ANBUD: Fagdirektør Jan Frich sier at de nå planlegger en anbudskonkurranse for å anskaffe flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Foto: Vidar Sandnes

ANBUD: Fagdirektør Jan Frich sier at de nå planlegger en anbudskonkurranse for å anskaffe flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Foto: Vidar Sandnes

Helse Sør-Øst: Skal klare å møte behovet etter avviklingen av FBV på en god måte

– Gjennom å bruke de eksisterende avtalene og den ledige kapasiteten, og gjennomføre anbudskonkurranser så mener vi at vi skal kunne klare å møte behovet som er der på en god måte, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Fritt behandlingsvalg (FBV) ble etablert under den forrige regjeringen i 2015. Pasienten fikk da utvidet rett til å velge mellom offentlige og private behandlingssteder, og formålet ellers var reduserte ventetider.

Ifølge lovproposisjonen som ble fremmet for Stortinget, kan ordningen avvikles fra 1. januar 2023.

Dagens Medisin har tidligere omtalt bekymringer knyttet til avviklingen av ordningen. Eivind Harald Kjerstad, daglig leder ved Mestringshusene Bolkesjø, uttalte at dersom avviklingen blir gjennomført slik det er foreslått, så er det mange hundre pasienter som plutselig blir stående uten et tilbud.

Avtaler for milliarder 

– Helse Sør-Øst RHF forholder seg til at det er foreslått å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg fra 1.1.2023. Vi har forberedt oss gjennom 2022 og hvis dette blir vedtatt vil vi iverksette ulike tiltak, sier fagdirektør Jan Frich i Helse Sør-Øst.

Frich viser til fire verktøy som de kan bruke for å ivareta pasientenes behov på en god måte i forbindelse med avviklingen av FBV-ordningen.

For det første vil de bruke kapasitet de har i sykehusene og hos private aktører som Helse Sør-Øst allerede har avtaler med.

– Vi har avtaler med private for flere milliarder kroner. Dette er tjenesteleverandører som har nådd opp i anbudskonkurranser, som har svar på faglige krav til tjenesten og som følgelig er blitt gjenstand for kvalitetssikring.

Det andre verktøyet de kan bruke er å styrke behandlingskapasiteten i sykehusene. En annen mulighet er å utvide volumene i avtaler med eksisterende private avtaleparter.

– Det fjerde alternativet er å gjennomføre nye anbudskonkurranser og anskaffelser fra private leverandører.

Når det gjelder somatikk inngår Helse Sør-Øst nye avtaler fra 1.1.2023 med flere ganger økt volum enn tidligere avtaler for å ta høyde for avviklingen av FBV-ordningen, forteller Frich. 

– Vi har private avtaleparter som har avtale med oss og som har ledig kapasitet, særlig innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her har vi kjøpt kapasitet svarende til over 50 døgnplasser som ikke benyttes fullt ut. 

Marginal økning

Frich viser til at Helse Sør-Øst har over 1.100 døgnplasser innen rusbehandling og at de vurderer at kapasiteten i utgangspunktet er god.

– Antall henvisninger til rusbehandling har økt marginalt de siste årene og ventetidene for poliklinisk behandling er lave.

Ifølge fagdirektøren planlegger de nå en anbudskonkurranse for å anskaffe flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

– Gjennom å bruke de eksisterende avtalene og den ledige kapasiteten, og gjennomføre anbudskonkurranser, mener vi at vi skal kunne klare å møte behovet som er der på en god måte.

Frich forklarer at de kan gjennomføre en rask anskaffelse med oppstart av ny avtale vår 2023.

– Det er over lang tid planlagt å si opp eksisterende avtaler innen TSB fra 1.1.2023. Disse avtalene, hvor hovedparten er om lag 10 år gamle, har to års oppsigelsesfrist, noe som innebærer at nye avtaler innen TSB vil gjelde fra 1. januar 2025. Det vi snakker om nå er en tilleggsanskaffelse for 2023 og 2024 for å møte et økt behov innen TSB i forbindelse med avviklingen av FBV-ordningen. 

Powered by Labrador CMS