Nei til dramatiske transportfødsler

I dag føder nær 400 norske kvinner årlig ufrivillig før de når frem til kvalifisert fødselshjelp. Strakstiltak må iverksettes for å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med tilfredsstillende fødselsomsorg – uansett bosted.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Hanne Charlotte Schjelderup
Hanne Charlotte Schjelderup

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, jordmor og leder av Jordmorforbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF)

FOLKET PROTESTERER kraftig mot stadige kutt i fødselsomsorgen. De siste tre årene har 1090 mødre født før de når frem til fødestedet, og siste oversikt viser at transportfødsler øker. 

Forskning viser at kvinner opplever transportfødsler som skremmende og dramatisk, og følgetjenesten er ikke bygd ut til tross for sterk sentralisering av fødetilbudet. Ifølge en helt fersk undersøkelse i VG mangler 77 kommuner følgetjeneste av jordmor fra helseforetaket, ni år etter at retten ble lovfestet. Ordningen skal sikre at fødende med lang reisevei, over 90 minutter, får følge av jordmor.

Situasjonen med manglende følgetjeneste er verst i Nord-Norge. I Nordland mangler 16 kommuner følgetjeneste. I Trøndelag, Møre og Romsdal og Finnmark mangler flere enn ti kommuner følgetjeneste med jordmor.

RISIKABELT. Risikoen for fødende kvinner og baby øker med lang reisevei i fødsel. Forsker Bjørn Gunnarsson fant at over 6000 barn har blitt født utenfor sykehus i Norge i løpet av en 15-årsperiode. I dag føder nær 400 norske kvinner årlig ufrivillig før de når frem til kvalifisert fødselshjelp. Sentraliseringen skulle gjøre fødsler enda tryggere, men barna som blir født før mor rekker frem til fødestedet, har økt risiko for å dø i forbindelse med fødselen, konkluderer forskeren.

Forsker Hilde Engjom viser til at sentraliseringen gir en økning i risiko for potensielt livstruende komplikasjoner for førstegangsfødende, og at risiko øker parallelt med avstand. Hun fant også store regionale forskjeller på fødetilbudet. Det er i fylker med de største fødeklinikkene, og der det er størst avstand mellom sykehusene, at flest fødende ikke når frem. Ifølge Folkehelseinstituttet er det grunn til å tro at det er mulig å redusere andelen av dødfødte i Norge ytterligere, når vi sammenligner tallene våre med tall fra andre nordiske land.

ANSVAR. Norge bryter Verdens helseorganisasjons retningslinjer for trygg fødselsomsorg. I 2009 passerte Norge grensen for antallet fødesteder med akuttfunksjoner i Norge – basert på WHOs anbefaling.

Her i landet er det lagt ned 140 fødeinstitusjoner i løpet av en relativt kort tidsperiode. Nå har vi kun 45 fødesteder igjen. I dag står fødestedene i Kristiansund, Sandnessjøen, Brønnøysund og Gjøvik i fare for å bli lagt ned. Reiseveien for fødende i Norge øker, og nå har 18 prosent av alle norske kommuner mer enn to timers reisevei til nærmeste fødeavdeling. Dette er en økning på fem prosentpoeng siden 2012.

Høsten 2018 fikk de regionale helseforetakene (RHF-ene) ansvaret for betaling for følgetjeneste med jordmor til fødende med lang reisevei, og Helfos takst til følgejordmor ble fjernet av regjeringen. I VGs ferske kartlegging er det avdekket en praksis der foretakene nekter å organisere og betale for følgetjeneste av jordmor til kvinner med lang reisevei.

Det er ikke opp til helseforetak eller kommuner å velge bort livsviktig følgetjeneste som kvinner har krav på. Når foretakene nekter følgetjeneste, har kvinner i Norge ikke et likeverdig fødetilbud lenger

STRAKSTILTAK. Jordmorforbundet krever at helseminister Bent Høie nå iverksetter umiddelbare tiltak slik at kvinner får det fødetilbudet de har krav på. Høie vil nå pålegge helseforetakene å gå gjennom følgetilbudet sitt og ber de regionale helseforetakene (RHF-ene) om å få på plass i neste års oppdragsdokument en følgetjeneste i de kommunene som ønsker det.

Overfor statsråden presiserer vi at følgetjeneste med jordmor skal være på plass. Det er ikke opp til helseforetak eller kommuner å velge bort livsviktig følgetjeneste som kvinner har krav på. Følgetjeneste med jordmor er et minimum for overvåking av kvinnen underveis i fødselsforløpet og sikrer kvalifisert fødselshjelp hvis fødselen skjer underveis til fødested.

HASTVERK. Jordmorforbundet vil påpeke at jordmorfølge under transport aldri kan erstatte fødselsomsorg i ro og fred i egnet fødeseng på fødested med akuttutstyr og akuttkirurgisk beredskap klart, hvis uforutsette komplikasjoner rammer mor og barn under fødsel.

En grøftekant eller ambulansebåre uten nødvendig fødeutstyr egner seg dårlig for å sikre forsvarlig fødselsomsorg. Overvåking av mor og barn underveis i fødselsforløpet er vanskelig å gjennomføre da alle i ambulanse er fastspent i fart for å rekke fødestedet i tide.

AKUTTMEDISIN. Fødsel er akuttmedisin og akutte livstruende komplikasjoner som er svært uheldige utenfor rammer av et sykehus kan oppstå uforutsett. Eksempler er livstruende blødning hos mor, problemer med blodsirkulasjonen til barnet, barnet skuldre kan sitte fast i fødselskanalen, og dårlig pustende barn etter fødsel.

Regjeringen skal sikre nærhet til fødetilbud, og vi minner om Nasjonal helse- og sykehusplan, som fastslår at fordelingen av mindre fødeavdelinger og fødestuer må sikre nærhet til fødetilbud, også utenom de store kvinneklinikkene. I St.meld. nr. 12 var hovedkonklusjonen at tilbudet til gravide, fødende og barselkvinner skulle styrkes betydelig, at fødetilbudet ved norske sykehus ikke skal svekkes av økonomiske årsaker – og at helseministeren må kreve at RHF-ene ikke skal foreta økonomisk motiverte omstillinger som fører til et dårligere fødetilbud.

HANDLING – NÅ! Nå må landets helsemyndigheter gjennomføre strakstiltak for å ivareta den forpliktelsen de har til å sikre kvinners og spedbarns liv og helse med en tilfredsstillende fødselsomsorg – uavhengig av hvor de bor.

Situasjonen med manglende følgetjeneste, kombinert med at flere har fått lengre reisevei, er alvorlig.

Kvinner i Norge har ikke lenger et likeverdig fødetilbud, slik de etter loven har krav på.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 13/14-2019

Powered by Labrador CMS