sør-Øst har blitt forelagt Riksrevisjonens rapport av Helse- og omsorgsdepartementet.
Helseminister Bent Høie (H) viser til at Helse Sør-Øst RHF ønsker å følge opp Sykehuspartner HF og arbeidet med regionale IKT-prosjekter med tettere styring, og at regionen allerede har iverksatt eller planlegger å iverksette flere organisatoriske og styringsmessige endringer.

Videre heter det at Helse Sør-Øst RHF mener at det er feil å kalle prosjektet for Digital fornying fordi det er "noe misvisende".

– Som følge av at det er gjennomført eller pågår re-planlegging av IKT-porteføljen, er de opprinnelige programmene og tidsplanene ikke lenger en like hensiktsmessig referanse for det videre arbeidet. Samtidig har det også kommet flere nye prosjekter som påvirker totalbildet.

Statsråd Høie viser videre til at Helse Sør-Øst RHF har vært opptatt av at totalbildet på IKT-området, og at det pågår og er gjennomført flere prosjekter som har vært vellykkede, og hvor det er oppnådd viktige kvalitative effekter. Prosjekter som nevnes er regional elektronisk pasientjournal (EPJ), regional fødejournal, regional kurve- og medikasjonsløsning, regional løsning for medikamentell kreftbehandling og elektronisk samhandling. Statsråden understreker at Riksrevisjonens funn og merknader er viktige, og vil legge Riksrevisjonens gjennomgang til grunn for sin videre styringsdialog med Helse Sør-Øst.

Powered by Labrador CMS