Overkjøring av OUS-ansatte

Det er avdekket for mange svakheter i beslutningsgrunnlaget til at det er riktig å gå videre med OUS-prosjektet slik det er utformet nå. Andre muligheter bør vurderes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Else Lise Skjæret-Larsen, på vegne av OUS-ansattes organisasjoner

Innlegg: Else Lise Skjæret-Larsen, stedfortredende foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Sykehus og Helse avd.028, Oslo universitetssykehus (OUS), på vegne av ansattes organisasjoner ved OUS

I ET MØTE på Aker sykehus 7. oktober 2019 informerte helseministeren ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) og i Helse Sør-Øst – samt innbudt presse – om regjeringens forslag til statsbudsjett. Statsråden fastslo at Ullevål skal legges ned og flyttes til nybygg på Gaustad og Aker.

Ansattes organisasjoner var ikke kjent med møtet.

SENTRALE SVAKHETER. Synet til ansattes organisasjoner er at det underveis i utredningen er avdekket ulike svakheter i planen som det nå foreslås å gi lånegaranti til, blant annet: 

  • Tomtene er for trange, og de vil ikke tillate fremtidige utvidelser av bygningsmassen.
  • De samlede investeringene er unødig høye, og bærekraft baseres på innsparingstiltak som blir svært krevende å gjennomføre.
  • Virksomhetsmodellen med oppsplitting av akuttfunksjoner gir svekkede faglige sammenhenger og oppsplittede pasientforløp.

Virksomhetsmodellen med oppsplitting av akuttfunksjoner gir svekkede faglige sammenhenger og oppsplittede pasientforløp

NEI TAKK! Etter at de sentrale svakhetene har blitt avdekket, har ansattes organisasjoner i OUS og Helse Sør-Øst stemt imot å gå videre med dette plangrunnlaget. Vi mener at andre løsningsforslag bør vurderes.

I styresak 20/2015 vedtok OUS-styret at sykehusledelsen skulle utrede en delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kombinert med et utskilt lokalsykehus. Dette ble ikke gjennomført. Ledelsen beskrev da at en slik løsning måtte baseres på mer enn de seks bydelene som sykehuset da hadde ansvar for.

Det er nå fastslått at sykehuset skal ha ansvar for ni bydeler.

ALTFOR STOR RISIKO. Ansattes organisasjoner i sykehuset har i hele prosessen fra 2015 påpekt at et nytt OUS både må ivareta en god løsning for fremtidig virksomhet, og ha en akseptabel reguleringsrisko. De ansattes organisasjoner mener at det er avdekket for mange svakheter i beslutningsgrunnlaget som nå foreligger, til at det er riktig å gå videre med prosjektet slik det er utformet nå.

Ansattes organisasjoner ved Oslo universitetssykehus mener altså at det er alt for stor risiko å gå videre med de nå vedtatte planene. Andre muligheter bør vurderes, i tråd med styrevedtak 20/2015.

Merinformasjon/medforfattere: Denne teksten er undertegnet av ansattes organisasjoner ved Oslo universitetssykehus. Underskriverne representerer rundt 20.000 ansatte ved sykehuset: Svein Erik Urstrømmen i Norsk sykepleierforbund, Bjørn W-Knudsen i Fagforbundet Sykehus og Helse, Aasmund Bredeli i Overlegeforeningen, Roy Tore Nilsen i Delta, Birgit Aanderaa i Norsk psykologforening, Michael B. Lensing, Utdanningsforbundet, Pundharika Barkved i Tekna, Elizabeth Holtebekk i Norsk fysioterapeutforbund, Ingrid Rasten i Fellesorganisasjonen, Marlen Stensrud i Yngre legers forening (Ylf), Lene Bachmann i Den norske jordmorforening, Eli Benedikte Skorpen i Norsk Radiografforbund, Linda Møllersen i Forskerforbundet, Jonathan R. O. Faundez i NITO og Leif Ståle Nævestad i Norsk ergoterapeutforbund.

Powered by Labrador CMS