Fra venstre: Misha Østervold, kursutviklingsansvarlig SKIL, Grethe Damberg, tidligere sjeflege NAV, Roger Veiby, seniorrådgiver SKIL, Nicolas Øyane, leder SKIL, Marte Kvittum Tangen, leder SKIL. Hans Kristian Bakke, fastlege Legehuset Varden. Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister, Svein Tore Tomassen, fastlege Legehuset Varden, Camilla Bentzon, fastlege Legehuset Varden, Åsmund Husby, fastlege Legehuset Varden, Ida Vabø, fastlege Legehuset Varden, Raissa Tsynkalovskaia, fastlege Legehuset Varden og Ketil Sund, fastlege Legehuset Varden.  Foto: Kristoffer Hansen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fra venstre: Misha Østervold, kursutviklingsansvarlig SKIL, Grethe Damberg, tidligere sjeflege NAV, Roger Veiby, seniorrådgiver SKIL, Nicolas Øyane, leder SKIL, Marte Kvittum Tangen, leder SKIL. Hans Kristian Bakke, fastlege Legehuset Varden. Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister, Svein Tore Tomassen, fastlege Legehuset Varden, Camilla Bentzon, fastlege Legehuset Varden, Åsmund Husby, fastlege Legehuset Varden, Ida Vabø, fastlege Legehuset Varden, Raissa Tsynkalovskaia, fastlege Legehuset Varden og Ketil Sund, fastlege Legehuset Varden. 

Foto: Kristoffer Hansen. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Har funnet et fastlegetiltak som har effekt på sykefraværet

Fredag fikk arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen en rapport om et arbeid for å få ned antallet sykmeldinger blant fastleger. Resultatet beskrives som «imponerende». 

Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL) har, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, utarbeidet et kurs for leger om sykmeldingsarbeid.

Rapporten ble levert arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på Legehuset Varden i Bergen av representanter fra Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) og leger som har tatt kurset, eller kvalitetspakken, i sykmeldingsarbeid.

Kvalitetsforbedring

Målet med arbeidet har vært å gi legene oppdatert kunnskap om sykmeldingsarbeid, bedre oversikt over egen sykmeldingspraksis og mulighet til å kvalitetsforbedre egen praksis.

Nå må vi arbeide for å bredde dette videre ut til alle fastleger. Marte Kvittum Tangen

Og resultatet viser at arbeidet har gitt effekt.

Det ble benyttet et klyngerandomisert design for å evaluere effekt av tiltaket, hvor deltakere ble randomisert til å starte kurset enten i september 2020 (Klynge A) eller i januar 2021 (Klynge B).

Totalt 62 grupper med 408 leger meldte seg på før randomisering ble gjennomført juli 2020.

Flere graderte sykmeldinger

Resultatene viste en signifikant høyere andel graderte sykmeldinger i første kvartal 2021 hos deltakerne i klynge A sammenlignet med klynge B (32,8 prosent vs. 26,7 prosent).

Det var også tendens til høyere andel sykmeldinger i andre kvartal 2021 hos deltakere i klynge A sammenlignet med klynge B (38,7 prosent vs. 35,9 prosent), uten at dette var statistisk signifikant. Det var ingen signifikant endring i sykmeldingsvarighet mellom gruppene.

Sju av ti har gjort endringer

Sju av ti leger som hadde fullført både alle tre gruppemøtene i kvalitetspakken bekreftet å ha gjort endringer i egen praksis.

Det hyppigst beskrevne tiltaket var mer gradert sykmelding, etterfulgt av mer kommunikasjon med pasient og mer kommunikasjon med arbeidsgiver.

De viktigste hindringene mot kvalitetsarbeidet beskrevet av deltakerne var pandemiens påvirkning, og manglende tid.

Her kan du lese rapporten

«Fantastisk»

– Min 40-års erfaring tilsier at det er gjort mye arbeid for å få ned sykefraværet. Kurven på sykmelding har likevel vært flat, som tilsier at alle forsøk har hatt liten eller ingen effekt. At en så enkel tiltakspakke som det SKIL tilbyr gir resultater, er etter min mening fantastisk, sier Stein Nilsen, sykmeldingsforsker ved NORCE.

Marte Kvittum Tangen, styreleder i SKIL, er imponert over resultatene og over hvor positive tilbakemeldinger det også er fra legene som har gjennomført kvalitetspakken.

– Nå må vi arbeide for å bredde dette videre ut til alle fastleger og jeg håper dette er et tiltak som også blir en del av den nye Ia-avtalen, sier hu

Powered by Labrador CMS