BLE OVERRASKET: Camilla Stoltenberg ble overrasket over at regjeringen ønsker å flytte funksjoner fra folkehelsefeltet fra FHI til Helsedirektoratet.
BLE OVERRASKET: Camilla Stoltenberg ble overrasket over at regjeringen ønsker å flytte funksjoner fra folkehelsefeltet fra FHI til Helsedirektoratet.

Stoltenberg etter omlegging: - Mer uklart hvordan grensene skal være mellom FHI og Helsedirektoratet

Camilla Stoltenberg innrømmer at hun ble overrasket over regjeringens planer om å flytte oppgaver innen folkehelse fra FHI til Helsedirektoratet: - Etter revidert nasjonalbudsjett er det for oss mer uklart hvordan grensene skal være mellom FHI og Helsedirektoratet på det brede folkehelse-feltet, konkluderer hun.

Publisert Sist oppdatert

På det direkte spørsmålet fra Dagens Medisin, innrømmer den avtroppende FHI-direktøren at hun både ble overrasket og ikke overrasket over planene regjeringen presenterte i forbindelse med det reviderte budsjettet for halvannen uke siden. Planene innebærer til dels omfattende endringer i den sentrale helseforvaltningen, herunder FHI og Helsedirektoratet.

- Hovedgrepene og de overordnede endringene var ikke overraskende. Når det gjelder noen av detaljene er det fremdeles en del uklarheter som det er behov for å avklare i fortsettelsen. Der er det potensielt overraskelser. Vi vet rett og slett ikke hva det betyr, svarer Stoltenberg.

FHI har, i likhet med de andre forvaltningsorganene, kommet med innspill, men hva som faktisk ble resultatet visste ikke Stoltenberg noe om før regjeringen presenterte det.

– Det har vært en lukket prosess, hittil, sier hun, men understreker at dette er en normal arbeidsprosess for en regjering i budsjettarbeid og at det er nå det praktiske arbeidet starter.

Forslaget fra regjeringen innebærer blant annet en samling av nasjonale helseregistre i FHI. (Norsk pasientregister, Kommunalt pasient- og brukerregister og Kreftregisteret vil bli flyttet til Folkehelseinstituttet.

Videre skal Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse slås sammen, Statens legemiddelverk skal styrkes og bli til Direktoratet for medisinske produkter, og metodevurdering av medisinske produkter flyttes fra FHI til det nye direktoratet. Deler av folkehelsefeltet flyttes også fra FHI til Helsedirektoratet, mens FHIs oppgaver innen miljømedisin og smittevern, som overvåkning, gjennomføring og rådgivning fortsatt skal ligge hos FHI.

Hva det i praksis betyr av flytting av mennesker og penger er altså Stoltenberg usikker på, men hun ser både positive og krevende sider i forslaget til endringer, sier hun.

Positiv til å dyrke FHI som kunnskapsetat

Dagens helseforvaltning bygger på en tredeling av oppgaver: myndighetsoppgaver, tilsynsvirksomhet og kunnskapsproduksjon.

I regjeringens forslag til omorganisering kommer det frem at regjeringen vil rendyrke Helsedirektoratet som en utvidet og mer helhetlig myndighetsetat med «følge med-funksjoner» og rådgivningsfunksjoner innen hele helse- og omsorgstjenesten og folkehelseområdet. FHI skal fortsatt videreutvikle rollen som kunnskapsleverandør, og beholder oppgavene innen miljømedisin og smittevern.

Stoltenberg ser positivt på å dyrke FHI som en kunnskapsetat, slik de også er i dag:

- For å begynne med det positive; målet er at FHI skal være en kunnskapsetat med blant annet forskning, kunnskapsoppsummeringer og rådgivning. Dette er en oppfølging av det som ble lagt til grunn i 2001, med en tredeling av oppgavene og det utgangspunktet synes vi er godt og noe vi har jobbet for, sier Stoltenberg.

Regjeringen ønsker også å samle de nasjonale helseregistrene hos FHI, noe Stoltenberg er svært positiv til.

- Vi ser store muligheter for utvikling ved å samle helseregistrene i FHI. Det er noe av det vi mener har betydelig potensial, og vi gleder oss til å komme i gang. Dette vil være et veldig godt utgangspunkt for kunnskapsproduksjon og forskning, sier hun, men understreker samtidig at dette vil være avhengig av investeringer.

Ble ikke lyttet til

Stoltenberg ser imidlertid også utfordringer med deler av den foreslåtte omorganiseringen. Blant annet stiller hun spørsmålstegn ved hvordan man skal ivareta den nødvendige uavhengigheten mellom kunnskapsproduksjon, myndighetsfunksjon, regelverk og tilsyn med legemidler, vaksiner og medisinsk utstyr, når alle disse funksjonene nå skal samles hos det nye direktoratet - Direktoratet for medisinske produkter.

- Vi har i tidlige innspill til HOD understreket betydningen av uavhengighet, men der har regjeringen valgt å gå for en integrert modell. Vi har pekt på risikoen ved det, sier hun.

Metodevurderinger i forbindelse med medisinsk utstyr, vaksiner og legemidler ligger i dag i FHI. Nå vil deler av miljøet flyttes.

- Det er en risiko knyttet til at man bryter opp miljøer som har jobbet tett sammen. Det vil være miljøer igjen på FHI som også skal drive med metodevurdering, så da splittes miljøet opp, sier hun.

- Kom overraskende på oss

Flytting av oppgaver knyttet til folkehelse-området fra FHI til Helsedirektoratet, er et annet av forslagene som kom overraskende på Stoltenberg.

– Det kom overraskende på oss at det står at man skal flytte funksjoner fra FHI, men det er ikke overraskende at man må ha en dialog om hvordan arbeidsfordelingen skal være. Vi har stor forståelse for at det er behov for en gjennomgang.

Stoltenberg understreker at det fremdeles er uklart hva dette vil bety av flytting av penger, mennesker og oppgaver. Og hvor grensene vil gå mellom FHI og Helsedirektoratet på dette området.

– For oss handler ikke dette om størrelse. Både FHI og Helsedirektoratet forblir store etater. Det handler om funksjoner og muligheten til å utføre samfunnsoppdraget vårt på en god og effektiv måte, sier Stoltenberg.

Hun understreker at hun fremdeles er usikker på hva dette vil bety i praksis og hvor grensene vil gå mellom de to forvaltningsorganene på folkehelsefeltet.

Regjeringen skriver om dette i sitt forslag:

Helsedirektoratet rendyrkes som en utvidet og mer helhetlig myndighetsetat med «følge-med funksjoner» og rådgivningsfunksjoner innen hele helse- og omsorgstjenesten og folkehelseområdet. Tiltaket innebærer en samling av myndighetsfunksjoner, gjennomføringsfunksjoner og ansvar for registeranalyser og statistikk innen helse- og omsorgstjeneste- og det brede folkehelsefeltet i Helsedirektoratet. Dette betyr blant annet at deler av folkehelsefeltet flyttes fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet.»

- Vi har et godt samarbeid med Helsedirektoratet om folkehelse. Grenseoppgangen har vært litt uklar, men ikke problematisk. Etter revidert nasjonalbudsjett er det for oss mer uklart hvordan grensene skal være mellom FHI og Helsedirektoratet på det brede folkehelse-feltet, konkluderer hun.

Beholder smittevern-oppgaver

Innenfor smittevern og miljømedisin vil imidlertid Folkehelseinstituttet som i dag ha operativt fagansvar, herunder overvåknings-, gjennomførings- og rådgivningsfunksjoner.

– På smittevernfeltet er vi glade for at FHI skal ha rådgivende funksjoner overfor både kommuner og befolkingen som helhet. Det er en positiv ting sett fra vår side, at det understrekes så klart, sier hun og legger til at dette har vært FHIs mandat hele veien, mens Helsedirektoratet har hatt en myndighetsrolle knyttet blant annet til oppfølging av lover og forskrifter.

Uenigheter og uklar rolle- og ansvarsfordeling mellom FHI og Helsedirektoratet har vært et tilbakevendende tema under og etter koronapandemien. I forbindelse med FHIs interne erfaringsgjennomgang etter pandemien utalte Stoltenberg at det trengs en tydeligere rollefordeling i kriser blant etater i den sentrale forvaltningen.

FHI-direktøren innrømmer at hun er usikker på om grensene ble tydeligere, eller vil bli tydeligere, etter den foreslåtte omorganiseringen.

- Hva det betyr i praksis og om det blir en tydeligere arbeidsfordeling og bedre rolleforståelse er det for tidlig å si noe om, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det også er vanskelig å etablere helt tydelige grenser mellom de to organene.

– Det er ikke sikkert det er mulig å rydde opp i dette en gang for alle, for vi har et tett samarbeid der ansvarsområdene våre overlapper.

Vil være direktør til siste dag

Selv om det kun er halvannen uke siden stortingsproposisjonen kom, kan Stoltenberg fortelle at arbeidet med omorganiseringene allerede er godt i gang ved FHI. Hun understreker at instituttet er klar for å jobbe med hvordan endringene skal utformes i prosessen videre. Og selv om hun har sin siste arbeidsdag som direktør 30. juni har hun på ingen måte tenkt å melde seg ut før hun faktisk slutter.

– Jeg rekker jo ikke så mye før jeg slutter, men for meg som har vært inne i dette siden 2001, så er det ikke så lett å gi slipp, innrømmer hun og legger til:

– Vi er opptatt av å ha et godt FHI. Jeg skal være direktør i FHI til den dagen jeg ikke er det lenger, understreker hun.

Powered by Labrador CMS