NYE LØSNINGER: – Dialog er veien å gå for å få på plass gode løsninger for bedre tilgang til nye medisiner for norske pasienter, mener kronikkforfatterne.
NYE LØSNINGER: – Dialog er veien å gå for å få på plass gode løsninger for bedre tilgang til nye medisiner for norske pasienter, mener kronikkforfatterne.

En behandlingstrend vi må snu – sammen

Under halvparten av alle nye medisiner som er godkjent i Europa, er tilgjengelig for norske pasienter i den offentlige helsetjenesten. Sammen må vi snu denne trenden – slik at vi kan nå vårt felles mål om å gi norske pasienter rask og likeverdig tilgang til nye behandlinger de behøver.

Publisert Sist oppdatert
Karoline Knutsen
Karoline Knutsen
Katrine Bryne
Katrine Bryne

VÅRE MEDLEMMER opplever at Norge er et land som bruker lengre tid enn andre på å ta nye legemidler i bruk. Utviklingen går feil vei, og vi må jobbe sammen for å bedre tilgangen til nye legemidler i Norge.

Den europeiske legemiddelindustriforeningen, EFPIA, bestiller den årlige rapporten, Waiting to Access Innovative Therapies (WAIT) om tilgang til legemidler i Europa. Rapporten har blitt utgitt siden 2004, og er den største europeiske studien som omhandler tilgang til legemidler og tiden det tar før pasienter får tilgang.

Rapporten inkluderer data fra hele 37 land, og tegner et bilde av hvordan tilgang til nye legemidler er i Europa. Årets rapport inneholder informasjon om tilgjengeligheten av 168 innovative legemidler som har fått sentral markedsføringstillatelse av European Medicines Agency (EMA) i perioden 2018 til 2021.

VIKTIG KUNNSKAPSGRUNNLAG. I en kronikk i Dagens Medisin, under tittelen Når har en pasient faktisk tilgang til en ny medisin?, skriver Einar Andreassen og Randi Krontveit i Statens legemiddelverk (SLV) at WAIT-rapporten ikke har definert hva som menes med tilgang.

Det vil alltid være en utfordring å rapportere data fra land med ulike finansieringssystem, men det er viktig at vi har tilgang på faktagrunnlag, og at vi kan se IQVIA sin analyse i sammenheng med resultater fra andre analyser som undersøker tilgang til nye legemidler. IQVIA har bidratt med flere analyser med ulik metodikk, som alle viser det samme bildet.

Vi mener at WAIT er én av flere analyser som danner et viktig kunnskapsgrunnlag i debatten vi har om rask og likeverdig tilgang i Norge.

I FEIL RETNING. WAIT-rapporten er den største europeiske studien om tilgang til legemidler. Dette er rapporten globale legemiddelselskap bruker for å sammenligne europeiske land når de gjør strategiske beslutninger. Utviklingen i Norge går i feil retning. Selv om Legemiddelverket mener at tallene ikke kan sammenlignes med andre land, kommer vi ikke bort ifra at færre nye legemidler er godkjent i Norge i denne perioden.

Vi kommer ikke bort ifra at det er godkjent færre nye legemidler i Norge i denne perioden

Til tross for tiltakene norske myndigheter har satt i gang, som oppfølging av evalueringen av Nye metoder, viser tallene at det går i feil retning, og dette er når vi kun sammenligner med oss selv. I fjor viste rapporten at 52 prosent av alle nye legemidler som ble godkjent av EMA i perioden 2017–2020, var tilgjengelig gjennom offentlig finansiering. I år har dette gått ned til 47 prosent i perioden 2018–2021.

Dette innebærer at under halvparten av alle nye medisiner som er godkjent i Europa, er tilgjengelig for norske pasienter i den offentlige helsetjenesten. Denne trenden må snus, slik at vi kan nå vårt felles mål om å gi norske pasienter rask og likeverdig tilgang til nye behandlinger de har behov for.

NØDVENDIGE INITIATIV. Nye metoder har igangsatt flere tiltak det siste året, og det hyller vi. Men tallene for tilgang er fortsatt nedadgående. Fremover blir det viktig at Nye metoder følger opp forbedringen av systemet for å håndtere innføring av avanserte terapier, persontilpasset medisin og behandlinger for sjeldne sykdommer. Vi må se på hvorfor vi har en nedadgående trend – og på hvordan vi kan samarbeide for å snu dette og få bedre tilgang for norske pasienter.

Tallene viser at det har vært, og er, svært viktig og nødvendig at myndighetene har satt i gang en rekke initiativ for å sikre raskere tilgang til nye behandlinger. Vi hadde håpet at tiltakene skulle gi utslag i årets rapport, men dessverre ser vi ikke effektene av dette ennå.

I likhet med SLV ønsker vi et velfungerende system for å innføre nye behandlinger i Norge. Vi sitter på forskjellige sider av bordet, men har samme mål

WAIT er ett av flere datasett som er tatt frem av profesjonelle aktører, for å gjøre det mulig å evaluere innføring av innovative legemidler. Selv om undersøkelsen ikke er perfekt, er rapporten den største i sitt slag, og den brukes av selskapene når de skal iverksette sine prioriteringer. Selvsagt sammen med annen statistikk og selskapenes egne erfaringer.

DEN VIKTIGE DIALOGEN. Vi i LMI ønsker, i likhet med SLV, et velfungerende system for innføring av nye behandlinger i Norge, og at pasienter skal få tilgang til riktig og viktig behandling. Vi sitter på forskjellige sider av bordet, men vi har det samme målet.

Utfordringene løser vi best ved å snakke sammen, diskutere og se på hvordan vi best kan nå målene om rask og likeverdig tilgang til norske pasienter. I et debattinnlegg i Aftenposten om tilgangstallene i 2022 skrev åtte helseledere følgende: «Vi vil samarbeide tettere med legemiddelindustrien fremover», og «Vi skal bli bedre på tidsbruk slik at norske pasienter får enda raskere tilgang til ny og god behandling».

Vi mener at dialog er veien å gå for å få på plass gode løsninger for å få den nedadgående trenden i Norge til å snu.


Ingen oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatterne oppgir ikke andre interessekonflikter enn profesjonen og yrkesrollene de besitter.

Powered by Labrador CMS