Nå ansetter Helseplattformen, her representert ved styreleder Helge Garåsen, 40 midlertidige i faste stillinger.  Foto: Helseplattformen

Nå ansetter Helseplattformen, her representert ved styreleder Helge Garåsen, 40 midlertidige i faste stillinger. 

Foto: Helseplattformen

Stort frafall av ansatte i Helseplattformen – nå får 40 ansatte tilbud om fast jobb

Så langt i år har 47 ansatte i Helseplattformen sagt opp. Nå får 40 midlertidig ansatte tilbud om fast stilling. 

Publisert

Det ble klart i et styremøte i Helseplattformen AS før helga.

– Vi må sørge for mer forutsigbare arbeidsforhold, sier styreleder Helge Garåsen, ifølge en pressemelding.

I saksutredningen i forkant av styremøtet, pekes det på flere faktorer som begrunner behovet for de 40 nye faste stillingene i Helseplattformen.

Faktorene er blant annet disse:

  • I 2022 har 47 ansatte sagt opp, og 3 pensjonert seg. Det anses som høy turnover, og det er i hovedsak de midlertidig ansatte som slutter
  • Helseplattformen er avhengig av å raskt erstatte de som slutter. Innleie av arbeidskraft koster tre ganger så mye som å ha egne ansette
  • Per i dag er flere områder ikke forsvarlig satt opp med faste ansatte. Særlig gjelder dette områder med færre enn to ansatte med sertifisert kompetanse på områder som legemidler, finans, tilgangsstyring, integrasjoner og konfidensialitet
  • Det påpekes at flere områder må forutsette og benytte overtid for å ha tilfredsstillende kapasitet
  • Det å erstatte en ansatt kan ta seks til ni måneder

I fare for å miste kompetanse

I saksutredningen påpekes at Helseplattformen AS og staten gjennom lån og tilskudd, har benyttet nærmere fire milliarder kroner på opprettelsen av Helseplattformen.

Ifølge saksutredningen er en stor del av denne verdien skapt av de som har bygget løsningen – og nå står Helseplattformen i fare for å miste ytterligere kapasitet og kompetanse gjennom en krevende innføringsplan for plattformen.

Helseplattformen har per i dag 234 faste ansatte og 74 midlertidige ansatte:

  • Generalforsamlingen har tidligere vedtatt at det skal være fra 200 til 240 heltidsstillinger (inkludert midlertidige og deltidsstillinger) til drift og forvaltning av Helseplattformen.
  • Innføringen av løsningen for kommuner og fastleger, vil det kreves 20 til 60 heltidsstillinger fram til 2026.
  • Tilleggsbestillinger i form av spesifikke behov fra den enkelte brukergruppe, estimeres til å kreve kapasitet på opp mot 40 til 50 fulltidsstillinger, når alle tar i bruk løsningen

Administrasjonen påpeker at økonomisk sett utgjør ikke de 40 nye faste stillingene som nå er vedtatt noen konsekvens for innføringsprosjektet av Helseplattformen.

Overstiger rammen

De understreker likevel at de med de nye stillingene vil overstige den fastsatte rammen for drift og forvaltning, men at de forventer at etterspørselen etter tilleggstjenester og arbeidet med innføring av nye aktører, gjør at de ikke vil utfordre de økonomiske rammene.

I tillegg til de 40 nye stillingene, anbefaler administrasjonen en løpende vurdering av midlertidige ansatte til fast ansettelse, med månedlig rapportering til styret.

Administrasjonen konkluderer med at det å forsterke den faste bemanningen i Helseplattformen utgjør en lavere økonomisk og operasjonell risiko enn å la være, nåde på kort og lang sikt. 

Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF (60 prosent) og 18 kommuner i Midt-Norge. Trondheim er den største eieren av kommunene.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS