VIL HA GJENNOMGANG: Organisasjoner for slagrammede ber Riksrevisjonen foreta en større, systematisk undersøkelse av norsk hjerneslag-rehabilitering og oppfølging av slagrammede. Foto: Illustrasjonsfoto/Colourbox

Flere pasienter får habiliteringstjenester

Helsedirektoratet har undersøkt habiliteringsaktivitet i spesialhelsetjenesten i perioden 2017 til 2021.

Publisert Sist oppdatert

I rapporten, som kom i forrige uke, kommer det fram at det har vært en økning av habiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten i alle aldersgrupper. Størst er økningen blant barn og unge, hvor den er på ni prosent mellom 2017 og 2021. Blant voksne er økningen på fire prosent.

Totalt var det i overkant av 24.000 habiliteringspasienter i spesialisthelsetjenesten i 2021.

Ifølge Helsedirektoratet gis habiliteringstjenester til personer med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Tjenestene er tverrfaglige, med utredning, diagnostisering, kartlegging av behov, samt tiltak og behandling som skal bevare og utvikle funksjonsevnen til pasienten.

Majoriteten under 18 år

Ifølge rapporten var medianalderen blant habiliteringspasientene 15 år i 2021. 58 prosent av tjenestemottakerne var under 18 år, mens ytterligere 21 prosent var unge voksne i alderen 18 til 29 år.

Aldersgruppen med størst prosentvis vekst i antall pasienter var barn i alderen 0 til 5 år, med en økning på 16 prosent fra 2017 til 2021.

Sammenlignet med folketallet var det flest pasienter mellom 0 og 12 år, og nær fire av fem mottakere av habilitering i spesialisthelsetjenesten i 2021 var under 30 år.

Færre pasienter i Helse Vest

Justert for befolkningen hadde Helse Vest færrest habiliteringspasienter. I 2021 hadde de 22 prosent færre pasienter under 18 år, mens pasientraten var 14 prosent lavere enn landet samlet for voksne.

Helse Førde-regionen ble tatt ut av beregningen, etter tilbakemelding om manglende koding av habiliteringsaktivitet for barn og unge. Helsedirektoratet skriver at når dette ble hensyntatt, var det mindre forskjell mellom Helse Vest og den nasjonale pasientraten.

Mellom de øvrige helseregionene var ulikhetene i pasientnivå nokså små i Helsedirektoratets datasett. Geografisk variasjon i behandlingstilbudet var likevel betraktelig mellom foretaksområdene – både hos barn og unge og for voksne, skriver de.

Over 15 prosent digital kontakt

Ifølge Helsedirektoratet sto det i 2021 i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene et mål om at 15 prosent av polikliniske konsultasjoner skulle utføres digitalt, gjennom video eller telefon.

I rapporten framgår det at 25 prosent av dag- og polikliniske kontakter for pasienter under 18 år ble utført digitalt. For voksne var tallet 24 prosent.

Andelen var i begge aldersgrupper høyest i Helse Sør-Øst og lavest i Helse Vest.

Færre legekontakter i nord

På landsbasis var leger det utførende helsepersonellet ved dag- og poliklinisk habilitering i 25 prosent av tilfellene for barn og unge i 2021. For voksne var andelen 22 prosent.

Andelen var imidlertid lavere i Helse Nord. Der var leger det utførende helsepersonellet for 12 prosent av barn og ungdom, og 14 prosent av de voksne.

Ifølge rapporten var alle foretaksområdene ved Helse Nord under landsgjennomsnittet, med voksenhabilitering i UNN-området som eneste unntak. Avviket var størst for pasienter som sognet til Finnmarkssykehuset.

Økning i autismespekterforstyrrelser

I femårsperioden fra 2017 til 2021 økte antallet pasienter under 18 år som mottok habilitering for autismespekterforstyrrelser med 40 prosent.

Hos voksne var økningen på 23 prosent i samme periode.

Primært ble det flere pasienter med diagnostisert barneautisme, mens det var liten endring i antall pasienter med Aspergers syndrom, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

32 prosent flere barn og unge mottok habilitering med psykisk utviklingshemming som hoved- eller bidiagnose. Økningen blant voksne var på 21 prosent.

I begge grupper hadde flest lett utviklingshemming, men veksten var større i pasienter med moderat til dyp grad av utviklingshemming, skriver Helsedirektoratet.

Powered by Labrador CMS