Sterkere brukerinvolvering må til i digitaliseringen

Hurdalsplattformen sier at «digitale løsninger skal styrke pasienter og innbyggernes mulighet til å ta aktivt del i eget behandlingsopplegg». Dersom den nye regjeringen skal leve opp til sitt mål, må en sterkere brukerinvolvering til i utviklingen av den digitale helsetjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kronikk: Tomas Ed, leder av Visiba Care i Norge

I HELSESEKTOREN skal det foretas store digitale investeringer som vil bety mye for utformingen av fremtidens helsetjenester. Det ligger et stort ansvar på beslutningstakere for å ta kloke og riktige valg.

De gode valgene krever at vi endrer måten vi tilnærmer oss digitalisering på – og at vi gir pasientene en sterkere stemme.

KETCHUP-EFFEKTEN. Den nye regjeringen har overtatt ansvaret for en helsetjeneste som både står foran store utfordringer og har store muligheter. Særlig teknologiutviklingen gir nye verktøy og digitale tjenester som igjen muliggjør nye samarbeidsformer.

Det siste halvannet året har vi sett en helsetjeneste som har endret seg raskt. Pandemien har gitt en ketchupeffekt på digitalisering av helsetilbudet på flere områder. Raskere endringer i helsetilbudet stiller også nye krav til utvikling.

Det kan ikke lenger være et mål å bygge helsetjenestene rundt pasientene og brukernes behov – det må være et uttalt premiss

BEHOVSTILPASSING. Alle våre politiske partier ønsker en norsk helsetjeneste som er i verdenstoppen for både helsepersonell og innbyggerne, selv om de kan ha ulike løsninger. Innføring av nye teknologiske løsninger endrer helsepersonellets arbeidshverdag, men de nye digitale tjenester endrer også pasient- og brukerrollen. Frem til nå har teknologiutviklingen handlet mye om å finne bedre løsninger for helsepersonell. Undersøkelser viser at innbyggerne blir stadig mer komfortable med å bruke digitale tjenester i oppfølging av egen helse.

Samtidig øker også forventingene til at tjenestene kan tilpasset den enkeltes behov og muligheter, enten det handler om digitale verktøy eller fysiske konsultasjoner. Fremover må utvikling i større grad rette seg mot pasientene og brukernes behov. Forventningene til en mer tilpasset behandling og oppfølgning øker i takt med at tilbudene blir flere og mer spesialiserte.

BRUKERINVOLVERING. Det er en lang tradisjon – og gode modeller – for å involvere helsepersonell i utvikling av nye tjenester og verktøy. Brukerinvolvering er i mindre grad satt på agendaen. For at endringer ikke skal løpe fra behovene, vil det være avgjørende å ta i bruk kompetanse og ressurser fra dem som faktisk skal bruke tjenestene.

For å realisere gevinster av fremtidens helsetjenester, må det etableres gode strukturer og arenaer for involvering for pasienter og brukere. Det finnes gode eksempler på aktører som har kommet langt i dette arbeidet. Fremover må disse erfaringene i langt større grad deles og foredles.

TYDELIGERE FORVENTNINGER! Innsikt og tilbakemeldinger fra et brukerperspektiv er avgjørende for å forbedre både eksisterende og fremtidige helsetjenester. Derfor er det også et behov for å gå enda lenger enn i dag for å oppfylle målet om en helhetlig helsetjeneste som tar et faktisk utgangspunkt i pasienten.

Bruk av pasient- og brukerpanel, som en del av utviklingen av nye tjenester, gir uvurderlig innsikt. Disse tilbakemeldingene er avgjørende for å skape en mer enhetlig helsetjeneste. Det kan ikke lenger være et mål å bygge helsetjenestene rundt pasientene og brukernes behov – det må være et uttalt premiss.

ØNSKET – OG VILJEN? Et felles politisk ønske om en bedre helsetjeneste bør gå hånd i hånd med en vilje til å se på modeller som kan bidra til mer involvering av pasienter og brukere.

En bærekraftig norsk helsetjeneste er helt avhengig av tydelige politiske forventninger til aktørene og leverandørindustrien om å involvere pasienter og brukere i digitaliseringen. Brukerinvolvering bør løftes som et prioritert område for den nye regjeringen.

Interessekonflikt/disclaimer: Artikkelforfatteren oppgir ingen interessekonflikter foruten at han leder Visiba Care i Norge. Det svenske helseteknologiselskapet ble etablert i 2014, og helseplattformen Visiba Care muliggjør digital kontakt mellom pasient og helsepersonell. Selskapet tilbyr digitale helsetjenester i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia.

Powered by Labrador CMS