Jordmødrenes doble autorisasjon bør bestå

Dagens jordmorutdanning er en forutsetning for jordmors selvstendige yrkesutøvelse, og det er viktig at jordmødre får beholde begge sine autorisasjoner, både som jordmor og sykepleier.

Publisert

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet, Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF
Eva Sommerseth, ph.d., førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Hanne Charlotte Schjelderup/Lill Sverresdatter Larsen

      
        Foto: Sunniva Tønsberg Gaski
Hanne Charlotte Schjelderup/Lill Sverresdatter Larsen Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

REGJERINGEN HAR satt i gang et arbeid for å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (Rethos). Her vurderes det blant annet om flere videreutdanninger i sykepleie skal få spesialistgodkjenning, et arbeid der modellen for jordmorfag kan brukes som eksempel.

Eva Sommerseth

      
        Foto: Universitetet i Sørøst-Norge
Eva Sommerseth Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

I dette arbeidet vil Norsk Sykepleierforbund (NSF) understreke viktigheten av at jordmødre skal beholde begge sine autorisasjoner, både som jordmor og sykepleier.

EKSPERTKUNNSKAP. Jordmorstudiet i Norge er en videreutdanning for autoriserte sykepleiere. Opptakskravet er utdanning og autorisasjon som sykepleier, samt minimum ett års praktisk erfaring som sykepleier. Dagens studium har en praktisk og en klinisk profil, for å møte utviklingen av tjenestetilbudet i norsk helsevesen.

Jordmødrene i Norge er fleksible. Utdanningen bidrar til ekspertkunnskap innen kvinnehelse og sykepleie på nyfødtintensiv og gynekologiske avdelinger, og jordmødre kan steppe inn på alle andre sykehusavdelinger ved behov. Utdanningen tilfredsstiller i dag de internasjonale kravene for å kunne utøve jordmoryrket, og for å få autorisasjon som jordmor i Norge.

KUNNSKAPSUTVIKLING. Utdanningen har som mål å utdanne jordmødre som:

 • kan ta selvstendig ansvar for normalt svangerskap, fødsel og barseltid
 • kan ivareta prevensjonsveiledning og forebyggende helsearbeid, og som
 • har spesialkunnskap om kvinners helse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Forskning er én av helsetjenestens fire oppgaver, og det er nødvendig at også jordmødre tar aktivt del i dette arbeidet og legger premisser for å utvikle jordmortjenesten

Norsk Sykepleierforbund har deltatt i utviklingen av dagens utdanningsmodell for jordmødre, som er forankret i Bologna-prosessen, med treårig bachelor, toårig master og treårig ph.d. Denne satsingen fra NSF var et viktig bidrag for at master i jordmorfag ble en realitet ved Høgskolen i Vestfold i 2010.

NSF har også bidratt til kunnskapsutvikling, nyorientering og å heve det forskningsbaserte kunnskapsnivået i jordmortjenesten.

FØRST UT I NORDEN. NSF er stolt over at Vestfold fikk Nordens første master i jordmorfag. Dette førte også til at samtlige fem jordmorutdanninger i Norge endret sine jordmorstudier til master i jordmorfag, den siste ved Universitetet i Stavanger i 2019. Da fantes det ingen studietilbud i jordmorfag på mastergradsnivå i Skandinavia. Bare England, Tyskland, USA og Australia hadde slike tilbud, men ikke en kombinert mastergrad med klinisk jordmorutdanning. Derfor var den norske masterutdanningen viktig for utviklingen jordmorfaget i Norden.

For utviklingen av jordmorfaget har det også betydd mye at Norsk Sykepleierforbund har vært pådriver, og gjennomført prosessen for å etablere et masterprogram i jordmorfag.

Forskning er én av helsetjenestens fire oppgaver, og det er nødvendig at også jordmødre tar aktivt del i dette arbeidet og legger premisser for utviklingen av jordmortjenesten.

SELVSTENDIGHET. Dagens jordmorutdanning er en forutsetning for jordmors selvstendige yrkesutøvelse, og gir grunnlag for å medvirke i forskningsarbeid og faglig utvikling.

Master i jordmorfag kvalifiserer til å arbeide som autorisert jordmor, med ansvar for:

 • kvinne- og reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv
 • klinisk fagledelse,
 • oppgaver i forbindelse med utdanning og forskning av jordmødre og annet helsepersonell.

I tillegg kvalifiserer studieprogrammet for ledende stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

LIVSLØPSPERSPEKTIVET. For å øke andelen av jordmødre med masterkompetanse, etablerte høgskolene et påbyggstudium på 40/60 studiepoeng, avhengig av hvilket år de var utdannet. NSF har lagt til rette for at jordmødre nå lærer seg ulike verktøy for å være aktiv pådriver i kunnskapsutviklingen av eget fag: En akademisk kompetanse for å initiere og begrunne faglige spørsmål.

Jordmødre fordyper seg i kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. I jordmorstudiet er emnet om kvinnehelse i et livsløpsperspektiv viktig, fra pubertet til menopause, særlig helsefremmende arbeid. Rammeplan med forskrift for jordmorutdanning løfter frem jordmorfaget innen reproduktiv helse.

Reproduktiv helse i et flerkulturelt og globalt perspektiv står sentralt, og diskuteres ut ifra nasjonale, kulturelle og historiske perspektiver og rettigheter. Temaene samliv, seksualitet, prevensjonsveiledning og ulike oppfatninger og holdninger til kvinnekroppen er sentralt.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS