Marit Lind, konstituert administrerende direktør i Helse Nord ber styret om å beslutte å gjøre radikale endringer i organiseringen av Helse Nord.
Marit Lind, konstituert administrerende direktør i Helse Nord ber styret om å beslutte å gjøre radikale endringer i organiseringen av Helse Nord.

Direktøren vil bruke sterk lut for å rydde opp: – Helse Nord er ute av kurs

Direktøren ber styret om å vedta tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Og hvis styret ikke er med på «rundvasken» tar politisk redaktør i Nordlys til orde for at helseministeren bør bytte ut hele styret.

Publisert Sist oppdatert

– Helse Nord er ute av kurs, og vår evne til å sørge for god og likeverdig kvalitet på tjenestene til den nordnorske befolkningen er truet. Styret i Helse Nord har derfor fått i oppdrag å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen.

Det skriver konstituert administerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, i en kronikk, publisert i blant annet Nordnorsk debatt. Dagens Medisin har bedt om et intervju med Lind, men hun viser til styredokumentene (les hele innstillingen til styret lenger ned i saken), da hun ikke har tid fredag.

Hun skriver at for å forstå hvorfor det er nødvendig å gjøre endringer, må man forstå bemanningssituasjonen. Helse Nord har stort nok budsjett til mange flere stillinger enn de klarer å rekruttere til, skriver hun. Men kostnadene er høye, fordi de er nødt til å dekke opp ubemannede stillinger med vikarer fra private byråer og med overtid fra egne ansatte.

Det er dessuten slik at selv om de leier inn arbeidskraft fra byråer, greier de fortsatt ikke dekke opp med nok folk – fordi de finnes ikke.

– Vi må gi helseministeren rett i at dette ikke er fremtidsrettet. Mangelen på bemanning vil gradvis føre til at vi ikke klarer å holde viktige tjenester åpne, skriver den konstituerte direktøren.

Sterk lut

Dermed er det sterk lut som presenteres som forslag til vedtak for styret i Helse Nord:

 • Funksjoner og oppgaver skal omstruktureres for å gi en bærekraftig økonomi. Det betyr at helseforetaket skal gå fra «små og sårbare» til «større og mer fleksible» enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
 • Ressurser skal omprioriteres fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet.
 • Oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private, samt begrense pasientstrømmer ut av regionen.

Hva konsekvensene av dette blir, vet ikke Helse Nord helt ennå. I kronikken skriver Lind:

– Konkrete endringsforslag må utarbeides i løpet av våren, når styret har vedtatt hovedretningene vi skal arbeide etter. Arbeidet skal baseres på åpne prosesser med risiko og sårbarhetsanalyser, god medvirkning og involvering.

– Akutt kirurgi

Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i avisa Nordlys, er imidlertid knallhard i sin analyse. Han skriver i en kommentar at resepten Lind forskriver, ikke er «smertestillende tabletter», men «akutt kirurgi».

– Nord-Norge er langt, alle verner om sin lille teig. Det er likevel lov å håpe at den nye ledelsen står i stormen som nå kommer. De grepene som tas nå, burde vært tatt for mange år siden. Da hadde det ikke gjort så vondt som nå, skriver Fjellheim.

Han mener nordlendingene må bli forberedt på å reise mer for å få god behandling i framtida.

– Dette vil være hovedregelen, skriver han.

Om resten av Nord-Norge er enig med Fjellheim i Tromsø, er imidlertid mindre sikkert. Noe han også nevner i sin kommentar:

– Skulle styret nekte å delta i rundvasken, bør ikke Kjerkol nøle et sekund med å bytte ut styreleder Renate Larsen og de andre medlemmene så raskt som mulig.

Dagens Medisin har hørt med konstituert direktør Lind om hun har noen følelse for om hun har styret med seg på endringene. Hun svarer på SMS:

– Det er jo styret som har gitt meg oppdraget, så det må jeg kunne forvente.

Forslaget til vedtak

 1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til situasjonsbeskrivelsen i denne styresaken.
 2. Styret vedtar følgende mål for det videre arbeidet med endringer i funksjons- og oppgavedelingen i foretaksgruppen:
  a. Etablere ny funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord basert på en struktur som lar seg bemanne, og som gir bærekraftig økonomi. Strukturen må være avstemt mot framskrivinger av befolkningens behov for spesialisthelsetjenester, den demografiske utviklingen, tilgangen på helsepersonell og foretaksgruppens inntekter.
  b. Følge opp de medisinske utviklingstrekkene, inkludert økende spesialisering, nye behov innen medisinsk teknologi, digitalisering og persontilpasset medisin.
  c. Tilpasse tjenestene og samarbeidet med kommunene til den økende andelen eldre pasienter.
 3. Styret slutter seg til at det skal arbeides etter følgende hovedakser for å nå målene:
  a. Overgang fra små og sårbare til større og mer fleksible enheter og fagmiljøer i alle deler av virksomheten.
  b. Omprioritering av ressurser fra døgnkontinuerlige tilbud med lav aktivitet til vaktordninger med høy aktivitet samt til planlagt pasientbehandling.
  c. Målrettet oppbygging av egen kapasitet og faglig kvalitet for å redusere kjøp av helsetjenester fra private (inklusive Helfo-leverandører) samt pasientstrømmer ut av regionen.
  d. Redusere uønsket variasjon i tjenestene ved å avvikle diagnostikk, behandling og oppfølging uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.
  e. Gjennomføre tiltak for å følge faglig normerende retningslinjer for pasientgrunnlag og dimensjonering av tjenester.
  f. Vurdere forsøk med organisatorisk sammenslåing av primær- og spesialisthelsetjenesten i ett eller flere helseforetak etter avklaring med nasjonale myndigheter
Powered by Labrador CMS