BER OM SVAR: Mangelen på LIS1-stillinger bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i, skriver Kristin Kornelia Utne i YLF og Erlend Sæther i NMF .

Det haster med flere legespesialister

Hvor mange stillinger for leger i spesialisering vil regjeringen finansiere i forslaget til statsbudsjett for 2024? Svar utbes før 24. august.

Publisert Sist oppdatert
Kristin Kornelia Utne er leder for Yngre legers forening.

I DAG står flere enn 200 000 innbyggere uten fastlege. Samtidig er sykehusene rammet av legemangel. UNN Åsgård kunne før sommeren melde at 24 overlegestillinger står ubesatt – ett av mange eksempler på spesialistmangel – og stadig flere sykehus sliter med å fylle stillinger for leger i spesialisering.

SAMTIDIG var det våren 2022 1193 leger som søkte om å kunne starte i en utdanningsstilling, såkalt LIS1, som er obligatorisk for å kunne bli nettopp fastlege eller sykehuslege. Kun 569 av de 1193 legene, det vil si mindre enn halvparten, fikk denne muligheten.

DENNE GEDIGNE FLASKEHALSEN – altså mangelen på LIS1-stillinger – bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i.

Erlend Sæther er leder for Norsk medisinstudentforening.

LØSNINGEN er hårreisende enkel. Antall LIS1-stillinger må kort og godt økes. Men, i fjor valgte regjeringen og SV i stedet å bryte lovnaden og kutte finansieringen av 31 LIS1 i statsbudsjettet for 2023. Dette gjorde de selv etter at stillingene hadde blitt lyst ut og intervjurundene var i gang.

HELSEMINISTER Ingvild Kjerkol sier at «Ambisjonene om å øke antall LIS1-stillinger ligger like fullt fast». Men skal disse ambisjonene realiseres, må regjeringen gå fra ord til handling. Og skal vi unngå å gjøre flaskehalsen enda smalere, må det handles raskt.

Å SØKE på en LIS1-stilling er en lang prosess. For høsten 2023 lyses LIS1-stillingene ut av Helsedirektoratet 24. august, mens de heldige som tilbys LIS1-stilling først starter opp i jobben 1. mars 2024, et halvt år etter at stillingene ble utlyst.

REGJERINGEN må dermed før 24. august 2023 si hvor mange LIS1 stillinger de vil finansiere i sitt forslag til statsbudsjett for 2024, for at stillingene faktisk kan bli lyst ut.

Denne gedigne flaskehalsen – altså mangelen på LIS1-stillinger – bidrar i stor grad til de helsekrisene vi nå står i.

Om regjeringen nok en gang unngår å slå fast nøyaktig hvor mange flere LIS1-stillinger de vil finansiere for oppstart i 2024, og det før august, vil det i praksis si at de ikke har noen ambisjoner om å gjøre noe med helsetjenesten trangeste flaskehals før september 2024. Da må velgerne og legene vente over ett år på at regjeringen eventuelt handler.

Å SI at man har ambisjoner om å øke antall stillinger, eller at man «Ser på situasjonen», holder rett og slett ikke.

Hvis regjeringen tilstreber å vise handlekraft, kan den i det minste starte med å svare på et enkelt, men veldig viktig spørsmål:

HVOR MANGE LIS1-stillinger vil regjeringen finansiere i forslaget til statsbudsjett for 2024? Svar utbes før 24. august.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS