FLERE FAKTORER: Styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin og leder i IT-utvalget til Legeforeningen, Kjartan Olafsson, mener det er flere faktorer å ta i betraktning når vi snakker om e-konsultasjon.

Foto: Vidar Sandnes

Lege advarer etter e-konsultasjon-studie: – Som å sammenligne epler og pærer

Forskere har undersøkt fastlegers og pasienters erfaringer med sykmelding ved e-konsultasjon under covid-19-pandemien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Med koronapandemien kom en midlertidig lovendring som åpnet for at fastleger kunne sykmelde pasienter uten personlig oppmøte ved e-konsultasjon.

– Tilfreds med tjenesten
Nasjonalt senter for e-helseforskning fikk i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å undersøke erfaringer og konsekvenser av sykmelding ved e-konsultasjon. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter og fastleger høsten 2020, gjennomført flere dybdeintervjuer med fastleger, og det ble hentet ut data om sykmeldinger fra registrene til Helfo og Nav.

Rapporten viser at 36 prosent av alle sykmeldinger i det aktuelle tidsrommet ble gitt etter e-konsultasjon. Det inkluderer kommunikasjon på video, telefon eller tekst.

Over 70 prosent var veldig fornøyde eller ganske fornøyde med å få sykmelding uten fysisk fremmøte. 86 prosent syntes det var like enkelt eller enklere å forklare problemet til legen digitalt.

Resultatene viste at pasienter og fastleger vurderte fordeler og ulemper med sykmelding ved e-konsultasjon ganske likt.

PROSJEKTLEDER FOR STUDIEN: Eli Kristiansen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Foto: Jarl-Stian Olsen

– Begge parter likte effektiviteten og fleksibiliteten ved å kommunisere digitalt. Samtidig var noen fastleger og pasienter bekymret for om de kliniske vurderingene ble riktige og om forholdet mellom pasient og lege kunne svekkes av å ikke møtes fysisk.

Det sier prosjektleder Eli Kristiansen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, i forbindelse med lanseringen av rapporten.

– All kunnskap er positivt
Leger som var bekymret for å feilvurdere klinisk informasjon sa at de kunne sykmelde for en kortere periode, for så å kalle pasienten inn på nytt for å møtes ansikt til ansikt.

– Dersom loven åpner for å skrive ut sykmelding over e-konsultasjon i fremtiden, bør tjenesten reguleres for å sikre at sykmeldingen blir forsvarlig, sier Kristiansen.

Ifølge rapporten bør fastlegen kunne forlenge en sykmelding ved e-konsultasjon når pasientens helseproblem og situasjon er kjent fra før.

En som har satt seg inn i undersøkelsen på den digitale løsningen, er Kjartan Olafsson, i Legeforeningen.

– Det er veldig positivt at det kommer forskning om e- konsultasjon og sykmelding. Hva er de målbare effekter? Hvordan påvirker det kvaliteten av legens arbeid? Det har vært alt for lite kunnskap om e- konsultasjoner generelt, og all kunnskap er velkommen. Vi trenger likevel mye mer forskning på faglige spørsmål rundt e- konsultasjon, også sykmelding og e-konsultasjon, sier Olafsson til Dagens Medisin, og fortsetter:

– Mandatet til arbeidet har vært å se på vurdering av sykemelding. Men sykmelding er mer enn vurdering av vilkår – i mange tilfeller er dialogen og veiledningen av pasienten like viktig. Legen må snakke med pasienten og diskutere hva det er lurt å gjøre med den skaden/sykdommen pasienten har.

Epler, pærer og bananer er like forskjellige som e- konsultasjonstiltakene. Kjartan Olafsson

— Høre pasientens tanker om hva som er mulig på jobben? Diskutere balansen mellom funksjonen og kravene på jobb. Stimulere til løsninger og støtte pasienten i dette arbeidet. Dette går ikke i en enkel skriftlig e- konsultasjon, som kan sammenliknes med at en part sender en SMS til en annen og får svar, kanskje noen dager senere. Men det er ikke bare oppmøte som er løsningen – video og telefon gir rom for dialog.

