SAMARBEID: Det behøves et godt og tett samarbeid mellom psykiatrien og somatikken - kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten - for å oppdage og forebygge somatisk sykdom hos psykiatriske pasienter, skriver Tone Aamodt Bråthen.

Psykiske lidelser må ikke overskygge somatisk sykdom

Psykiske lidelser kan ta oppmerksomheten bort fra å oppdage og behandle somatisk sykdom. Hvordan kan helsevesenet møte denne tematikken?

Publisert
Tone braathen
Tone Aamodt Braathen er sykepleier ved sykehuset innlandet, Reinsvoll.

SOM NYUTDANNET SYKEPLEIER, PÅ PSYKIATRISK AVDELING møtte jeg en eldre pasient med brystsmerter. Pasienten var diagnostisert med paranoid psykose, angst og hadde noe historikk med hjerte- og karsykdom. Jeg tok målinger, gav nitroglyserin med liten effekt og kontaktet lege.

Brystsmertene kunne blitt feiltolket som angst, eventuelt psykose, hvis jeg «kun» hadde fokus på det psykiske - og overså somatiske symptomer. Pasienten ble overført til somatisk sykehus samme natt.

Situasjonen ble en tankevekker. Noe av det samme fremkommer i en fersk rapport fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. En eldre kvinne ble innlagt i akuttpsykiatrien fordi hun hadde en kjent psykoselidelse, til tross for at blodprøvene indikerte akutt hjertesykdom. Den somatiske lidelsen ble ikke behandlet forsvarlig. Kvinnen døde av sannsynlig hjerteinfarkt to dager etter innleggelsen.

Ifølge Helsedirektoratet har personer med psykisk sykdom og rusmiddelproblematikk lavere forventet levealder med 15-20 år. Overdødeligheten er i betydelig grad somatisk sykdom for denne gruppen. Slik jeg ser det er forebygging av somatisk sykdom vesentlig.

SAMARBEID. Helsepersonell blir åpenbart tryggest på «sitt» fagfelt. Helsepersonell i psykiatrien må ha en viss basiskunnskap om somatisk sykdomslære. I psykiatrien ivaretar vi pasientenes somatiske helse med at målinger tas og følges opp. Det henvises til relevante somatiske undersøkelser. Men helsepersonell i somatikken vil i utgangspunktet alltid være best på å behandle den somatiske helsen.

Likevel må helsepersonell i både somatikk og psykiatri være utforskende, åpne for nye perspektiver og se helheten. Det behøves et godt og tett samarbeid mellom psykiatrien og somatikken - kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

SAMTYKKEKOMPETANSE. Hovedregelen for undersøkelse og behandling i psykisk helsevern er frivillighet.

Men hvis pasienten mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen, kan tvang ved somatisk helsehjelp muligens benyttes. Jeg har vært med på insulinbehandling mot pasientens vilje.

Tematikken er kompleks. Lovverk, etikk, økonomi, organisering, ansvarsfordeling – og ikke minst personen i sentrum. Relasjonsbygging og god nok tid er av stor betydning.

Både innenfor somatikk og psykiatri må helsepersonell være bevisst tematikken.

Forebygging, oppdagelse og behandling av somatisk sykdom hos personer med psykiske lidelser kan utgjøre forskjellen mellom liv og død. Gevinsten kan være selve livet.

På den psykiatriske avdelingen hvor jeg jobber ble det oppdaget kreft hos en pasient med psykoselidelse. Personen fikk nødvendig behandling for psykosen og kreften – på samme tid.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS