KOMPLEKS HVERDAG: Tor Magne Johnsen er en av forfatterne bak studien som avdekket flere faglig utfordrende, komplekse og tidskrevende oppgaver i en fastleges hverdag. Arkivfoto: Unni Skoglund Foto:

KOMPLEKS HVERDAG: Tor Magne Johnsen er en av forfatterne bak studien som avdekket flere faglig utfordrende, komplekse og tidskrevende oppgaver i en fastleges hverdag. Arkivfoto: Unni Skoglund

Foto:

Slik er en vanlig dag på jobben som fastlege

Personene bak «Trønderopprøret» har fått over 1000 norske fastleger til å registrere hva de gjør i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Forskerne Tor Magne Johnsen og Børge Lønnebakke Norberg med flere har fått fastleger til å registrere all sin aktivitet i løpet av en typisk praksisdag.

De fant at fastleger i gjennomsnitt hadde 20 konsultasjoner med 43 ulike problemstillinger i løpet av praksisdagen.  

Denne saken ble først omtalt av Norsk helseinformatikk (NHI).

Doblet andel psykiske lidelser

Prevalensstudien «Komplekse problemstillinger i allmennpraksis», publisert i Tidsskriftet, avdekker også at:

  • I en gjennomsnittlig konsultasjon håndterer en fastlege 2,1 problemstillinger.
  • Flere ganger daglig håndteres pasienter med multimorbiditet, psykiske plager og livsbelastninger.
  • Fastlegen har en sentral rolle i å forebygge sykdom, identifisere kreft og ivareta pasienter etter kreftbehandling.
  • Daglig møter fastlegen flere situasjoner som er sensitive og potensielt konfliktfylte, som uenighet knyttet til forskrivning av medikamenter, sykmeldinger og utredninger som ikke er medisinsk indisert.

–  Legene i vår studie rapporterte at psykisk lidelse var et tema i 22 prosent av konsultasjonene. Basert på diagnosekoder beskriver evalueringen av fastlegeordningen i 2019 psykisk lidelse i 10 prosent av konsultasjonene, skriver fortatterne, som videre påpeker:

–  Uavhengig av eksakt prevalens vil offentlige føringer vedrørende håndtering av psykisk lidelse ha stor innflytelse, både på fastlegenes hverdag og på helsetjenestens samlede effektivitet. 

Kompleks hverdag

Sett i lys av av disse funnene er det ikke vanskelig å forstå at uerfarne fastleger kan oppleve hverdagen svært krevende. Tor Magne Johnsen

Bakgrunnen for studien var de endrede betingelsene knyttet til fastlegeordningen demonstrert ved økende rekrutteringsvansker og bekymringer om systemets bærekraft. Formålet var å øke kunnskapen om totalbelastningen i arbeidshverdagen til fastlegene.

– Vi ønsket å dokumentere hva som foregår på fastlegekontoret, blant annet for å finne en slags forklaring på overbelastningen fastleger opplever. Visjonen var å vise frem kompleksiteten i arbeidshverdagen, et slags motsvar til de som måtte mene at jobben som fastlege lett kan erstattes av andre yrkesgrupper og på andre arenaer, sier Johnsen til Dagens Medisin.

Skal undersøkes videre

Han beskriver undersøkelsen som en av de mest omfattende som er gjort på fastlegeordningen, både i antall og omfang.

– Vi jobber nå videre med analyse av resultatene for å se på hvordan arbeidshverdagen var for de uerfarne fastlegene. Vi vurderte dette som nødvendig da vi så den massive oppgavemengden som fastlegene registrerte, samt mengden av komplekse arbeidsoppgaver som ble håndtert. Sett i lys av av disse funnene er det ikke vanskelig å forstå at uerfarne fastleger kan oppleve hverdagen svært krevende. Opplever de nye legene at de har den kompetanse som er nødvendig for å kunne mestre arbeidshverdagen på fastlegekontoret?

Et oppdatert bilde

I artikkelen konkluderer forfatterne med at:

«Undersøkelsen dokumenterer at komplekse og krevende problemstillinger er hyppige. Fastlegene er sentrale i behandling av multimorbide pasienter, forebygging av sykdom og påvisning og oppfølging av kreft. Studien underbygger viktigheten av breddekunnskap og grunnleggende kontinuitet i lege–pasient-relasjonen».

De mener studien gir et oppdatert bilde av totalbelastningen, kompleksiteten og travelheten i en norsk fastlegepraksis.

«Vi observerer at fastlegen møter en høy forekomst av komplekse problemstillinger og psykisk uhelse, der legen ofte fungerer som pasientens livsveileder».

FAKTA:

  • Studien er gjort i samarbeid med NTNU.
  • Undersøkelsene ble gjennomført i 2018.
  • Av 4784 registrerte fastleger ble undersøkelsen besvart av 1032 leger (22 prosent).
  • Fordelingen av deltakere samsvarte godt med Helsedirektoratets fastlegestatistikk.
  • Datamaterialet bygger på over 20.000 konsultasjoner og mer enn 44.000 problemstillinger

Norsk Helseinformatikk (NHI), som det refereres til i denne artikkelen, og Dagens Medisin har felles eierskap gjennom medieselskapet Bonnier. 1. februar 2021 ble NHI og Dagens Medisin organisert sammen i Bonnier Healthcare Norway.

Powered by Labrador CMS