Legeforeningen stiller seg positive

Videre forklarer Olafsson at det er store forskjeller på de forskjellige sykdomsbildene fastlegene må ta stilling til i sitt arbeid med sykmeldinger.

– Ligger pasienten febersyk hjemme uten noe behov for undersøkelse, og har brukt opp egenmeldingene sine, så er en enkel skriftlig e - konsultasjon grei. Det samme hvis pasienten har et problem som er gjennomdrøftet, man har en plan og skal evaluere planen senere.

– Langt mer komplisert blir det hvis pasienten har angst og alle hens indre krefter driver hen vekk fra arbeid selv om løsningen kan være å utfordre angsten. Angsten i seg selv oppfyller kravene til å skrive sykmelding, men sykmeldingen trenger ikke være hensiktsmessig. Det må pasient og lege snakke om – det må legges en plan. Kanskje kan han være litt på jobb? Kanskje komme litt senere på dagen og jobbe noe mer tilbaketrukket med en plan for å øke eksponeringen?

– Hen trenger kanskje noen faglige «dytt» og litt menneskelig støtte for å greie dette. Ofte må man kjenne på et ubehag for å bli bedre. Her er skriftlig e- konsultasjon for fattig, vi trenger dialog! Video eller telefon kan fungere utmerket, og noen ganger like godt som et møte på kontoret.

PASIENTKONTAKT: Dialog mellom fastlege og pasient er viktig å opprettholde, mener Olafsson. Illustrasjonsbilde fra Getty Images.

– E-konsultasjoner er tre forskjellige ting. Det er skriftlig e- konsultasjon,e- konsultasjon over telefon og e- konsultasjon over video. Dette er helt forskjellige ting! Vi kan ikke snakke om e- konsultasjon som ett tiltak. Epler pærer og bananer er like forskjellige som e- konsultasjonstiltakene, forklarer Olafsson, som vektlegger behovet for dialog mellom lege og pasient.

Olafsson understreker at han og Legeforeningen er veldig positive til forskningen som gjøres på feltet, og at diskusjonen om veien videre blir spennende. Han mener dog at det må tas i betraktning at ordningen er en stor ekstrapåkjenning for fastlegene.

– Det er åpenbare fordeler med e- konsultasjoner, men også noen ulemper. E-konsultasjonene har ført til massivt merarbeid for fastlegene, i en allerede presset fastlegeordning. Vi vet dette fra forskning.

– Vi må passe på at e- konsultasjonsarbeidet blir faglig forsvarlig, det kan ikke bare være opp til den enkelte lege. Dette er en ny måte å drive diagnostikk, behandling og oppfølging på. Vi vil gjerne samarbeide med myndighetene om å lage gode faglige veiledere og retningslinjer for dette arbeidet.

Kan bli behov for ny studie
Undersøkelsen viste også at fire av fem pasienter mente at legen ikke ville fått mer informasjon om helsetilstanden deres hvis de hadde møtt opp på legekontoret. Rundt 60 prosent av pasientene sa at de ønsket å møte legen digitalt også neste gang, dersom de fikk samme helseproblem.

– Pasientene pekte på flere fordeler med å få sykmelding etter en digital konsultasjon: Det var enklere, raskere og tok vekk risikoen for smitte som de ellers kunne blitt utsatt for.

Forskerne sier at resultatene av studien må leses i lys av den spesielle pandemisituasjonen og kravet til smittevern. En kan ikke uten videre overføre resultatene til en normalsituasjon.

– Hvis vi får en permanent lovendring som tillater sykmelding ved e-konsultasjon, vil det være nyttig å gjennomføre en ny studie for å finne ut hva som vil skje i en normalsituasjon, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS