STANS: Helsepersonell ved St. Olavs hospital ønsker innføringen av Helseplattformen stanset. Nå får de støtte fra leger ved Legevakta i Trondheim. Illustrasjonsbilde: Leni Aurora Brækhus

Foto:

Legeopprop: – Stans innføringen av Helseplattformen

Helsepersonell ved St. Olavs hospital krever at innføringen av Helseplattformen stanses. Nå får de støtte av 42 legevaktleger i et alarmerende brev til Trondheims befolkning. – Det var vel forventet, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Publisert

Nylig sendte overleger og spesialsykepleier ved St. Olavs hospital et åpent brev til styrene ved sykehuset og Helse Midt-Norge om stans av innføring av Helseplattformen.

Helsepersonellet ber styrene ved St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge om å velge en annen kurs.

– Stopp innføring av Helseplattformen nå, skriver helsepersonellet.

– Truer pasientsikkerheten

Nå får helsepersonellet ved St. Olavs støtte av 42 legevakt-leger, som har brukt systemet i fem måneder.

De mener Helseplattformen er både direkte og indirekte årsak til det de overfor Adresseavisen beskriver som en kaotisk tilstand på legevakten.

– Helseplattformen er et makkverk.

Det er tittelen på et åpent brev til Trondheims befolkning publisert i Adresseavisen, signert av de 42 legevakt-legene.

I brevet skriver de at systemet ikke fungerer, og beklager til byens befolkning:

– Unnskyld for at legevakta fungerer så dårlig nå.

I brevet lister legevakt-legene opp flere problemer med systemet. Blant annet at kommunikasjon med andre systemer kan svikte uten forvarsel, at man som systembruker blir kastet ut av systemet, tidkrevende registreringer og at bestilling av medisiner og prøver må gjøres via flere kanaler.

Les alle punktene nederst i saken.

Legevakt-legene skriver i brevet at de mener Helseplattformen er årsaken til at det er lang ventetid, og mener det er flaks at det så langt etter innføring ikke har gått alvorlig galt på legevakten.

– Systemet utgjør en klar risiko for pasientsikkerheten, står det i brevet.

Til sine kolleger på St. Olavs skriver legevaktlegene:

«Vi har nesten et halvt års erfaring med Helseplattformen. Dette systemet fungerer ikke, og det har ikke blitt bedre siden vi startet. Vi må på det sterkeste advare mot å innføre Helseplattformen på St. Olavs – eller noen andre steder. Det kommer ikke til å gå bra.»

Les: Utsetter Helseplattformen for fastlegene

Les helseminister Ingvild Kjerkol, Christer Mjåset i Helseplattformen, kommuneoverlege i Trondheim, St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF sine svar lenger ned i saken.

Les også: Finske leger: – Apotti truer pasientsikkerheten

– Stemningen for Epic i Finland er under frysepunktet

Helseplattformen: – Har hatt dialog om problemstillingen

Effektivt?

Rapporten Utredning «Én innbygger - én journal», publisert i 2015 viser at journalsystem som Helseplattformen skulle frigjøre 150.493 arbeidstimer det første driftsåret, 2022.

Et tall som kan øke til 1,7 million arbeidstimer i 2031 står det i rapporten.

Sykehuspersonellet ved St. Olavs hospital skriver i det nylig sendte brevet at journalverktøyet er så lite brukervennlig og uoversiktlig at det vil medføre redusert effektivitet.

– Å legge opp til en drift som gjør at vi behandler færre pasienter, er ikke forenlig med vårt samfunnsoppdrag, skriver dem.

De mener et journalverktøy ikke skal være så krevende at man må kurses i mange måneder.

Les også: Sundhedsplatformen i Danmark får fortsatt kritikk fra legene

Danske Datatilsynet med krass kritikk av Sundhedsplatformen

Helseplattformen: – Lei oss for at man ikke opplever at systemet er til hjelp

På spørsmål om kommentar til de to brevene sier Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, til Dagens Medisin at de ikke har vært fornøyd med fastlegeløsningen og derfor har satt utrullingen på pause.

– Nå jobber vi med fastlegerepresentanter og Epic for å få opp et klart og tydelig bilde av hva fastlegene ønsker seg.

Han sier han har forståelse for frustrasjonen til legevaktslegene.

– Vi er lei oss for at de ikke opplever at systemet er til hjelp i en vanskelig situasjon på Legevakta.

Direktøren påpeker at det allerede er prosess i gang for mange av utfordringene legene lister opp. Han sier at mye er forbedret og at flere av punktene skyldes andre forhold, som andre programmer enn Epic-løsningen.

– Helseplattformen har tidligere uttalt til Dagens Medisin at problemene skyldes erfaring og opplæring. Nå har legevakten brukt systemet i fem måneder. I hvilken grad har man lykkes med opplæringen?

– Det er helt nødvendig å gjennomføre opplæring og egentrening slik det er lagt opp til, for systemet er mer komplekst enn det man har hatt før, ettersom det dekker hele helsetjenesten i kommunen og på sykehus. Samtidig vil stadige forbedringer av løsningen gjøre at systemet endrer seg nå i oppstartsfasen. Det vil være krevende for brukerne – uavhengig av om opplæring er gjennomført, sier Mjåset.

Han viser til at det er satt opp et supportsystem, og oppfordrer til å bruke det.

– Hva gjør dere nå med situasjonen på legevakt?

– Driftssituasjonen på Trondheim legevakt må Trondheim kommune uttale seg om. Vi har allerede en fastlegegruppe som jobber med løsningen og vil ta noen optimaliseringsvalg på vegne av gruppen. Vi må be om forståelse for at vi må få tid til å gjøre den jobben, samtidig som at eksisterende løsning selvfølgelig utbedres.

– Hvilke grep foretar dere for å få ting til å fungere?

– Blant punktene legevakt-legene lister opp er det både feil som ligger hos andre leverandører, feil som ikke er meldt inn gjennom supportapparatet – og forbedringsønsker på valg av oppsett som er tatt i fellesskapet. Vi har konkrete prosesser på alle disse punktene, og vi vil oppfordre legene til å jobbe med oss videre for å løse dem. Vi ønsker som dem å komme oss gjennom opprettingsfasen fortest mulig.

Mjåset sier legevakt er en spesiell arbeidsplass med mange leger som er innom på få vakter, og at derfor har opplæring og forberedelser vært en utfordring.

– I tillegg er fastlegene vant til å forholde seg til en enkel og spisset journalløsning spesielt for deres behov, mens de nå har fått en løsning som er felles for hele helsetjenesten.

Han sier man gjør dette for at pasientene i Midt-Norge skal oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste.

– Fra Helseplattformen sin side skal vi fortsette arbeidet med å forbedre løsningen i dialog med fastlegene.

Les også: Leger meldte Helseplattformen til Statsforvalteren

Derfor er det mange klikk i Helseplattformen

Kommunen: – Erkjenner mangelfull funksjonalitet

Marte Walstad, kommuneoverlege og faglig leder i Helseplattformen, svarer på vegne av Trondheim kommune.

– Vi erkjenner at løsningen på legevakt er lite effektiv og har mangelfull funksjonalitet. Vi tar legevaktlegenes innlegg i Adresseavisen på største alvor og jobber med forbedringer på alle punktene de tar opp.

– Vil deres krav om å stanse innføring av Helseplattformen bli hørt?

– Trondheim kommune innførte Helseplattformen 7.mai for alle enheter på helse-og velferd og på barne- og familietjenesten og vi vil fortsette med å utvikle Helseplattformen videre. 

– Hva skal til for at man kommer dit?

– Innføringsprosjektet og Legevakta har hatt og har en tett dialog om utfordringene på legevakten. Feil har blitt rettet og legevaktslegene har fått hjelp til å bruke løsningen. Men vi er ikke i mål og har stor forståelse for legevaktslegenes frustrasjoner.

Walstad erkjenner at kommunen ikke har hatt god nok dialog med de fastlegene som arbeider på legevakt. Hun sier det er satt opp møte med dem rett etter høstferien.

– På møtet vil vi informere om hvordan vi arbeider for å gjøre løsningen mer brukervennlig for legevakta.

– Har legene ved legevakt spesielle behov som andre brukere ikke har?

– Legevakta står ofte i akutte, uforutsette og krevende situasjoner. En stor del av legene som arbeider på legevakta er fastleger som deltar i vakt et par ganger i måneden. En ny journalløsning som mange ikke har erfaring med og som oppleves som mer tungvint for helsepersonell, vil være ekstra krevende å ta i bruk på legevakta hvor det kreves raske avgjørelser og effektive arbeidsflyter. 

HMN og St. Olavs viser til styrebehandling

Dagens Medisin har henvendt seg til både St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge RHF (HMN) med en rekke spørsmål. Blant annet om innføring av Helseplattformen vil bli stanset.

Kommunikasjonsavdeling for HMN skriver:

«Brevet som er stilet til styrene for St Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF vil bli lagt fram for styrene i kommende styremøter, slik normal saksgang tilsier.

Forøvrig gis det oppdatert informasjon om det felles regionale mottaksprosjektet i Helse Midt-Norge i hvert styremøte, så styrene er godt kjent med forberedelsene og arbeidet som pågår både i forhold til sykehus og kommuner. Sakspapirer ligger offentlig tilgjengelig på web.»

Kommunikasjon ved St. Olavs hospital viser til HMN sitt svar og skriver:

«Brevet var stilet til begge styrene. Styret ved St. Olavs hospital behandler saken i sitt neste styremøte.»

Helseministeren: – Forventet

Samme dag som Adresseavisen trykte et åpent brev fra 42 legevaktleger med overskriften «Helseplattformen er et makkverk», var helseministeren var i Trondheim i forbindelse med fremlegging av statsbudsjett.

Dagens Medisin ba om en kommentar til alarmen fra byens legevakt.

– Det var vel forventet, sier ministeren og viser til oppstartsvanskene i Københavnregionen da de innførte Sunnhetsplattformen fra samme leverandør.

Helseminister Ingvilde Kjerkol (Ap) var torsdag i Trondheim for å presentere sin del av statsbudsjettet. Foto: Guro Kulset Merakerås 

– I dag er hverdagen annerledes også i den regionen, så det er vel ingen som har vært naiv med tanke på hvor krevende det er å implementere nye systemer. Helseplattformens medarbeidere jobber nok sammen med kommunen og helsetjenesten for at dette skal lykkes. Det ønsker jeg også. Hvis det blir bra, og det tror jeg at det blir, så vil jo Helse Midt-Norge ligge et hestehode foran resten av landet med god tilgjengelighet på helt nødvendige helsedata mellom de ulike delene av helsetjenesten vår, sier Kjerkol.

– Legene ved Legevakta i Trondheim krever at Helseplattformen må stoppes. Hva gjør du med dette? 

– Det ligger ikke på mitt bord.

– Hva skal til for at det kommer dit?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

Enig om oppstartsvansker

Christer Mjåset i Helseplattformen og kommuneoverlege Marte Walstad sier de er enige med Ingvild Kjerkol med at oppstartsvansker er å forvente.

– Alle store IT-omlegginger har oppstartsvansker, men vi har ikke lykkes med forventningsavklaring overfor fastlegene om hva som må gjøres den første tiden når et helt nytt system med ny arbeidsflyt slås på. Samtidig er det utfordrende å lære opp nesten 200 leger som bare tidvis er innom legevakten for å bruke systemet. Det tar tid å venne seg til et nytt system, sier Mjåset.

Kommuneoverlege Walstad sier kommunen deler helseministerens oppfatning om oppstartsvansker, og sier alle som innfører nytt journalsystem må være forberedt på det.

– Ingen testing forut kan erstatte det å arbeide i løsningen i en «virkelig» hverdag.

Hun sier kommunen har kommunisert det ut.

– Men vi forstår at det er krevende å forstå rekkevidden før man står oppe i dette. Forventningsstyring og realitetsorientering er en stor del av arbeidet vårt videre.

Legevaktlegenes problemer

I brevet lister legevaktlegene opp en rekke utfordringer med bruk av journalsystemet:

 • Systemet er fullt av plunder og heft, det beskrives at kommunikasjon med andre systemer kan svikte uten forvarsel, som fører til at legene mister kontroll over pasientflyten.
 • Brukeren blir kastet ut av programmet etter kort tid, og må logge seg inn på nytt: tidkrevende. Etter flere innlogginger kan man bli sperret ute i én time, uholdbart, de må ha tilgang skriver legene.
 • Registrering av pasienter tar mye tid for sykepleierne, meningsløse klikk. Å registrere ukjente eller utenlandske pasienter er så krevende at selv de mest erfarne brukerne ikke får det til.
 • Bestilling av medisiner og prøver skulle programmet egentlig gjøre for legene. Men legene skriver at de må bestille både i Helseplattformen, ringe sjefssykepleieren og skrive melding for å få bestilt nødvendige undersøkelser.
 • Brukes ikke programmet helt korrekt så blir man stående fast. Legene viser til at det ikke finnes en supporttjeneste for systemet.
 • Det kommer uforståelige feilmeldinger i systemet, som «Andre pasienter har et navn som ligner på navnet til denne pasienten».
 • Ulogisk reseptfunksjon, det dukker opp medisiner legene aldri har skrevet ut som må signeres for å gå videre, hvorfor spør legene?
 • Kun én printer fungerer, på fire legekontor. Etikettskriver for blodprøver fungerer ikke, kun en printer registrert, skriver legene.
 • Legene beskriver at feil som meldes inn ikke rettes.
 • Legevaktlegene skriver at regnskaps- og økonomidelen fungerer så dårlig at legene ikke vet om de får utbetalt riktig lønn for arbeidet på legevakt. Regninger forsvinner, og det finnes ikke oversikt over hva pasienten skal betale for behandling. kommunen har brukt fastlønn, ekstra bemanning og andre kompensasjonsordninger- legene spør om dette er bærekraftig?
 • Usikkerhet om betaling for overtid: leger blir sittende med regnskapet i en time etter vakt. De skriver at de siste fire ukene har 16 erfarne fastleger i Trondheim ønsket å bli kvitt jobben på legevakt.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS