Desentralisering er ikke løsningen

Sykehusbyggenes funksjon som utdanningsarena for nye helsearbeidere kan ikke ivaretas godt nok hvis kliniske miljøer fordeles ut i næringsbygg ved ulike bydelstorg. Jeg tror det er langt mellom klinikere som ønsker seg tilbake i tid.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Eirik Mathisen
Eirik Mathisen

Innlegg: Eirik Mathisen, overlege og ØNH-spesialist ved Sykehuset Østfold

«TIDEN FOR store sykehus er forbi», heter det i en artikkel fra Dagens Medisin (14/2020). Her understrekes viktigheten av at utgiftene til sykehusbygging tas fra driftsbudsjettene, uten at det er lett for en kliniker å forstå at det er avgjørende hvilken krok av statsbudsjettet pengene hentes fra.

Da jeg begynte i jobb ved Sykehuset Østfold for snaue 15 år siden, fikk vi i kurset for nyansatte vite at sykehuset vi jobbet ved, ikke utgjøres av bygningen som huser virksomheten. Tvert imot består sykehuset av de kompetente menneskene som jobber der. De ansatte er sykehuset.

Se også: Hva vet vi etter avalueringen av Sykehuset Østfold?

KREVENDE HVERDAG. Det blir stadig tydeligere for meg at dette ikke er floskler, og det å være med på flyttingen av Sykehuset Østfold til Kalnes, har styrket denne erkjennelsen. Sykehusbygningen er på samme måte som diagnostiske hjelpemidler, kirurgiske instrumenter, medikamenter og journalsystemer, et verktøy som gjør utredning og behandling av pasienter mer eller mindre vanskelig. Gode verktøy gjør jobben lett, dårlige gjør den vanskelig. Sykehuskroppen er en svært viktig del av infrastrukturen som gjør at spesialisthelsetjenesten skal kunne utføre oppgaven den er tildelt på en god og effektiv måte.

Å bygge Sykehuset Østfold for lite fra innflyttingsdagen i 2015, slår tilbake på beslutningstakerne og skaper daglig problemer for oss som jobber der. Et for lite akuttmottak gir flaskehals og opphoping av pasienter og pårørende i et område der pasienter skal befinne seg kortest mulig. For få poliklinikkstuer gjør at personalressurser utnyttes dårlig, og ventelister for utredning og kontroller øker. For få sengerom gjør at pasienter blir liggende på korridor.

DESENTRALISERING? I intervjuet i Dagens Medisin mener seniorrådgiver Tarald Rohde ved Sintefs avdeling for helse at det kan være både billigere og bedre å desentralisere tjenester ved eksempelvis å plassere en MR på Holmlia og en poliklinikk på Tokerud.

For ikke mange år siden hadde man sykehus i Askim, Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, og jeg tror det er langt mellom klinikerne i spesialisthelsetjenesten som ønsker seg tilbake i tid. Ved å sentralisere, har man kunnet etablere kraftfulle faglige miljøer hvor kolleger kan konsultere hverandre i den kliniske hverdagen og vurdere pasienter sammen – samtidig.

Å bygge Sykehuset Østfold for lite allerede fra innflyttingsdagen, slår tilbake på beslutningstakerne og skaper daglig problemer for oss som jobber der

Subspesialisering gjør at man har personell innen de ulike fagfelt med komplementære ferdigheter som øker muligheten for å stille korrekte diagnoser raskt og gi den rette behandlingen til pasienter med kompliserte problemstillinger. Rundt MR-maskinen på Kalnes samarbeider merkantilt personell, radiografer og radiologer om pasientforløpet for å ta de best mulige bildene og stille presise diagnoser. At den fysiske avstanden mellom radiografer og radiologer er kort, er av stor verdi.

DÅRLIG VERKTØY. Driftsmessig vil en liten desentralisert enhet i tillegg være mer sårbar for fravær. Sykehusbyggenes funksjon som utdanningsarena for nye helsearbeidere kan heller ikke ivaretas på samme måte dersom kliniske miljøer fordeles ut i næringsbygg ved ulike bydelstorg.

Rohde ser åpenbart problemene med bygging av sykehus fra en annen vinkel enn oss som daglig befinner oss inni dem. Å bygge for små sykehus, er å tildele spesialisthelsetjenesten et dårlig verktøy, og vil på sikt koste det offentlige dyrt fordi ressursene ikke utnyttes.

Byggingen av Kalnes-sykehuset kostet omtrent det samme som ett års driftsbudsjett for Sykehuset Østfold. Sett i en større sammenheng er det kanskje ikke egentlig så dyrt å bygge nye sykehus. Å spre de ansatte ut «der folk er», er ikke løsningen og vil gi en dårligere spesialisthelsetjeneste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 16/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS