OPPVEKST: Psykisk helsevansker hos barn og unge i kombinasjon med betydelig skolefravær representerer en stor utfordring for de det gjelder – men er også en stor samfunnsøkonomisk utfordring, skriver Linda Finholt Sigvaldsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

En satsning på bærekraftige oppveksttjenester – et virkemiddel i møte med eldrebølgen.

Alle barn, unge og deres familier har rett til god psykisk helsehjelp i kommunen der de bor.

Publisert
Linda Finholt Sigvaldsen

I høst kom en nasjonal veileder på området barn, unge og psykisk helse som retter seg mot kommunene og til dels også spesialisthelsetjenesten. Alle barn, unge og deres familier har rett til god psykisk helsehjelp i kommunen der de bor, og familiestøttende tiltak må sikres. Veilederen tydeliggjør at barn og unges problematikk må forstås kontekstuelt – og barn og unges oppvekstarenaer som skole og fritid, har et ansvar i dette arbeidet.

I møte med eldrebølgen stilles det spørsmålstegn ved helsetjenestens bæreevne. At vi lever lengre er i utgangpunktet fantastisk nytt. Det krever imidertid at må vi organisere oss og jobbe annerledes for å sikre god helsehjelp i et fremtidsperspektiv. Med helsepersonellkommisjonens rapport « Tid for handling» har vi fått innsikt i og kunnskap om utfordringsbildet som fremover vil prege mange samfunnsområder. Rapporten har blant annet fokus på å bygge helsetjenester «nedenfra». Min påstand er at vi også må bygge nedenfra med henblikk på alder: Vi må sørge for en systematisk satsning på barn og unge for å kunne sikre et robust velferdssamfunn med bæreevne både for barn, voksne og eldre.

Bærekraftige oppveksttjenester

Psykiske helsevansker hos barn og unge i kombinasjon med betydelig skolefravær representerer en stor utfordring for de det gjelder – men er også en stor samfunnsøkonomisk utfordring. Vi vet at barn og unge som lever i vedvarende fattigdom har større risiko for utvikling av psykiske helseplager enn andre barn. Begge typer vansker øker sannsynligheten for å havne i spiraler av utenforskap. Ungt utenforskap koster milliarder av kroner i et samfunn som trenger både arbeidskraft, kompetanse og inkluderende fellesskap,

Den nye nasjonale veilederen setter helsefremming, forebygging og behandling i sammenheng og muliggjør et helhetlig strategisk arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivåer. Virkemidler som tjenesteorganisering, strategiutvikling og kompetansearbeid må brukes aktivt for å sikre innovasjonskraft i utviklingen av bærekraftige oppveksttjenester.

Helhetlige og sammenhengende oppveksttjenester som systematisk jobber for innenforskap, mestring og deltakelse representerer et stort mulighetsrom i arbeidet med å trygge velferdstjenestene til hele befolkningen i fremtiden.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS