Usikre dødstall, ikke bare for prostatakreft!

Kanskje er det en idé å gjenoppta tidligere nedstemte forslag i Legeforeningen om obligatorisk kurs for legespesialister i å fylle ut dødsattester?

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

G. Cecilie Alfsen, overlege ved Avdeling for patologi på Ahus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, UiO
I DAGENS MEDISIN (19/2015) påpeker urolog Erik Skaaheim Haug at mortalitetstallene for prostatakreft er usikre, noe som blant annet skyldes legers manglende kunnskap om utfylling av dødsattesten. At ingen av de 150 fastlegene han refererte til, visste at kun sykdom som medfører døden skal nevnes under punkt I i attesten, er ikke overraskende for dem som forsker på dødsårsaksstatistikk.
Studier av dødsattestutfyllingene ved eget sykehus, der klinikere fortløpende skoleres i utfylling og dessuten har gode journaler å forholde seg til ved utfyllingen, viste skifte av underliggende dødsårsak i 17 prosent av dødsfallene der det ikke ble obdusert (1).
I dette sykehusmaterialet var endringene små for kreftdødsfall, noe som henger sammen med at usikre kreftdiagnoser hos oss oftere fører til obduksjon.
OBDUKSJONENS ROLLE. En undersøkelse av obduksjonens rolle for statistikken i hele landet ga imidlertid et helt annet bilde.
Obduksjon førte til endring av underliggende dødsårsak i 61 prosent (2). Det samlede antallet kreftdødsfall endret seg lite, men individene i gruppen var ikke de samme før og etter obduksjon. Ti prosent av de opprinnelig registrerte kreftdødsfallene ble fjernet som følge av obduksjon, mens dobbelt så mange ble overført fra andre, ikke-kreftrelaterte diagnosegrupper. Og hvert tiende kreftdødsfall var ikke nevnt på den opprinnelige dødsattesten.
NY OBDUKSJONSLOV. Sikre mortalitetstall for kreft er vesentlig for vår vurdering av effekt av screening og nye behandlingsmetoder. Forskning på kreftmortalitet er kronisk usikker uten kunnskaper om obduksjonsratene i populasjonen.
Myndighetene har forstått dette og vedtatt ny obduksjonslov som pålegger leger som fyller ut dødsattester, å vurdere obduksjon ved alle dødsfall, også ved død utenfor sykehusene (3).
BEDRE SKOLERING! Behovet for bedre skolering er også åpenbart, særlig for leger i sykehjem og legevakt. Kanskje er det en idé å gjenoppta tidligere nedstemte forslag i Legeforeningen om obligatorisk kurs i utfylling av dødsattester for legespesialister?
Opplysningene fra Skaaheim Haug tyder på at et slikt kurs for allmennmedisinere alene kunne redusere dødeligheten av prostatakreft i Norge betraktelig.
Ingen oppgitte interessekonflikter
Referanser:
1) Alfsen GC, Lyckander L. Har kvalitetskontroll av dødsmeldinger i sykehus betydning for dødsårsaksstatistikken? Tidsskr Nor Legeforen 2013;133: 750-4
2) Alfsen GC, Mæhlen J. Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak. Tidsskr Nor Legeforen 2012;132:147-51
3) Loven har ennå ikke trådd i kraft. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-05-07-26?q=obduksjonslov (9.10.2015)
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 20/2015

Powered by Labrador CMS