Spesialsykepleiere skal ha sluttkompetanse på masternivå

Både fagsykepleiere, ledere og medlemmer i Norsk sykepleierforbund – og de som underviser – er enige i at utdanning av fremtidens spesialsykepleiere skal være på masternivå – med et helt masterløp. Enigheten har også nådd andre faggrupper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ann-Chatrin Leonardsen
Ann-Chatrin Leonardsen

Kronikk: Ann-Chatrin Leonardsen, anestesisykepleier, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, forsker ved Sykehuset Østfold, medlem i landsstyret til Anestesisykepleierne i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og medlem av fylkesstyret til NSF Viken

UTKASTET TIL nasjonale retningslinjer for anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleiere (ABIOK) er ute på høring, med frist til 28. februar.

Retningslinjene er utarbeidet på oppdrag fra fire departementer.

FREMTIDS-DISKRIMINERING. Forvaltningen krever at utdanningene skal ligge på masternivå, men at kandidaten skal kunne slutte etter 60 studiepoeng for kreftsykepleiere og 90 studiepoeng for ABIO-sykepleiere – altså før de har oppnådd masterkompetanse.

Jeg har i flere utspill påpekt urimeligheten i dette, se også her og her. I et innlegg på Sykepleien.no den 16. februar, under tittelen «Diskriminering av fremtidens spesialsykepleiere», presenterte jeg et brev jeg sendte til ministeren for forsknings- og høyere utdanningsministeren og til kultur- og likestillingsministeren.

MASTERGRADSNIVÅ. 25. februar mottok jeg svar fra Kunnskapsdepartementet, ved avdelingsdirektør Audun Digerud og rådgiver Mia Andresen, blant annet: «Innholdet i retningslinjene for ABIOK-utdanningene er utviklet av programgruppene og er i tråd med mandatet for RETHOS fase 3 og andre føringer fra departementene. I motsetning til dagens rammeplaner for disse utdanningene er retningslinjene utviklet i tråd med nivå 7 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Dette er en tydeliggjøring av at kandidatenes sluttkompetanse skal være på mastergradsnivå».

Så langt ganske tydelig: Spesialsykepleiere skal ha sluttkompetanse på masternivå.

Det er også en utfordring at sykepleiere ikke får permisjon for å ta en mastergrad

GIR IKKE MENING. Men så fortsetter svaret: «I tråd med føringene for arbeidet skal det legges til rette for at studenter kan avslutte studiet etter 60 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning og 90 studiepoeng for anestesi-, intensiv-, barne- og operasjonssykepleierutdanning. Programgruppene har derfor tydeliggjort hvilken sluttkompetanse kandidaten skal ha etter 60/90 og 120 studiepoeng».

Ingen av de presenterte retningslinjene tydeliggjør, så fremt jeg kan se, sluttkompetanse-forskjellen på henholdsvis 60/90 og 120 studiepoeng.

RAMMEPLANENE. Videre viser Kunnskapsdepartementet til rammeplanene for ABIOK-utdanningene fra 2005: «Dette står i motsetning til dagens rammeplaner som ikke har tydelige beskrivelser av kandidatenes sluttkompetanse etter 120 studiepoeng».

Nei, det er ikke så rart, tenker jeg. For da rammeplanene ble utarbeidet i 2005, var ABIOK-utdanningene videreutdanninger – ikke masterutdanninger. Men videreutdanning har ingen plass i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk – og dette rammeverket er tilpasset internasjonale nivåer for høyere utdanning.

AVSTIGNINGSMULIGHET. Digerud og Andresen påpeker videre: «Som en del av føringene for arbeidet skal det legges til rette for at studentene kan avslutte studiet etter 60/90 studiepoeng, dette anses som en avstigningsmulighet. Departementet er tydelig på at studenten fortsatt vil ha anledning til å fullføre 120 studiepoeng hvis det er ønskelig. Det skal også være mulig for kandidatene å gjennomføre de siste 60/30 studiepoengene på et senere tidspunkt og dermed fullføre masterutdanningen. Departementet mener videre at nye retningslinjer derfor ikke er til hinder for sykepleieres muligheter til å fullføre masterutdanning».

Her er jeg sterkt uenig.

HINDRENE. For det første legges det opp til at sykepleiere kan starte på en masterutdanning, slutte før de er ferdig, men likevel få jobbe som «masterkompetente sykepleiere». For det andre innebærer det å fullføre en master på et senere tidspunkt, den krevende kombinasjonen jobb og studier – som mange av oss har stått i.

Den tredje utfordringen er at jeg via mine mange kontakter og nettverk nasjonalt vet at sykepleiere ikke får permisjon for å ta en mastergrad. Sist, men ikke minst, tildeles stipend eller utdanningsstillinger kun til de første 90 studiepoengene, og ikke hele masterløpet.

ENIGHETEN. Anestesisykepleierne i Norsk Sykepleierforbund, hvor jeg er landsstyremedlem, har gjennomført høringsmøter med sine nettverk for henholdsvis lærere, fagsykepleiere, ledere og medlemmer. Alle er enige i at utdanning av fremtidens spesialsykepleiere skal være på masternivå- med et helt masterløp.

Denne enigheten strekkes også ut over anestesisykepleiermiljøet, i de andre faggruppene (BIOK). Jeg må si jeg er svært spent på hvordan disse høringsinnspillene ivaretas i møte med departementene.


Ingen øvrig oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS