Fraråder sjekklister for å avdekke ADHD

Nevrologiske funn avdekker forskjeller mellom pasienter med ADHD og bipolar lidelse som ikke blir fanget opp ved bruk av sjekklister, viser ny studie. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

«VONDT I MAGEN»: Det er viktig å være oppmerksom på at det samme symptomet kan bety ulike ting, sier Anne Helseth Udal og viser til at ”vondt i magen” både kan bety at man er sulten, gruer seg for noe eller har magesår. Foto: Privat
«VONDT I MAGEN»: Det er viktig å være oppmerksom på at det samme symptomet kan bety ulike ting, sier Anne Helseth Udal og viser til at ”vondt i magen” både kan bety at man er sulten, gruer seg for noe eller har magesår. Foto: Privat

Flere amerikanske studier har rapportert svært høy forekomst av samtidig ADHD ved tidlig debuterende bipolar lidelse, over 90 prosent i enkelte studier (Youngstrom, 2010). En ny norsk studie viser at dette kan skyldes feiltolking av overlappende symptomer som impulsivitet, distraherbarhet, hyperaktivitet. 

ADHD versus bipolar lidelse
Lege Anne Helseth Udal ved Sørlandet sykehus har undersøkt om nevrologiske funn kan brukes til å skille mellom ADHD og tidlige debuterende bipolar lidelse hos barn og ungdom. 

– Dette er vanskelig på grunn av overlappende symptomer, men samtidig viktig fordi manglende behandling av disse lidelsene kan føre til alvorlige funksjonsproblemer i viktige barne – og ungdomsår, sier Udal. 

Nevrologiske funn i studien viser tydelige forskjeller mellom de som fyller diagnosekriteriene for henholdsvis ADHD og tidlig debuterende bipolar lidelse. Disse forskjellene kom ikke frem ved bruk av ADHD-symptomsjekklister. 

Rapporterte ADHD-symptomer
Pasienter ved ABUP Sørlandet sykehus som fylte diagnosekriteriene for ADHD, bipolar lidelse, eller begge, ble inkludert i studien i perioden 2005 til 2009. Gjennomsnittsalderen var rundt 13 år. Ved bruk av selvutfyllingsskjema rapporterte foreldre og lærere like mye ADHD-symptomer i alle 3 gruppene, til tross for at bare ADHD-gruppen viste oppmerksomhetssvikt på nevropsykologiske tester.

– Vi så at disse skjemaene og sjekklistene for symptomer ikke kan brukes til å skille ADHD fra bipolar lidelse, sier Udal.  

Testet motorikk og nevrologiske tegn
I tillegg til selvutfyllingsskjema for ADHD-symptomer, gikk alle deltakerne i studien gjennom undersøkelser for motorisk funksjon, nevrologiske tegn og nevropsykologiske tegn. 

Udal fant ”myke” nevrologiske tegn og dårlig balanse hos omtrent 85 prosent av ADHD-gruppen, mens bipolar-gruppen ikke hadde mer avvik enn normalbefolkningen. 

– «Myke» nevrologiske tegn kan derfor bidra til å skille ADHD fra bipolar lidelse, sier Udal. 

Med «myke» nevrologiske tegn menes små nevrologiske avvik med usikker betydning, som medbevegelser eller sen motorisk utvikling i forhold til alder. I nevropsykologiske tester så man blant annet på hukommelse og oppmerksomhet. 

Samme symtom, ulik årsak
På gruppenivå fant Udal nevropsykologiske forskjeller mellom de to diagnosegruppene. De med ADHD hadde problemer med oppmerksomhet, mens de i bipolargruppen som hadde hatt psykose tidligere hadde problemer med innlæring. 

– Nevropsykologiske tester kan imidlertid ikke brukes til å skille ADHD og bipolar lidelse, fordi for få i hver gruppe hadde typiske funn, sier Udal. 

 Begge grupper hadde like høyt avvik på oppmerksomhet på ADHD-symptom-sjekklister. 

– Det kan se ut som rapporter om svært høy forekomsten av samtidig ADHD ved tidlig debuterende bipolar lidelse skyldes at man tolker subjektiv oppmerksomhetssvikt ved bipolar lidelse som samtidig ADHD. 

Subjektive symptomer stemmer ikke nødvendigvis overens med nevropsykologisk funksjon, sier Udal. 

– Ikke til diagnostikk
Hun fraråder å bruke symptomlister til å bestemme diagnoser. 

– Symptomlister bør ikke brukes til diagnostikk. Ved symptomer som kan skyldes flere lidelser må man jobbe for å finne ut hvor symptomene «hører hjemme». Det er viktig å gjøre grundige utredninger og huske at beskrivende psykiske diagnoser kun er arbeidshypoteser for å kunne hjelpe. Det vil alltid være rom for tolkning og ingenting er absolutt, sier Udal.

Hun påpeker at nevrologiske tester alene ikke kan brukes til å skille ADHD og bipolar lidelse, men at det kan gi innsikt i underliggende nevrobiologiske forstyrrelser. 

– Dette gjør det mulig å forstå og tilrette slik at barn slipper negativ feedback og utvikling av dårlig selvfølelse fordi deres nevrologiske problemer misforstås som atferdsproblem. 

Powered by Labrador CMS