Om barn, vannkopper og overdødelighet

Det er ikke er en generell overdødelighet blant barn.

Publisert
Are Stuwitz Berg Foto: Privat

Debattinnlegg: Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet.

JARLE AARSTAD HEVDER i sitt innlegg at flere barn enn før får alvorlige komplikasjoner i forbindelse med vannkopper og at det er en overdødelighet hos barn 0-14 år. Vi vet imidlertid ikke om forekomsten av alvorlige komplikasjoner etter vannkopper har økt. Vi vet derimot at det ikke er en generell overdødelighet blant barn. Aarstad ber om at spørsmål, særlig ubehagelige spørsmål, ikke tilbakevises før de er belyst.  Det er vi enig i, og vi ønsker derfor å komme med fakta om spørsmålene som reises.

Norske barn har vært mindre eksponert for infeksjoner under pandemien, og har derfor det vi kaller en immunologisk gjeld. Smitteverntiltakene har ført til mindre smitte også av andre infeksjoner enn covid-19, sannsynligvis også av vannkopper. Vannkopper er ikke en meldingspliktig sykdom, og vi vet derfor ikke hvor mange barn som har vannkopper.

KOMPLIKASJONER AV VANNKOPPER. Data om konsultasjoner i primærhelsetjenesten viste imidlertid en betydelig nedgang i konsultasjoner med diagnosekoden A72 Vannkopper i 2020 og 2021, og data vi har fått inn til nå tyder på en noe høyere forekomst de siste ukene enn tilsvarende uker før pandemien, men dataene er foreløpig noe usikre. Det er imidlertid ikke overraskende om uvanlig mange barn får vannkopper denne vinteren. Dette er en infeksjon nesten alle barn får og da i de aller fleste tilfeller bare en gang. Om færre barn enn vanlig fikk vannkopper under pandemien vil naturlig nok flere være mottakelige denne vinteren.

Noen barn får komplikasjoner etter vannkopper. Når antall som er syke av vannkopper øker vil også sekundære bakterielle infeksjoner og andre komplikasjoner kunne øke i antall. Det meldes for eksempel om en økning i antall alvorlige streptokokk A-infeksjoner blant barn i flere land i Europa. Mange av tilfellene er observert etter vannkoppe- eller influensainfeksjon. Dette kan bidra til å forklare at enkelte barneavdelinger opplever en opphopning av slike komplikasjoner nå når vi har samtidig sirkulasjon av mange luftveisvirus. Vi ser ingen sikker økning av alvorlige streptokokk A-infeksjoner i Norge, det er ikke tegn til at bakteriene har blitt hissigere enn før pandemien, og alle bakteriestammene kan behandles med antibiotika.

INGEN OVERDØDELIGHET. FHI har i sitt beredskapsregister analysert dødelighet hos barn under koronapandemien og finner ikke overdødelighet hos barn. Vi fant stor variasjon i dødelighet etter kjønn og alder i aldersgruppen 0-14 år og stor variasjon mellom ulike år, men overordnet er dødeligheten i denne aldersgruppen i 2022 på nivå med årene før pandemien. Svært få barn i Norge har hatt covid-19 som underliggende eller medvirkende dødsårsak og de fleste av disse har tilhørt en medisinsk risikogruppe.

Faktisk.no har faktasjekket påstanden om økt barnedødelighet og finner ingen holdepunkter for overdødelighet hos barn hverken i Norge eller i Europa. Tvert imot konkluderes det med at både i Norge og Europa døde det færre barn i perioden med koronapandemi og «lockdown» enn i årene før. Så langt i 2022 har det dødd litt flere i aldersgruppen 0-14 år enn i samme periode i 2020 og 2021 – men fremdeles dør det færre enn i årene før pandemien.

FHI bidrar gjerne i diskusjon av vanskelige spørsmål, og de beste diskusjonene får vi bygd på fakta.

Powered by Labrador CMS