FORSVARLIG: Helseminister Ingvild Kjerkol uttaler at hun er trygg på at helsetjenesten vil klare å tilby helse- og omsorgstjenester av forsvarlig kvalitet til befolkningen. 

Foto: Vidar Sandnes

Foreslår å lempe på plikter og rettigheter ved økt press på helsetjenesten

Rettigheter som berøres av forslaget, er blant annet rett til fornyet vurdering, fritt valg av behandling, rett til individuell plan og barnekoordinator. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår midlertidige lovendringer som åpner for at det ved behov kan bli vedtatt unntak fra enkelte lovkrav i pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 

Departementet skriver at Norge planlegger å ta imot et høyt antall fordrevne ukrainere og at høye tall fører til økt press på blant annet barnehage, skole og helse- og omsorgstjenester. 

– Jeg er trygg på at vår felles helsetjeneste, òg i en situasjon med svært mange ukrainere som har kommet, vil klare å tilby helse- og omsorgstjenester av forsvarlig kvalitet til befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

Unntak fra rettigheter
I forslaget heter det at ved behov kan det bli vedtatt unntak fra plikter eller rettigheter, som fastsetting av frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp.

Andre rettigheter som berøres av forslaget, er rett på informasjon innen ti dager som svar på henvisning, rett til fornyet vurdering, fritt valg av behandling, rett til individuell plan, kontaktlege, koordinator og barnekoordinator. 

Lovendringene som er foreslått, er midlertidige og skal oppheves senest 1. juli 2023.

Grunnleggende plikter og rettigheter til helse- og omsorgstjenester skal ifølge departementet bli tatt vare på.

Det skal heller ikke gjøres unntak fra plikter til å yte forsvarlig helse- og omsorgstjenster for helseforetak, kommuner eller helsepersonell. 

Unntakene skal kun gjennomføres dersom det er nødvendig for å kunne gjøre omstillinger eller prioriteringer for å bidra til å sikre at helse- og omsorgstjenestens kapasitet ikke blir sprengt. 

Powered by Labrador CMS