Har vi kjøpt katta i sekken?

Mange av våre medlemmer ønsker å stoppe Helseplattformen fordi de tror at vi har kjøpt katta i sekken. Situasjonen er nå så prekær at vi forventer rask avklaring og grundig informasjon fra både Helse Midt-Norge og Helseplattformen.

Publisert
Lindy Jarosch-von Schweder
Lindy Jarosch-von Schweder

Innlegg: Lindy Jarosch-von Schweder, lege og leder i Sør-Trøndelag legeforening

ETTER SNART ET halvt år med Helseplattformen er erfaringene langt fra gode ved Øya legesenter og legevakt. De opplever store problemer med å håndtere pasientene tilfredsstillende, og de frykter for pasientsikkerheten.

Når pasienter «forsvinner» i systemet, reseptfunksjon og bestilling av medisiner ikke fungerer, uforståelige feilmeldinger dukker opp og mange feil registreres, er det ikke lenger bare plunder og heft.

Se også: Stans innføringen av Helseplattformen!

KLOKT Å HOLDE IGJEN. Det var derfor klokt at Helseplattformen stoppet videre utrulling av journalsystemet inntil videre.

Det er et lederansvar å sørge for at ventelister og fristbrudd ikke blir uforsvarlige, og at ansatte får gode arbeidsforhold både under og etter innføring av det nye journalsystemet

Problemene for legevaktlegene er imidlertid ikke løst. Med tungvinte arbeidsprosesser og ustabil løsning sier det seg selv at effektiviteten reduseres. Et vedvarende effektivitetstap er ikke holdbart, ei heller forsvarlig. Flere har signalisert at de ønsker å slutte ved legevakta, og dette er bekymringsfullt.

Sør-Trøndelag legeforening har en klar forventning om at problemene på legevakta må løses raskt – slik at kvaliteten kan opprettholdes, arbeidsflyten bedres og ventetiden reduseres.

BEKYMRING PÅ SYKEHUSET. Når det gjelder sykehusløsningen, er det bestemt at Helseplattformen skal innføres 12. november ved St. Olavs hospital. Mange ansatte er urolige. Bekymringene går både på kvaliteten i løsningen samt opplæring og tid til egentrening.

Den største bekymringen omhandler konsekvenser for pasientsikkerhet og kvalitet i utredning, behandling og dokumentasjon. St. Olavs hospital har planlagt redusert aktivitet i fire uker i forbindelse med innføringen.

Dette fremstår som optimistisk, da erfaringer fra andre som har innført løsningen til Epic, tilsier at det er stor sannsynlighet for at aktiviteten vil være redusert over lengre tid.

LYTT TIL DE ANSATTE! Det er i senere tid sendt flere bekymringsmeldinger fra grupper av ansatte som handler om pasientsikkerhet, økte ventelister og frykt for at man ikke kommer opp i normal drift på lang tid etter innføringen. Kapasitetsutfordringer kan i liten grad møtes med oppbemanning, da det i mange fagfelt er svært vanskelig å rekruttere nye ansatte.

I dagens situasjon har man lite å hente ved å be de ansatte om å jobbe ekstra. Situasjonen er bekymringsfull, og vi forventer at ledere tar dette på største alvor. Det er stort behov for informasjon – og for at bekymringer tas på alvor og følges opp.

Sør-Trøndelag legeforening forventer at ledere både i Trondheim kommune, St. Olavs hospital, Helseplattformen og Helse Midt-Norge tar disse signalene på alvor, lytter til de ansatte – og iverksetter nødvendige tiltak. Dette må ikke avfeies som motstand.

KATTA I SEKKEN? Det er et lederansvar å sørge for at ventelister og fristbrudd ikke blir uforsvarlige, og at helsepersonellet får gode arbeidsforhold både under og etter innføring av journalsystemet. Vi legger til grunn at ledere har kontroll på risiko i forbindelse med innføringen av Helseplattformen. Risikoen er blant annet tilknyttet pasientsikkerhet, arbeidsmiljø – og feil og mangler i teknisk løsning.

Mange av våre medlemmer ønsker å stoppe Helseplattformen fordi de tror at vi har kjøpt katta i sekken. Situasjonen er nå så prekær at vi forventer rask avklaring og grundig informasjon fra både Helse Midt-Norge og Helseplattformen.

Oppgitt interessekonflikt: Som konserntillitsvalgt for Akademikerne er artikkelforfatteren styrerepresentant i Helse Midt-Norge RHF.

Powered by Labrador CMS