Innfør nasjonal takst på utdeling av LAR-medikamenter

Det er på tide å etablere en nasjonal takst for LAR-utlevering og overvåking – for å sikre likebehandling og bruke eventuelle innsparinger til psykososial oppfølging av LAR-pasientene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kenneth Arctander V. Johansen, brukerrepresentant i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og Ph.D. student ved Universitetet i Ghent


SIDEN 1988 HAR legemiddelassistert rehabilitering (LAR) vokst med cirka 6000 – til 7500 pasienter. Førstevalget av medikamenter er Suboxone, et kombinasjonspreparat av buprenorfin og naloxon. Et opiat og en opiatblokker som skal forhindre videresalg og injisering. Andre preparater som er brukt, er buprenorfin monopreparat og metadon.
Stadig hører vi om LAR-brukere som sier de får for lite oppfølging og for mye kontroll. Flere opplever LAR som et kaldt sted på systemets premisser. Man har bygget ut et stort system, muligens uten å ha tatt høyde for organisatoriske utfordringer. Systemet er gjennomgående preget av mistillit og kontrollrutiner.
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) er grunnleggende opptatt av at langt bedre sosialfaglig oppfølging må innføres. Dette vil koste penger. Disse pengene må hentes fra et sted. Det er på tide å tenke smartere.
EKSTRAUTGIFTER. I dag går det unødvendig mye penger til å betale apotekene for utdeling av metadon og buprenorfin. Noen apotek tar 30 kroner for å dele ut medisiner, mens andre kan ta opp mot 400 kroner. Her har man altså gitt apotekene en anledning til å utnytte LAR-ordningen, noe som fører til at midler som kunne ha kommet pasienten til gode, havner i administrasjon og gebyrer. Dette er noe ingen politikere burde finne seg i.
Det later til at alle er enige om en slik takst – dersom man tar en rask titt på historikken. Apotekforeningen har etterspurt takst siden 2006. Et utvalg som ble satt ned av Helse- og omsorgsdepartementet samme år, kom frem til det samme.
NASJONAL TAKST? I 2013 stilte Morten Stordalen (Frp) skriftlig spørsmål til daværende helseminister Jonas Gahr Støre. Hva ville statsråden gjøre for å få fortgang i innføringen av en nasjonal takst for utlevering av LAR-medikamenter på private apotek? Statsråden skulle komme tilbake til dette spørsmålet.
Lederen for helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos, lovte i 2013 å rydde opp i dette dersom Fremskrittspartiet kom i regjering.
UREGULERT BRUK. En ikke ubetydelig andel av overdosedødsfallene er knyttet til uregulert bruk av medikamenter forskrevet i LAR. Professor Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) har ved flere anledninger etterspurt innføringen av en nasjonal takst for å standardisere medisinutdelingen, og slik forhindre lekkasjer med påfølgende sykelighet og dødelighet.
Daglig leder Ronny Bjørnestad i proLAR har også bedt om at man innfører taksten.
TA GREP!  I februar i år ba stortingsrepresentant Ruth Grung (AP), helse- og omsorgsminister Bent Høie se nærmere på Apotekforeningens forslag om nasjonal takst for LAR-utlevering og overvåking, «for å sikre likebehandling og økt forutsigbarhet».
Det er altså enighet blant fagpersoner, apotekforeningen samt politisk posisjon og opposisjon om å etablere taksten. RIO er opptatt av at de eventuelle innsparingene dette vil gi må brukes på psykososial oppfølging av LAR-pasientene. Vi skjønner ikke hvorfor dette har blitt gjort allerede.
Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS